Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

      713                                       19.04.2017 година                              гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на двадесет и трети март две хиляди и седемнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      Г. РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ:  1. ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Г.Д., в присъствието на прокурора Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 483 по описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от З.А.А. с ЕГН **********, с постоянен адрес: ***, против решение № 125 от 20.01.2017 г. по НАХ дело № 5834/2016 г. по описа на Районен съд- Бургас.

В жалбата са развити доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение, поради нарушение на закона, съставляващо касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК. В нея се сочи, че не са налице предпоставките на чл. 188, ал.2 от ЗДвП и незаконосъобразно е ангажирана отговорността на касатора в качеството му на представител на „Омникар рент“ ООД, тъй като търговското дружество не е собственик на автомобила, а негов ползвател. Наред с това е изложено, че в съпроводителното писмо, с което административнонаказателната преписка е изпратена в съда, наказващият орган не е посочил изискуемата от нормата на чл. 189, ал.8 от ЗДвП информация за участъка на пътя с описание на мястото и географските координати, действащото ограничение на скоростта по чл. 21, посоката на движение на автомобила, разположението на автоматизираното техническо средство, неговия вид и данни за извършена метрологична проверка. На следващо място се сочи, че приложената снимка е неясна и не носи информацията, релевантна за ангажиране отговорността на лицето, управлявало автомобила или собственик на същия. Наведени са също доводи, че при установени с мобилни АТСС нарушения на скоростта е недопустимо издаване на електронен фиш и административнонаказателната отговорност следва да се реализира по общия ред със съставяне на АУАН и издаване на НП, който в случая не е спазен. По същество се иска отмяна на обжалваното решение и на потвърдения с него електронен фиш.

В съдебното заседание касационният жалбоподател не изпраща представител, редовно уведомен. Не сочи нови доказателства.

Ответникът по касационната жалба не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен. Не е заявил становище по жалбата.

Прокурорът от Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането ѝ по същество, съдът намира следното:

С обжалваното решение Бургаският районен съд е потвърдил електронен фиш серия К № 1363920, издаден от ОДМВР- Бургас, с който на основание чл. 189, ал.4, вр. чл. 182, ал.2, т.3 от ЗДвП е наложено на касатора З.А.А. в качеството му на законен представител на „Омникар рент“ ООД с ЕИК *** административно наказание „глоба“ в размер на 100 лева, за нарушение по чл. 21, ал.2 от ЗДвП, установено с автоматизирано техническо средство. За да постанови този резултат, съдът е приел, че електронният фиш е издаден при спазване на административнопроизводствените правила и съдържа всички необходими реквизити. Приел е, че нарушението е безспорно установено от разпечатаните показания на техническото средство и приложения снимков материал, а деянието е съставомерно, поради което законосъобразно е наложено административното наказание.

Според настоящия касационен състав решението е правилно.

Съгласно нормата на чл. 189, ал. 4 ЗДвП при нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, в отсъствието на контролен орган и на нарушител, се издава електронен фиш за налагане на глоба. Според дефиницията, дадена с § 6, т.65 от ДР на ЗДвП, „автоматизирани технически средства и системи“ са уреди за контрол, работещи самостоятелно или взаимно свързани, одобрени и проверени съгласно Закона за измерванията, които установяват и автоматично заснемат нарушения в присъствие или отсъствие на контролен орган и могат да бъдат: а) стационарни - прикрепени към земята и обслужвани периодично от контролен орган; б) мобилни - прикрепени към превозно средство или временно разположени на участък от пътя, установяващи нарушение в присъствието на контролен орган, който поставя начало и край на работния процес. От съдържанието на цитираните норми следва, че електронен фиш се издава и в случаите, когато нарушението на правилата за движение по пътищата е установено чрез мобилни автоматизирани технически средства и системи за контрол.

В конкретния случай нарушението е установено с мобилна система за видеоконтрол “TFR1-M” с №644/14. На 02.10.2016 г. в 14.17 часа в гр. Бургас, на ПП І-6, км. 489+200, е заснет лек автомобил марка „Нисан Х Трейл“ с рег. № ***, движещ се в посока от кв. „Ветрен“ към пътен възел „Лукойл“ със скорост 114 км/ч., при ограничение от 90 км/ч, въведено с пътен знак В-26. Спазен е редът за използване на автоматизираното техническо средство, установен в Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г., като предварително е обозначено мястото за контрол със съответния пътен знак, видно от приложената на л.12 от делото на БРС фотоснимка; съставен е протокол по чл.10, ал.1 от същата наредба, съставляващ доказателство относно мястото за контрол, посоката на движение на контролираните МПС, ограничението на скоростта, автомобила в който е поставено мобилното АТСС и др. Представени са също доказателства за техническа изправност на АТСС. При тези данни следва да се приеме, че обжалваният електронен фиш е издаден законосъобразно.

Съдът намира за неоснователни доводите на касатора досежно съдържанието на съпроводителното писмо. Същото съдържа изискуемата информация, а и не е част от административнонаказателната преписка, поради което твърдяната непълнота не би могла да се отрази на законосъобразността на издадения електронен фиш.

За извършеното с превозното средство нарушение отговаря собственикът, респ. този, на когото е предоставено моторно превозно средство (чл. 188, ал.1 от ЗДвП), а когато нарушението е извършено при управление на моторно превозно средство, собственост на юридическо лице, предвиденото наказание се налага на неговия законен представител или на лицето, посочено от него, на което е предоставил управлението на моторното превозно средство (ал.2). По делото не е спорно, а и се установява от приложената справка от МВР, че управляваното от касатора дружество „Омникар рент“ ООД е ползвател на превозното средство, с което е извършено нарушението, поради което съдът приема, че същият е наказан законосъобразно.

В заключение, не се установяват наведените в жалбата касационни основания, поради което обжалваното решение като постановено при съблюдаване на съдопроизводствените правила и в съответствие с материалния закон, следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното, Бургаският административен съд,

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 125 от 20.01.2017 г. по НАХ дело № 5834/2016 г. по описа на Районен съд- Бургас.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                                

2.