О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

/26.02.2010 година, град Бургас,

 

Административен съд – гр. Бургас, ХІ състав, в закрито заседание на двадесет и шести февруари, две хиляди и десета година,  в състав:

 

Съдия: Веселин Енчев

 

разгледа докладваното от съдия Енчев адм.д. № 480/2010 година.

 

Производството е образувано по жалба на Н. А. В. с ЕГН ********** *** против заповед № 3164/22.10.2009 година на кмета на община Бургас. 

С оспорения акт, на основание чл.35 ал.3 и ал.6 от Закона за общинската собственост и Решение на Общински съвет – Бургас по т.37 V от заседанието, проведено на 17 септември 2009 година,  кметът е определил жалбоподателя за купувач на 69,47/801 квадратни метра идеални части от поземлен имот с идентификатор 07079.620.309 ( УПИ V – 86 в кв. 7 по плана на ж.к. „Братя Миладинови”) в град Бургас. Със същата заповед е определена цената на продаваемите идеални части и е указано на купувача в какъв срок следва да я заплати, ведно с дължимите данъци и такси (лист 5).

В жалбата се излагат съображения за незаконосъобразност на заповедта, предвид липсата на мотиви за постановяването й, както и поради противоречие с материалноправни норми.

След като се запозна със съдържанието на оспорения акт и материалите по делото, съдът намира, че жалбата следва да се остави без разглеждане, а производството да се прекрати.

Оспорената заповед, въпреки наименованието си и указанието, че може да се обжалва по реда на АПК, не притежава белезите на административен акт. Това е така, защото тя не съдържа властническо волеизявление на административен орган, с което едностранно да се създава задължение за адресата, неизпълнението на което, да е скрепено със силата на държавната принуда.

Заповедта на кмета е гражданскоправно волеизявление. Тя е издадена в изпълнение на решение на Общинския съвет и с нея се прави предложение до купувача Н.В. за закупуване на земята на съответната цена. В този смисъл, волеизявлението на кмета не е извършено в качеството му на административен орган, а в качеството на представител на собственика на вещта – общината. Заповедта не създава едностранно никакво принудително изпълняемо задължение за госпожа В.. Тя има право да приеме или да отхвърли предложението за продажба на предложената й цена, но не е длъжна да купи имота.

Липсата на административен акт, подлежащ на съдебен контрол за законосъобразност, обуславя извода, че жалбата няма предмет и е недопустима.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н. А. В. с ЕГН ********** *** против заповед № 3164/22.10.2009 година на кмета на община Бургас.

 

 ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 480/2010 година.

 

Определението може да се обжалва в седемдневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.

 

 

 

СЪДИЯ: