Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер  235         20 февруари  2014  година         град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIIIти административен състав, в публично  заседание на тринадесети февруари, две хиляди и четиринадесета година, в състав:                                              

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Таня Евтимова

                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1. Галина Радикова

                                                                       2. Златина Бъчварова

 

Секретар Г.Ф.

Прокурор Тиха С.

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                               касационно административно дело номер 481 по описа за  2013 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. АПК във връзка с чл.63, ал.1 ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Р.Т. ***, *** подадена чрез пълномощник против Решение № 14/24.01.2013г., постановено по административно- наказателно дело № 527/2012г. по описа на Районен съд - Карнобат, с което е потвърдено наказателно постановление № 880/09.11.2012г. на директора на РДГ Бургас, с което на касатора е наложена глоба в размер на 100.00 лева на основание чл. 84, ал.1 от Закона за лова и опазване на дивеча /ЗЛОД/ и лишаване от право на ловуване за срок от три години на основание чл. 94, ал.1 ЗЛОД.

Касаторът, редовно уведомен, не се явява и не се представлява. В жалбата се излагат доводи, че решението на районния съд е неправилно, постановено при допуснати процесуални нарушения и необосновано. Иска се от съда да го отмени.

Ответникът по касационната жалба – директор на РДГ Бургас, редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не взема становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура –  Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на Районен съд –Карнобат, като правилно и законосъобразно да се остави в сила.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка, Административен съд- Бургас, ХІII-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения :

Районен съд – Карнобат, с решение № 14/24.01.2013г., постановено по административно- наказателно дело № 527/2012г. по описа на съда, е потвърдил наказателно постановление № 880/09.11.2012г. на директора на РДГ Бургас, с което на касатора е наложена глоба в размер на 100.00 лева на основание чл. 84, ал.1 ЗЛОД и лишаване от право на ловуване за срок от три години на основание чл. 94, ал.1 ЗЛОД.

За да постанови оспореното решение районният съд е приел, че нарушението и обстоятелствата, при които то е извършено, са описани достатъчно пълно и ясно както в съставения на Т. АУАН, така и в издаденото впоследствие наказателно постановление. Счел е, че съдържащите се в тях фактически констатации се подкрепят от събраните по делото доказателства и че в административнонаказателното производство не са допуснати нарушения на процесуалните правила, обуславящи отмяната на наказателното постановление.

Санкцията е наложена на Р.Т.Т. за това, че на 24.08.2012г., на територията на ТП „ДГС Сунгурларе” в землището на с.Терзийско, ловувал извън населено място, като се движил с извадено от калъф и сглобено оръжие ИЖ 27 № 04488 – кал.12, без писмено позволително за това. За така констатираното нарушение е съставен АУАН сериен № 001765/25.08.2012г., от старши специалист ГС „ПГС” при РДГ Бургас, въз основа на който е издадено обжалваното пред районния съд наказателно постановление.

 Основните възражения на касатора са за допуснати процесуални нарушения както при съставяне на АУАН и издаване на наказателното постановление, така и при постановяване на решението на районния съд. Твърди се също, че установеното нарушение не е безспорно доказано по делото.

Така постановеното решение е правилно.

За да постанови оспореното решение районният съд правилно е приел, че при съставяне на акта и издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени процесуални нарушения. Обстоятелството, че е налице разминаване в часа на извършване на нарушението, посочен в АУАН и този, отразен в наказателното постановление, не е процесуално нарушение от категорията на съществените. Безспорно е, че посочената в тях датата на извършване на нарушението, която е един от реквизитите както на АУАН, така и на наказателното постановление, е една и съща – 24.08.2012г. Това е и възприетата от районния съд дата на извършване на нарушението. Видно от мотивите на оспореното решение, районния съд е счел за безспорно установено по делото, че на 24.08.2012г. Т. е ловувал в землището на с.Терзийско.

В първоинстанционното производство са изяснени всички релевантни за спора факти, при редовно събрани и обсъдени от първоинстанционния съд доказателства. Районният съд е посочил, че не е кредитирал показанията на А., поради заинтересуваността на този свидетел. Мотивите в тази насока изцяло се споделят от настоящия касационен състав, поради което не е необходимо да бъдат преповтаряни в настоящото решение. С оглед изложеното, не са допуснати твърдяните от касатора съществени нарушения на процесуалните правила при постановявяне на оспореното решение.

Съдът е установил прецизно фактическата обстановка, приемайки, че извършването на деянието, описано в АУАН и в наказателното постановление от Р.Т.Т., се установява по безспорен начин от събрания доказателствен материал. Фактическите изводи на съда се базират на задълбочен и детайлен анализ на всички събрани по делото писмени и          гласни        доказателства.

Като нарушена в наказателното постановление е посочена разпоредбата на чл.84, ал.1 ЗЛОД, съгласно която който ловува, без да притежава редовно заверен билет за лов или с билет за лов, но без писмено разрешително за лов, или ловува извън определените в разрешителното места, без да е убил или уловил дивеч, се наказва с глоба от 50.00 до 400.00 лв. Формиран при правилно приложение на материалния закон е изводът на районния съд, че Т. е осъществил признаците от обективна и субективна страна на състава на административно нарушение по чл.84, ал.1 ЗЛОД.

За нарушение на чл.84, ал.1 ЗЛОД е предвидено кумулативно налагане на наказание лишаване от право на ловуване за срок от три години в разпоредбата на чл.94, ал.1 ЗЛОД.

Районният съд правилно е приел, че Т. е бил законосъобразно санкциониран за извършеното от него нарушение като са отчетени всички отегчаващи и смекчаващи вината му обстоятелства.

Ето защо, поради липса на наведените от касатора касационни основания за отмяна, решението на районния съд следва да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. първо от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН Административен съд – Бургас, ХІII - ти състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 14/24.01.2013г., постановено по административно- наказателно дело № 527/2012г. по описа на Районен съд – Карнобат.

Решението е окончателно.

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

                                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                          2.