ПРОТОКОЛ

       

Година 2017,31.05.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На тридесет и първи май                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 482 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14.20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.С.Р., редовно уведомен, се явява лично и с адв.В.Г. с представено пълномощно, находящо се на лист 54 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Областен управител на ОБЛАСТ БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт И. с представено пълномощно, находящо се на лист 84 от делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И.К.Р. и Л.К.В., редовно уведомени, не се явяват.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

Адв.Г.: Нямам възражения по хода на делото.

Юрисконсулт И.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Предвид депозираното становище от 24.04.2017г. от процесуалния представител на Областния управител на Област Бургас, съдът намира, че следва да бъдат заличени като заинтересовани страни освен К.С.Р., за който има изрично определение в тази насока и неговите наследници И.Р. и Л.В., поради което

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАЛИЧАВА като заинтересовани страни в производството И. К. Р. и Л.К.В..

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

Адв.Г.: Поддържам жалбата. Нямам нови доказателствени искания. Моля да приемете представените с жалбата писмени доказателства, както и тези от приложеното дело, което се отнася до семейството и домакинството на общия наследодател на моя доверител.

 

Юрисконсулт И.: Поддържам изцяло заповедта на областния управител. Няма да соча други доказателства. Моля да приемете представената административна преписка.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

ПРИЛАГА към настоящото дело административно дело № 1704/2009г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

 

Предвид на това, че делото е изяснено от фактическа страна съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.Г.: Моля да постановите решение, с което да уважите жалбата на моя доверител и му присъдите изцяло дължимото обезщетение за неговата сестра С.Б., която заедно с цялото си семейство е била изселена извън гр.Бургас за цели 60 месеца. Неправилно областната управа е приела, че не се представя доказателство за такъв период на изселване. Включително и доказателствата, представени към жалбата, сочат че се касае за изселване за период от 60 месеца.

Освен това, абсолютно неоснователно областната управа е приела, че по пътя на предположението, без абсолютно никакви доказателства, че на нейните наследници е изплатено обезщетение, което следва да се приспадне от общо дължимото. Няма никакви данни за това и моят доверител и неговият брат изрично са заявили, че не са получавали такова обезщетение.

 Моля да имате предвид аналогичния казус на приложеното дело и доводите на БАС и ВАС, които приемат, че наистина се дължи пълно обезщетение за целия този период и че на моя доверител не е изплащано друго обезщетение -  лично за него или неговия баща. Т.е. обезщетение за сестра му не е изплатено и следва да се изплати.

Моля да ми дадете подходящ срок да представя писмена защита.

 

Юрисконсулт И.: Моля да отхвърлите подадената жалба като неоснователна изцяло. Освен изрично посочените в заповедта на областната управа мотиви, искам да отбележа, че заповедта е издадена на база доказателства, събрани в административното производство пред областната администрация. Цитираното от жалбоподателя административно дело считам, че не може да бъде отнесено към настоящото производство, тъй като същото е водено в негово лично качество като репресирано лице спрямо родителите му, а не спрямо други членове на семейството, какъвто е в случая сестра му. Видно от представените със заповедта  документи вписани в т.18 от писмото на областния управител с изх.№ 11-00-67/24.02.2017г., с които е представено копие от регистъра, сестрата на жалбоподателя е изселена със семейството си, но няма данни, че тя се е върнала по същото това време, когато е върнато семейството. Пред административния орган не са събрани други доказателства, освен тези, които се приемат с протокола на Централната комисия по Закона за политическа и гражданска реабилитация.

Моля да оставите в сила заповедта на областния управител и ни дадете кратък срок за представяне на писмени бележки.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.29 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: