ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 08.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осми май                                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:  Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 481 по описа за 2018 година

На именното повикване в 11:02 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ И.Й.Б., редовно призован, не се явява. За него адвокат П., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ ОД на МВР Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д., с пълномощно от днес.

 

За Окръжна прокуратура Бургас, редовно призована, се явява прокурор Червеняков.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изясняване на фактическата страна.

 

АДВОКАТ П.: Поддържам исковата молба. Да се приемат представените по делото доказателства, както и приложеното нахд № 5768/2016г. по описа на Районен съд Бургас. Нямам какво да добавя към момента

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам исковата молба. Поддържам отговора, който е представен по делото. Да се приемат представените доказателства, както делото на Районен съд Бургас.

 

ПРОКУРОРЪТ: Исковата претенция е процесуално допустима за разглеждане. Да се приемат представените по делото доказателства, както и нахд № 5768/2016г. по описа на Районен съд Бургас.

 

Съдът с оглед направените изявления и изясняване на обстоятелствата по делото, на основание чл.145, ал.1 и чл.146 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК

 

  О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОКЛАДВА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ДЕЛОТО:

 

Производството е образувано по искова молба на И.Й.Б. против Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи Бургас. С исковата молба се претендира осъждането на ответника да заплати на ищеца сумата от 300.00 лева, представляваща имуществени вреди – направени разноски за адвокатско възнаграждение, платено по нахд № 5768/2016г. по описа на Районен съд Бургас, с решението по което е отменено наказателно постановление № 4195/10.09.2012г. издадено от началник група към „Сектор пътна полиция“ при ОД на МВР Бургас. Сумата се претендира ведно със законната лихва за периода от завеждане на исковата молба, до окончателното и́ изплащане. С исковата молба се претендират и направените в настоящото производство разноски.

 

ПОСТЪПИЛ е отговор по исковата молба вх.№ 3776/02.04.2018г. от ответника, с която се оспорва иска по основание и размер. Изразява становище за допустимост по исковата молба, като счита същата за неоснователна и прави искане за присъждане на разноски по водене на производството.

 

ИЗИСКАНО е нахд №5768/2016г. по описа на Районен съд Бургас.

 

На основание чл.146, ал. 2 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът УКАЗВА на страните, че всяка от тях носи доказателствената тежест за установяване и доказване на фактите, които твърдят.

 

На основание чл.146, ал.3 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изложат становището си във връзка с дадените указания и доклада по делото, както и да предприемат съответните процесуални действия.

 

АДВОКАТ П.: Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените доказателства. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам възражение по доклада на делото. Няма да соча доказателства. Няма да правя доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат приложените доказателства по делото да се приключи събирането на доказателства

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА писмените доказателства представените с исковата молба и отговора.

 

ПРИЛАГА нахд № 5768/2016г. по описа на Районен съд Бургас.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ П.: Почитаема г-жо председател, исковата молба е основателна. Налице е отменено незаконосъобразно наказателно постановление от Районен съд Бургас, с решение което е влязло в сила. Делото по което е постановено това решение е приложено към настоящото като доказателство. По него има приложено мое пълномощно в оригинал, от което е видно, че са изплатени 300 лева изцяло и в брой на съответната дата от доверителя ми и тази сума е пряка и непосредствена последица от незаконосъобразното наказателно постановление, тъй като ако нямаше такова, нямаше да има нужда да се води дело. Искам да добавя, че това наказателно постановление не е отменено за допуснато някакво процесуално нарушение или нарушение на материалния закон, защото доверителят ми е имал гражданска отговорност и въобще не е следвало да му пишат акт за 400лева за липса на такава, а единствено следваше да му издадат фиш за 10 лева, че не носи документ за платена гражданска отговорност. Моля да осъдите ОД на МВР Бургас да изплати сумата от 300 лева представляваща нанесени имуществени вреди от издадено незаконосъобразно наказателно постановление, отменено по надлежния ред, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на исковата молба, както и разноските по настоящото дело, за които представям списък. Искам само да добавя, че адвокатското възнаграждение е изчислено съгласно чл.18, ал.2 от Наредба 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения и това което съм получил е минималното съгласно този член, а именно 300лева.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Уважаема г-жо съдия, моля да отхвърлите исковата молба, като неоснователна. Считам, че не са налице достатъчни доказателства, че договореното възнаграждение между страните е реално изплатено. Нямам друго какво да добавя.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че исковата претенция е основателна, тъй като съгласно задължителната тълкувателна практика отмяната на наказателното постановление води до причиняване на имуществени вреди, като заплатените адвокатски хонорари се явяват пряка и непосредствена последица от тази отмяна. В случая в самия договор за правна защита и съдействие, който не е оспорен от страните до настоящия момент, е посочено че сумата е заплатена в брой на 14.10.2016г. и в този смисъл считам, че претенцията е доказана.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.11 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: