ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 03.04.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,       ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  трети април                                          две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 481 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.В.Е.   редовно и своевременно призован, не се явява. За него се явява адв. М.И., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно в днешното съдебно заседание.

 

          ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ МИТНИЦА СОФИЯ- ЦМУ при МФ, редовно и своевременно призован, не се явява, изпраща за представител гл.ю.к. А.М., редовно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

         

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:    

          АДВ. И.: Да се даде ход на делото.

          Ю.К. М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от Г.В.Е. с ЕГН ********** с адрес: *** 27, против Заповед № 320/10.02.2017г. на ДИРЕКТОРА НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ – ЦМУ при МФ за налагане на дисциплинарно наказание „УВОЛНЕНИЕ“ на държавния служител Г.В.Е. – митнически инспектор в Агенция Митници, Митница Бургас, с ранг IV-ти младши.

Иска се отмяна на оспорения административния акт.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че ако претендират разноски следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

                АДВ.И. - Поддържам жалбата. Моля първо да посоча две технически грешки, които съм допуснала  в жалбата – на стр.№3 заявявам, че изслушването на жалбоподателя било на 07.02.2017 година. И на стр.№9,  че жалбоподателя се е запознал с материалите на 06.02.2017 година. Запознала съм изцяло с представената от ответника преписка. Запознала съм се определенията на съда. Не възразявам по доклада. Съдът е приел с определение от 22.03.2017 година  всички ксерокопия представени от ответника. Считам, че  доказателствата в тази преписка, които се  намират от лист №97 до №258 включително на делото, а това са книжа от досъдебно производството №55/15 година на СО при  СП не следва да бъдат приемани като доказателства и в този смисъл моля да отмените определенито си.Тези документи не са  писмени доказателства, които могат да бъдат използвани адекванто и ефективно в настоящето производство, във връзка  с нормите на ГПК и АПК.  Не е представена в тези книжа оценката на жалбоподателя  2016 година и моля да се изясни този въпроси. Поддържам искането, посочено  в жалбата за тази оценка.

ГЛ.Ю.К.М. - Оспорвам жалбата. Нямам възражения по доклада. Във връзка с доказателствата, които се оспорват, това  са материали снабдени в хода на дисциплинарното производство, като такива с писмо, което искам да представи и моля  да приемете – писмо до административния ръководител на Специализираната прокуратура г-н И.Г., за да се изяснят някои факти и обстоятелства са поискани и тези доказателства  и са представени от лист №97 до №258. Смятам, че са относими и моля да  ги приемете. Предоставям и моля да приемете писмо от ЦМУ с рег. №32-359722 от 23.12.2016 година. Относно годишната  оценка за 2016 година има чисто административни  процедурни  правила. Оценката се изготвя от митницата по месторабота и  не е класирано в служебното  досие, но заявам, че годишната  оценка за изпълнение на длъжността на Г.Е. е „изпълнението напълно отговаря на изискванията“

АДВ.И.- Познавам писмото, да се приеме по делото като доказателства. Предвид представеното в днешното съдебно заседание писмо от процесуалния представител на ответната страна заявявам, че оттеглям искането си  да бъде изменено определението  за приемане на доказателства по делото като същевременно правя уговорката, че писмените документи от ДП от  лист №97 до №258 от кориците на делото не следва да бъдат  съобразявани при произнасяне  на съдебното решение, макар че разбирам, че дисциплинарният съд прави позоваване на тях, но пък това  позоваване е изцяло незаконосъобразно. Предвид обстоятелството, че процесуалният представител на ответника посочи, че доверителят ми е получил висока оценка от атестацията заявявам, че оттеглям искането си ответника да бъде задължен да представи оценката в писмен вид.

 С оглед изразените становища от страните, съдът

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото писмо с рег.№32-359722 от 23.12.2016 година   на директора на Агенция „Митници“

АДВ.И. - Няма да соча  други доказателства, да се приключи събирането на доказателства.

ГЛ.Ю.К.М. - Аз също няма да соча  други доказателства, да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.И. - Моля да уважите жалбата и да присъдите  съдебно-деловодните разноски. Поддържам всички доводи в жалбата. Моля за срок за писмени бележки по делото. Представям списък на разноските.

 ГЛ.Ю.К.М. - Моля да отхвърлите  жалбата и да постановите решение, с което да потвърдите заповедта като правилна и законосъобразна. Моля за срок за писмени бележки. Моля за ю.к. възнаграждение.

Съдът определи  седем дни  срок за представяне на писмени бележки от процесуалните представители на страните.

Съдът   счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе  с решение в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:18 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: