О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Бургас , 05.03.2010г.

 

            Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на пети март две хиляди и десета година в състав:

                                                                                 СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело №483 по описа за 2010г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е образувано по жалба на „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД гр.София, подадена от процесуалния представител адв. В. против мълчалив отказ на началник Митница Бургас да се произнесе по жалба против Решение 987/27.10.2009г. на началник на МП”Нефтопристанище”Бургас.

С разпореждане от 17.02.2010 г. съдът, е оставил без движение жалбата по настоящото дело и е указал на жалбоподателя да отстрани нередовностите  на осн. чл. 158 ал.1 АПК  -в седмодневен срок от получаване на съобщението за това  да внесе дължимата държавна такса в размер на 50 лв., а документа удостоверяващ плащането да представи в деловодството на административен съд за прилагане към делото.

            Съобщението с подробно посочване на дадените указания ,е връчено на жалбоподателя  на 22.02.2009г . В указания от съда срок държавната такса не е внесена.

С молба от 04.03.2010г. процесуалният представител на жалбоподателя адв. Величков е заявил, че изцяло оттегла подадената жалба и моли производството по делото да бъде прекратено.

            Ето защо и на осн. чл. 158 ал.3 , чл.159 т. 8 и чл. 160 ал.1 АПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

            Оставя без разглеждане жалбата на „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД гр.София, подадена от процесуалния представител адв. В. против мълчалив отказ на началник Митница Бургас да се произнесе по жалба против Решение 987/27.10.2009г. на началник на МП”Нефтопристанище”Бургас.

Прекратява производството по адм. дело № 483 /2010г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София  в  седмодневен срок от съобщаване на определението.

            Определението да се съобщи чрез връчване на препис от същото на жалбподателя.

 

                                                           СЪДИЯ:………………………………