ОПРЕДЕЛЕНИЕ №498

 

23.03.2017г., гр.Бургас,

 

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на двадесет и  трети март две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                                                               СЪДИЯ:  Ванина Колева

 

като разгледа докладваното от съдия Колева адм.д. № 480 по описа за 2017 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба на Р.И.Г. ***, против отказ на Директор на ДЦАУ “Изгрев”, Община Бургас за отмяна на разрешение за поставяне на преместваем обект № II, зона - 3238/27.10.2015г. на адрес: гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. “Ангел Димитров” № 30, по повод жалба № 94-01-35480/4/16.02.2017г. В жалбата се иска съдът да отмени отказа за отмяна на разрешение за поставяне на преместваем обект № II-зона - 3238/27.10.2015г., да отмени издаденото разрешение за поставяне на павилион и  да се проведе процедура по установяване на незаконен строеж на адрес: гр. Бургас, кв. Сарафово, Ангел Димитров 30.

С молба вх. № 2422 от 13.03.2017г. ответникът, чрез процесуалния си представител излага становище за недопустимост на производството, поради наличие на образувано в Административен съд Бургас адм. дело № 398/2017г. между същите страни, със същия предмет.

В молба вх. № 2754 от 20.03.2017г., в изпълнение на дадени от съда указания, жалбоподателката уточнява предмета на жалбата си, като заявява, че обжалва отказ за отмяна на разрешение за поставяне на преместваем обект № II- Зона - 3238/27.10.2015г. на адрес: гр. Бургас, кв. Сарафово, Ангел Димитров 30 на директора на дирекция “ЦАУ” Изгрев, община Бургас и отказ да бъде премахнат незаконен строеж на същия адрес.

След извършена справка за страните и предмета на адм. дело № 398/2017г. по описа на Административен съд Бургас, се установява, че то е образувано по жалба на Р.И.Г. против мълчалив отказ на кмета на община Бургас за отмяна на издадено разрешение за поставяне на павилион № II- Зона - 3238/27.10.2015г. на адрес: гр. Бургас, кв. Сарафово, Ангел Димитров 30 и за провеждане на процедура за установяване на незаконен строеж.

Съгласно чл.213 от ГПК във чл.144 от АПК, когато в съда има висящи няколко дела, в които участват едни и същи лица на страната на ищеца и на ответника или които имат връзка помежду си, съдът може да съедини тези дела в едно общо производство и  да издаде общо решение по тях. В случая между двете дела безспорно има връзка, тъй като предметът им е един и същ – отказът –мълчаливият и съответно изричният такъв, да отмени разрешение за поставяне на преместваем обект № II- Зона - 3238/27.10.2015г. на адрес: гр. Бургас, кв. Сарафово, Ангел Димитров 30 и съответно да се установи и премахне незаконен строеж

В този смисъл е и тълкуването, дадено в Постановление № 4 от 22.IX.1976 г. по гр. д. № 3/76 г., на Пленума на ВС, което в тази част не  е изгубило действието си и в т.5 на което е прието, че жалбата срещу мълчаливия отказ следва да се приеме и като жалба срещу направения по-късно изричен отказ.

Производството по жалбата на Р.И.Г. *** ще продължи под номер под № 398/2017г., а производството по настоящето дело следва да се прекрати единствено за деловодни цели. Поради това настоящето определение не прегражда по-нататъшното развитие на производството по смисъла на чл.229, ал.1, т.1 от АПК и не подлежи на обжалване.

Водим от горното Административен съд Бургас 18-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

СЪЕДИНЯВА адм. дело № 480 по описа на Административен съд Бургас за 2017г. към адм. дело № 398/2017г. на Административен съд Бургас за общо разглеждане, като производството ще продължи под № 398/2017г.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 480/2017г. по описа на Административен съд Бургас.

Определението не подлежи на обжалване.     

 

 

                                                                  Съдия: