ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 08.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На осми май                                               две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 484 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 11:05 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ц.Г.Ц., редовно призован, се явява лично.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.Г.П., редовно призована, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на Община Сунгурларе, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА  П.Ц.К., редовно призована, не се явява. Вместо нея по пълномощие се явява синът и Ц. К.К..

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.Г.К., редовно призован, не се явява. Вместо него по пълномощие се явява синът му Ц. К.К..

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Х.В.В., редовно призован, се явява лично.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.П.В., нередовно призован, не се явява.

 

СЪДЪТ намира, че нередовното призоваване на страна е пречка за даване ход на делото, поради което такъв не следва да бъде даван. Следва да бъде изискана справка за лицето М.П.В. за постоянен и настоящ адрес, като се посочи единственият известен към момента такъв, а именно гр. ***. Във връзка с установяване адреса на това лице от административния орган – ответник по настоящото дело, следва да бъде изискана допълнителна информация относно личните данни на М.П.В., въз основа на които да е възможно установяването на местоживеенето му към момента с оглед изискването на закона за редовното му призоваване.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

РАЗПОРЕЖДА изискване на справка относно личните данни на М.П.В., въз основа на които да е възможно установяването на местоживеенето му към момента с оглед изискването на закона за редовното му призоваване.

УКАЗВА на ответника в 7-дневен срок от получаване на съобщението да посочи, при условие, че при него са налични допълнителни данни относно заинтересованата страна М.П.В., съобразно които може да бъде установен адресът му за призоваване към настоящия момент.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 25.09.2013 г. от 11:30 часа, за която дата явилите се страни – редовно уведомени.

Да се призове заинтересованата страна М.П.В. на всички адреси, които са установени с разпоредените с това определение справки.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: