Р Е Ш Е Н И Е

 

          688                                      19.04.2017г.                                   гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на двадесет и трети март, две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

                                                ЧЛЕНОВЕ:1.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                                                     2. ВАНИНА КОЛЕВА

секретар:  Й.Б.

прокурор: Тиха Стоянова

Като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов  КНАХ дело № 484 по описа за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационната жалба от З.А.А., в качеството му на законен представител на „Омникар рент“ ООД, с адрес на управление: с.Труд, общ.Пловдив, ул.“Карловско шосе“ ***, ЕИК **** против Решение № 127 от 20.01.2017г., постановено по НАХД № 5835 по описа на Районен съд – Бургас за 2016г., с което е потвърден Електронен фиш серия К № 1357282, с което на З.А.А., ЕГН **********, за нарушение по чл.21, ал.2 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на основание чл.182, ал.1, т.3 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 лева.

Иска се отмяна на атакуваното решение и на потвърденото с него наказателно постановление. Твърди се, че решението на първоинстанционния съд е неправилно, незаконосъобразно и потвърденият фиш е издаден в нарушение на закона.

В съдебно заседание касаторът, редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

Ответникът по касацията ОД на МВР Бургас сектор „Пътна полиция“, редовно и своевременно уведомен, не изпраща представител и не взема отношение по жалбата.

Участващият в процеса представител на ОП - Бургас счита, че касационната жалба е неоснователна и решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество същата се явява неоснователна поради следните съображения:

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съобразявайки нормата на чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Оспореният пред районния съд електронен фиш е издаден на З.А., в качеството на законен представител на дружеството ползвател на автомобила, с който е извършено нарушението. Според нормата на чл. 189, ал.4 от ЗДвП при нарушение, установено и заснето с техническо средство, в отсъствието на контролен орган и на нарушител, се издава електронен фиш за налагане на глоба. В случая тези предпоставки несъмнено са налице. За извършеното с превозното средство нарушение следва да отговаря собственикът, респ. този, на когото е предоставено моторно превозно средство (чл.188, ал.1 от ЗДвП). В конкретния случай собственикът на автомобила ООД „Райфайзен лизинг България“ декларира в КАТ предоставянето на правото на ползването на ООД „Омникар рент“, което е отразено в информационната система на полицията. Съгласно Търговския регистър управители на ООД „Омникар рент“ са З.А. и П. Л., поради което и правилно е ангажирана отговорността на З.А.. Наведените твърдения за неправилно определен субект на административното наказание са неоснователни. Видно от приложената по делото справка, управляваното от касатора дружество е ползвател на превозното средство и същият следва да отговаря за извършеното нарушение. В случая отговорността на управителя на  „Омникар рент“ ООД е законосъобразно ангажирана в съответствие със закона, предвид липсата на данни управлението на автомобила да е предоставено на трето лице .  

Съдът намира за неоснователни доводите на касатора за допуснато от БРС съществено нарушение на съдопроизводствените правила. БРС е извършил необходимите процесуални действия за разкриване на обективната истина, при съблюдаване процесуалните норми на чл.13, чл.14 и чл.107 от НПК и е изяснил делото от фактическа страна. Липсата на указания от наказващия орган в представеното съпроводително писмо на информацията по  чл.189, ал.8 от ЗДвП не променя този извод, доколкото това писмо не е част от административнонаказателната преписка. В електронния фиш изрично е посочено, че участъкът от пътя, в който е установено управлението на автомобила с превишена скорост с автоматизираното техническо средство, е сигнализиран с пътен знак Е- 24. Затова съдът намира за неоснователно и възражението на касатора, че по делото не са налице доказателства автоматизираното техническо средство, заснело нарушението, да е било обозначено с пътен знак Е 24.

Преценявайки фактите БРС е анализирал правилно фактическата обстановка и е достигнал до верните юридически изводи, поради което неговото решение е правилно и законосъобразно.

С оглед изложеното, не се установиха наведените касационни основания за отмяна на оспореното решение, поради което то следва да бъде оставено в сила, като валидно, допустимо и правилно.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.2, предл.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, БАС, касационен състав

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 127 от 20.01.2017г., постановено по НАХД № 5835 по описа на Районен съд – Бургас за 2016г.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

  

     

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ: 1.

    

   2.