О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е №388

 

гр.Бургас ,05.03.20121г.

 

 

            Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на пети март две хиляди и дванадесета година в състав:

                                                                                 СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело №481 по описа за 2012г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба, подадена от  Й.Д.Г.,*** против Решение № 2914/1992г. на ОСЗ Камено, за признаване право за възстановяване на собственост върху земеделски земи на наследници на Д.Н.М. в землището на с. Русокастро.

Жалбата е родово неподсъдна за разглеждане от настоящия съд, поради следните мотиви:

Съгласно разпоредбата на § 19, ал.1 от ЗИД на АПК, обн. ДВ бр.39/20.05.2011г., индивидуалните административни актове по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и правилника за прилагането му и отказите за издаването им, с изключение на тези, издадени от министъра на земеделието и храните, могат да се обжалват пред районния съд по местонахождение на имота по реда на АПК, като постановените по този ред актове на районния съд подлежат на касационно обжалване пред административния съд по реда на АПК, който разглежда жалбата в състав от трима съдии. В случая е предвиден специален ред за съдебно обжалване на издадените по ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ индивидуалните административни актове и отказите за издаването им, поради което жалбата не може да бъде разгледана от административния съд, на който са подведомствени делата по жалби, очертани в нормата на чл.128 от АПК. 

Родовата подсъдност е абсолютна процесуална предпоставка, за която съдът следи служебно, като с оглед горните мотиви производството пред Административен съд гр.Бургас следва да бъде прекратено, а жалбата да се изпрати за разглеждане от Районен съд гр.Бургас. 

Предвид изложеното и на основание чл.159, т.1 и чл.135, ал.2 от АПК, Административен съд гр. Бургас, ІV-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Й.Д.Г.,*** против Решение № 2914/1992г. на ОСЗ Камено, за признаване право за възстановяване на собственост върху земеделски земи на наследници на Д.Н.М. в землището на с. Русокастро.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 481/2012г. по описа на Административен съд – Бургас.

            ИЗПРАЩА делото по подсъдност за разглеждане от Районен съд – Бургас.

            Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                            СЪДИЯ: