Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    748/19.04.2016      град Бургас

 

Административен съд – Бургас, тринадесети състав, на четиринадесети април две хиляди и шестнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

ЧЛЕНОВЕ:   1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

           2. РУМЕН ЙОСИФОВ

 

при секретаря С.А. и прокурора Георги Дуков като разгледа докладваното от съдия Евтимова касационно наказателно административен характер дело номер 483 по описа за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

                Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208 – чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на Районно управление – гр.Несебър против решение № 41/02.02.2016г., постановено по НАХД № 1811/2015г. по описа на Районен съд - Несебър, с което е отменено издаденото от касатора наказателно постановление № 15-0304-002994/16.10.2015г. и наложената на М.Г.Д. глоба в размер на 300 лева на основание чл.179, ал.3, т.4 от Закона за движение по пътищата за нарушение на чл.139, ал.5 от същия закон. Иска се от съда да отмени оспореното решение и наказателното постановление. Наведените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.209, т.3 от АПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В съдебно заседание касаторът не се представлява и не изразява становище по оспорването.

Ответникът - М.Г.Д. се явява лично в съдебно заседание и пледира за отхвърляне на жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Касационната жалба изхожда от надлежна страна, за която атакуваният съдебен акт е неблагоприятен. Подадена е в срока по чл.211 от АПК и отговаря на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество, касационната жалба е основателна.

От фактическа страна по делото е установено, че на 13.10.2015г. е съставен акт за установяване на административно нарушение против М.Г.Д. за това, че на същата дата е управлявал личния си автомобил марка „Ситроен“, модел „Берлинго“, с рег. № **** по главен път I-9, 205 км. в посока от гр.Варна към гр.Бургас без да има валиден винетен стикер за платена винетна такса за 2015г. Деянието на Д. е квалифицирано като нарушение на чл.139, ал.5 от ЗДвП и въз основа на акта е издадено наказателно постановление №15-0304-002994/16.10.2015г., с което му е наложена глоба в размер на 300 лева. Постановлението е обжалвано пред Районен съд – Несебър, който е обсъдил представения по делото доказателствен материал и възраженията на страните и е отменил наложената санкция като е приел, че вмененото на Д. нарушение е недоказано.

Решението е неправилно и трябва да се отмени.

Съгласно разпоредбата на чл.139, ал.5 от ЗДвП в редакцията, обн. в ДВ, бр.14/ 2015г. движението на определените в Закона за пътищата пътни превозни средства по републиканските пътища се извършва след заплащане на винетна такса по реда на чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата. Неизпълнението на тази разпоредба е скрепено със санкция, която е регламентирана в чл.179, ал.3, т.4 от ЗДвП – глоба в размер на 300 лева. В настоящия случай е безспорно установено, че Д. се е движел по главен път I-9 без да има закупен винетен стикер, с което е осъществил от обективна и субективна страна състава на нарушението, регламентиран в чл.179, ал.3, т.4 от ЗДвП. Обстоятелството, че движението по този път се е наложило поради невъзможност на водача да достигне до магазин „Жанет“ в гр.Несебър е ирелевантно за ангажиране на отговорността. След като е навлязъл в път, за движението по който се изисква винетен стикер, ответникът по касация е задължен за притежанието му. Като не е изпълнил това изискване на Закона за движение по пътищата, Д. е извършил нарушение, за което правилно е санкциониран.

Неоснователно е възражението на ответника по касация, че при съставянето на акта не му е обяснена възможността да направи възражение. Това твърдение пред касационната инстанция се опровергава от приложената в преписката докладна записка рег.№ 304-22758/16.10.2015г. и не се установява от другите доказателствата, ангажирани от Д..

По изложените съображения, касационната жалба се явява основателна и трябва да се уважи със следващата от това отмяна на първоинстанционното решение и потвърждаване на наказателното постановление.

Мотивиран от това, Бургаският административен съд, ХІІІ състав

 

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение №41/15.01.2016г., постановено по НАХД № 1680/2015г. по описа на Районен съд – гр.Бургас и вместо това ПОСТАНОВЯВА:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 15-0304-002994/16.10.2015г., издадено от началника на сектор към ОД на МВР – Бургас

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: