ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 10.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На десети април                                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 482 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ЖАБОПОДАТЕЛЯТ Я.З.Я., редовно призован, се представлява от  адв. С.П. c  пълномощно на лист 5 по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ  Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Бургас, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

 

АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от Я.З.Я. против отказ за приемане на документи за издаване на ново СУМПС /след загубване на предишното/.

ДОКЛАДВА постъпили с вх.№ 3186/19.03.2018г. доказателства от ответника.

АДВ. П.: Поддържам жалбата. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата. Да се приеме преписката. Няма да представям допълнителни доказателства.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка съгласно описа на лист 2 от делото.

ПРИЕМА доказателствата, представени от процесуалния представител на жалбоподателя съгласно описа на лист 4 от делото.

 

Съдът СЧИТА, че делото не е изяснено от фактическа страна.

В жалбата е посочено, че решението на Районен съд, с което е отменено наказателното постановление, не е влязло в сила, тъй като е образувано касационно административно дело № 294/2018 г. на Административен съд – Бургас, с посочване, че е било насрочено за 15.02.2018 г.

АДВ. П.:  Разполагам с решение по адм. дело № 294/2018 г. Моля да приемете заверено копие.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заверено копие от решение № 473/13.03.2018 г.по КАНД № 294/2018 г. на Административен съд Бургас.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

            АДВ. П.: Моля да уважите жалбата ни. Отказът от допускане на жалбоподателя да си подаде документите за издаване на СУМПС се явява един вид отказ от издаване на документ, който противоречи на чл.4 от Закона за българските лични документи. В същия този закон е посочено в чл.74 до чл.76 на кои лица е забранено да се издават такива документи. Жалбоподателят не попада в този списък на тези лица и този отказ от забраната му да си подаде документите, се явява един вид принудителна административна мярка, което е неправилно и незаконосъобразно. Считам, че служителите на Пътна полиция Бургас са действали неправилно и моля с Ваше решение да бъде отменен този отказ и лицето да може да си подаде документите за издаване на ново СУМПС.

            Моля да ми присъдите направените разноски в настоящото производство.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:00 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: