ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 28.02.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и осми февруари                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 47 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адв. К., с представено по делото пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – директор на РЗОК гр. Бургас, редовно призован, се представлява от ст. юк К., с представено по делото пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД против писмена покана изх. № 29-02-1077/15.12.2016 г. на директора на РЗОК гр. Бургас.

 

адв. К.: Поддържам жалбата. Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Юк. К.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Представям на съда копие на обратна разписка, с което се доказва, че писмената покана е връчена на болничното заведение своевременно. Представям доказателства по опис, с които се установява, че  описаните дейности в писмената покана  са отчетени от лечебното заведение и същите са заплатени от РЗОК-Бургас. За сведение на съда алгоритмите на двете клинични пътеки №197 и №175, които са описани, са част от приложение № 11 към Решение № РД-НС-04-24-1 от 29.03.2016 г. на надзорния съвет на нзок. Същите са публикуване и на интернет страницата. Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

 

 адв. К.: Запозната съм с представените доказателства. Не възразявам същите да бъдат приети. По представените доказателства и съответно обстоятелства, които ще се доказват с тях няма спор. Същите не доказват факти, които ние оспорваме. Клиничните пътеки са извършени, съответно платени. По това ние не спорим. Спорим, че същите следва да бъдат заплатени като извършени такива в цялост.

 

Съдът с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с административната преписка и в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

адв. К.: Уважаеми г-н председател, моля да уважите депозираната жалба по подробно изложените съображения в нея. За пълнота ще посоча, че ако се приеме хипотезата, по която рзок отказва плащане за лечение на пациенти с тежки онкологични заболявания, какъвто е настоящият случай, означава лечебното заведение да върне пациенти нуждаещи се от лечение и съответно да възпрепятства правото им за достъп до медицинска помощ.  При тежките онкосъстояния няма как да се определи кога точно ще се появи болковия синдром отново, за да се предприеме планов прием. Същият може да възникне по всяко време.

С оглед горното считам, че издадената покана е неправилна и незаконосъобразна и като такава следва да бъде отменена.

 

Юк. К.: Уважаеми г-н председател, моля  да оставите жалбата без уважение като недоказана, а издадената покана да потвърдите като законосъобразна. Представям писмени бележки, в които подробно съм изложила аргументите си. Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,07 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: