ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 23.10.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и трети октомври                  две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 483 по описа за  2013 година.                     

На именното повикване в 9,45 часа се явиха:

За жалбоподателя Н.К.В. – редовно уведомен, се явява адв. Н. Д. с представено по делото пълномощно.

За ответника началника на СГКК – гр. Бургас - редовно уведомен, не се явява представител.

Заинтересованата страна М.Г.Ш. - редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна Н.В.П. - редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна С.В.И. –редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

 

По хода на делото:

Адв. Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на Н.К.В. ***, против Отказ на Началника на СГКК – гр. Бургас вх.№ 94-20102-02-10-221/04.01.2013 г., с който е отказано да се извърши изменение на Кадастралната карта и Кадастралния регистър към нея на гр. Созопол, одобрен със Заповед № РД-18-60/04.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, по отношение на имоти с идентификатори: 67800.501.305, 67800.501.306,  сграда с идентификатор 67800.501.305.3 и самостоятелни обекти  с идентификатори 67800.501.305.3.1 и 67800.501.305.3.2, предмет на Заявление вх.№ 94-20120/03.08.2012 г. на СГКК-гр. Бургас, подадено от Н.К.В..

 

Адв. Д.: Поддържам жалбата. Моля да допуснете изготвянето на съдебно-техническа експертиза,  която да отговори на въпроси, поставени в писмена молба, която Ви представям.

 

Съдът, по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на жалбоподателя за допускане на съдебно-техническа експертиза, като неотносима към предмета на спора.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Адв. Д.: Уважаема г-жо Съдия, моля да уважите жалбата и отмените отказа на Началника на СГКК – гр. Бургас като незаконосъобразен. Считаме, че със своя индивидуален административен акт Началникът на СГКК - гр. Бургас е извършил нарушение на материалния закон като не е допуснал изменението на кадастралната карта, в която собствения на доверителя ми имот да бъде обособен в самостоятелен такъв, както сме изложили в жалбата, поради неправилното конфигуриране на процесния имот. Сградата на доверителя ми неправилно е посочена като сграда, находяща се в два съседни имота, което не е вярно. Сградата е изключителна стара,  строена преди повече от сто години, и не е възможно границите й, тоест северозападната й стена, да е била преместена след одобряването на Кадастралната карта. Явно е, че Кадастралната карта е одобрена при нарушение на материалния закон, а това е основание по чл. 53, т. 2 от ЗКИР за изменение на Кадастралната карта. По  тези съображения считам, че отказът е незаконосъобразен.

 

         СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: