ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 19.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На деветнадесети април                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 483 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:57 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ “АЛТЕСТ ТРАНС“ ЕООД, редовно уведомен, се представлява  от адв. Р.-Г.с пълномощно, находящо се на лист 43 от делото и представен в днешното съдебно заседание договор за правна защита и съдействие.

 

ОТВЕТНИКЪТ РОСИЦА ТОДОРОВА ПАЯЗОВА - началник група към ОДМВР Бургас, с-р Пътна полиция Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлявана.

 

 

По хода на делото:

 

АДВ.Р.-Г.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба, депозирана в Сектор „Пътна полиция“ гр. Бургас, препратена на 20.02.2018 год. в Административен съд Бургас, на „АЛТЕСТ ТРАНС“ ЕООД, ЕИК: ***, представлявано от управителя Т.Ж.С., със съдебен адрес: гр. Бургас, ***против Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0769-003601/21.12.2017 год. на Началник Група в сектор „ПП“ при ОДМВР гр. Бургас за прекратяване на регистрацията на автомобил „Мерцедес“ рег. № ***.

 

 

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 2162/20.02.2018г. част от административна преписка, предоставена от Началник Сектор „ПП“ при ОДМВР гр. Бургас.

ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 2185/20.02.2018г. незаверена справка за нарушител/водач на И.К.П., предоставена от ответника по делото /лист 37-39 по делото/.

С определение № 396/20.2.2018г. съдът СПИРА допуснатото предварително изпълнение на Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0769-003601/21.12.2017 год. на Началник Група в сектор „ПП“ при ОДМВР гр. Бургас, с която на основание чл.171, т. 2а от Закона за движение по пътищата на „Алтест транс“ ЕООД, ЕИК: ***, с адрес: гр. Бургас, Южна промишлена зона, производствена база на „Алупласт“ е наложена принудителна административна мярка "прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца, считано от 20.12.2017 г.".

С определение № 412/21.2.2018г. съдът ЗАДЪЛЖАВА ответника в срок до днешното съдебно заседание да попълни административната преписка с всички снети сведения, обяснения и докладни записки, изготвени във връзка с издаването на оспорения административен акт.

ДОКЛАДВА постъпило в изпълнение на определение № 412/21.2.2018г. на съда, писмо с вх.№4507/19.04.2018 г. от Началник Сектор „ПП“ при ОДМВР гр. Бургас, към което е приложена заверена справка за нарушител/водач на И.К.П.-С., ЕГН **********. В писмото е посочено, че всички налични материали по преписката вече са изпратени.

 

 

Съдът дава възможност на адв. Р.-Г.да изрази становище по жалбата и по доказателствата:

 

АДВ.Р.-Г.: Поддържам жалбата.Моля да приемете всички представени доказателства. Нямам доказателствени искания. Няма да представям нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата. Не оспорваме факта,че лицето П. е шофирала на 20.12.2017 г., както и че точно на тази дата СУМПС е било с изтекъл срок. Моля да съобразите представенете от нас доказателства, че на същата дата 20.12.2017 г., е заплатена таксата за издаване на ново свидетелство и от 21.12.2017 г. П. има ново СУМПС.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представената с вх.№ 2162/20.02.2018 г. административна преписка, както и постъпилата с писмо вх. №4507/19.04.2018 г. справка за нарушител/водач.

 

Предвид липсата на доказателствени искания и като счете делото за изяснено от фактическа страна, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество:

АДВ.Р.-Г.: Както казах по-горе, не оспорваме факта, че лицето П. е шофирала на 20.12.2017 г., както и че точно на тази дата СУМПС е било с изтекъл срок. Моля да съобразите представените от нас доказателства, че на същата дата 20.12.2017 г., е заплатена таксата за издаване на ново свидетелство и от 21.12.2017 г. П. има ново СУМПС. Считам, че жалбата е изключително подробна и съм аргументирала защо. Считам, че заповедта е незаконосъобразна.

Ноторно известен факт са обсъжанията какво е имал предвид законодателят в нормата на чл. 71, т.2а от ЗДвП, когато е предвидил така наложеното наказание „снемане на регистрационни номера за срок от минимум 6 месеца“. Именно вследствие на противоречията при тълкуванията на тази норма, е променен и законът, влязал в сила от 03.01.2018 г., като е безспорно, че още декември 2017 г. същият не само е дебатиран, но и е приет, като именно на 21.12.2017 г. на официалната интернет-страница на Народното събрание е обявен законопроектът за именение и допълнение, обсъждането и приемането му. Считам без значение, че се касае за заповед, обжалваема по реда на АПК, следва да се съобрази както от действителната воля на законодателя при така определената санкция, така и целта на закона по аргумент по чл. 22 и чл.23 от ЗАНН. Затова моля по изложеното да отмените така издадената заповед като незаконосъобразна. Безспорно е също така, че вредите, които доверителят ми търпи, видно от представените по делото доказателства, както и че към момента на налагане на санкцията, МПС-то не е било стопанисвано от “АЛТЕСТ ТРАНС“ ЕООД, а е дадено под наем на друга фирма, което също моля да бъде съобразено.

Моля да ми присъдите направените разноски.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:09 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: