Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

    894                                  12.05.2016 година                                     гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на четиринадесети април две хиляди и шестнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ГАЛИНА РАДИКОВА

                    2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря К.Л., в присъствието на прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 482 по описа за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК, и е образувано по повод постъпила касационна жалба от адвокат Н.А.И. ***, като пълномощник на „Алмед“ ЕООД с ЕИК 102844950, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Кооператор“ № 54, против решение № 136 от 05.02.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 5525/2015 г. по описа на Районен съд- Бургас.

В жалбата са развити доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение, поради нарушение на закона, съставляващо касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК. По същество се иска отмяна на решението и на потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание касаторът не се явява и не изпраща представител, редовно уведомен. Не сочи нови доказателства.

Ответникът по касация- директор на РИОСВ- Бургас не се явява и не се представлява в съдебното заседание, редовно уведомен. Не е заявил становище по жалбата.

Прокурорът от Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Касационната жалба е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира следното:

С обжалваното решение е потвърдено наказателно постановление № 109/29.10.2015 г., издадено от директора на РИОСВ- Бургас, с което на основание чл. 145, ал.2, вр. чл. 145, ал.1, т.3 от ЗУО е наложено на касатора административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 30 000 лева за нарушение по чл. 39, ал.1 от ЗУО.

За да постанови този резултат, съдът е приел, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения. Приел е, че деянието е съставомерно по чл. 145, ал.2 от ЗУО, поради което законосъобразно е ангажирана административнонаказателната отговорност на търговското дружество

Според настоящия съдебен състав, в производството по издаване на наказателното постановление е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила. Съображенията:

От словесното описание на нарушението в акта за установяването му и в наказателното постановление е видно, че „Алмед“ ЕООД извършва дейности по третиране на отпадъци на площадка, разположена в гр. Бургас, промишлена зона „Юг“. Същият притежава Решение № 02-ДО-436-02/11.12.2013 г., издадено на основание чл. 73, ал.4, вр. ал.1, т.3 от ЗУО. При извършена на 27.05.2015 г. проверка от служители на РИОСВ- Бургас са установени два метални контейнера, единият от които с черни метални отпадъци, а другият- с цветни метални отпадъци. При проверка на втория от тях са установени три чувала от плат, пълни с меден отпадък с общо тегло 58 кг., както и отпадък от алуминий от стъклопакети за алуминиева и ПВЦ дограма с общо тегло на алуминиевия отпадък 90 кг. От проверка на отчетната книга е установено, че тези отпадъци не са описани.

При тези данни търговското дружество е санкционирано на основание чл. 145, ал.2, вр. чл. 145, ал.1, т.3 от ЗУО. От съдържанието на цитираните норми е видно, че за съставомерността на деянието е необходимо от обективна страна приемане на ОЧЦМ от юридическо лице или едноличен търговец без сертификат за произход или без писмен договор. В случая такива констатации липсват в наказателното постановление, в нарушение на чл.57, т.5 от ЗАНН, а описаното деяние не съставлява нарушение по чл. 145, ал.1, т.3 от ЗУО. Доколкото не са изложени обстоятелствата, относими към съставомерни признаци на нарушението, съдът приема, че нарушението е съществено, тъй като ограничава в значителна степен правото на санкционираното лице да узнае обвинението и не му позволява да упражни ефективно правото си на защита, а и не позволява и на съда, който е обвързан от фактическите и правните рамки на обвинението, очертани с наказателното постановление, да постанови обоснован и стабилен съдебен акт. Нарушението не може да бъде отстранено в съдебното производство, поради което, с оглед констатираната незаконосъобразност, наказателното постановление следва да се отмени, след отмяна на обжалваното решение, като постановено в нарушение на закона.

Мотивиран от горното, на основание чл.221, ал.2, предл. 2 и чл.222, ал.1 от АПК, Бургаският административен съд

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 136 от 05.02.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 5525/2015 г. по описа на Районен съд- Бургас, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 109/29.10.2015 г., издадено от директора на РИОСВ- Бургас, с което на основание чл. 145, ал.2, вр. чл. 145, ал.1, т.3 от ЗУО е наложено на касатора административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 30 000 лева за нарушение по чл. 39, ал.1 от ЗУО.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.

 

                            2.