ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 20.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесети май                                      две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 480 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Фармексперт груп” ЕООД, редовно призован, се явява адвокат Н., редовно упълномощена от днес.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, се явява юрисконсулт Й., редовно упълномощена от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Н.: Изцяло поддържам жалбата.

Да се приеме административната преписка.

Имам искане за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза с формулирани въпроси в молба, която представям.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Оспорвам жалбата.

Представям две заповеди за оправомощаване на компетентния орган, тъй като сме пропуснали да ги приложим в преписката.

По искането за експертиза не възразявам.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и представените от ответника в днешно съдебно заседание заверени преписи от заповед № РД-294/07.05.2014 г. и заповед № РД-14/06.01.2014 г., издадени от Директор на ТД на НАП Бургас.

Намира за основателно искането на жалбоподателя за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, която да даде отговор на въпросите,  формулирани в писмена молба, представена в днешно съдебно заседание.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и представените от ответника в днешно съдебно заседание заверени преписи от заповед № РД-294/07.05.2014 г. и заповед № РД-14/06.01.2014 г., издадени от Директора на ТД на НАП Бургас.

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, която да даде отговор на въпросите,  формулирани в писмена молба, представена в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото в размер на 700 лева, вносими от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес.

За вещо лице НАЗНАЧАВА М.Л..

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 07.10.2015 г. от 10:00 часа, за която дата страните – уведомени.

Да се призове вещото лице, на което делото да се предостави след внасяне на определения депозит за изготвяне на експертиза.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:17 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: