ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 16.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  шестнадесети  май                                две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 47 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕН УАЙ ЕКСПЪРТ ПРОПЪРТИС ЕООД Н.Х., редовно уведомен не се явява, изпраща за представител  адв.Х.Х.Д. - П., надлежно    упълномощена по делото.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ПРИХОДИ – МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ – ПОМОРИЕ, редовно уведомен,  не се  явява  и не изпраща представител.

Явява се вещото лице С.В.А.

Адв. Д.-П. - Да са даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради  на което

 

     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно- счетоводна експертиза, като заключението е депозирано  с вх.№ 4748/05.05.2016 г. – т.е., в законоустановения 7-дневен срок по чл.199 от  ГПК.

 

СНЕМА самоличността на вещото лице както следва:

С.В.А. 52 г., българка, български гражданин, неосъждана,  без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

Съдът ПРИСТЪПИ към изслушване на експертизата.

ВЕЩО ЛИЦЕ А.- Поддържам  изготвеното  от мен заключение.

АДВ.Д.-П.- Искам да обърна внимание и да попитам, в писмената си защита процесуалния  представител на Община Поморие твърди, че размера на такса битови отпадъци е определена  въз основа на компонентата обезвреждане на битови отпадъци. В заключението сте записали, че е включена и компонентата „поддържане  чистотата на териториите за обществено ползване”

ВЕЩО ЛИЦЕ А.- В обжалвания АУЗД  са включени  и двата компонента,  а именно поддържане на чистотата на териториите  за обществено ползване и обезвреждане на битови отпадъци.

АДВ.Д.-П. - Това беше и целта на въпроса да стане ясно  макар да се твърди, че такса битови отпадъци е  начислена само  за обезвреждане, всъщност е начислявана  и такса битови отпадъци и върху втори компонент. И дори в тази си част АУЗД е неправилен, тъй като неправилно е изчислена  таксата битови отпадъци.Останалите съображения ще изложа по-късно.Други  въпроси нямам. В този случай би следвала от общата сума  да отпадне този компонент.

ВЕЩО ЛИЦЕ А. - В заключението отделните компоненти  на ТБО са посочени по отделни имоти, така както са описани  в АУЗД. Това съм на направила за улеснение на съда, в зависимост  от Вашата преценка, кое евентуално да бъде прието.

АДВ.Д.-П. – Други въпроси към вещото лице нямам.

Съдът след изслушване  на вещото лице А.  и с оглед на становището на процесуалния  представител на жалбоподателя, 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото заключението на изготвената по делото съдебно-счетоводна експертиза от името на вещото лице С.В.  А.. Да се ИЗПЛАТИ на вещото лице възнаграждение в размер на 300.00 /триста/ лева от внесения по делото депозит от страна на жалбоподателя.

АДВ.Д.-П. –Други доказателства нямам, да се приключи събирането на доказателства.

Съдът  намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 АДВ.Д.-П. - Като не си е платило данъците, дружеството-жалбоподател  е дало основание за издаването  на  този административен акт, но неплащането  в случая  е поради несъгласие с определения данък и такса битови отпадъци и считаме,  че в тази  си част  размера  противоречи с материално-правните разпоредби,  а именно  така както сме посочили, съгласно чл.21, ал.1, предложение  второ от ЗМДТ, както и по отношение на административно-производствените  правила при издаването на акта. Дирекция „Приходи, мастни данъци и такси” Община Поморие  не е приложила  по- блогоприятните мерки по смисъл на  АПК.От една страна дирекцията  в задължителната стр.6 от декларацията по чл.14 от ЗМДТ сама е заверила имотите като жилищни, т.е. имот с жилищно предназначение, после  при определяне  на дължимия данък и  такса битови отпадъци ги е таксувала като нежилищни имоти на  предприятия  и приела за данъчна основа отчетната им стойност.Освен това при определянето,  както стана ясно от заключението на вещото лице, при определяне на   таксата битови отпадъци противно на приетото от общината за този вид имоти, незастроени, урегулирани, бивши земеделски земи да се таксуват само по компонента „обезвреждане на битови отпадъци”  е добавена  и друга  компонента  от таксата смет, а именно  „поддържане на чистота на обществените територии”.Поради изложеното до тук моля, да отмените обжалвания акт,  в частта му относно размера на дължимия данък недвижим имот и такса битови отпадъци, като за меродавни и правилни бъдат приети стойностите,посочени в заключението на вещото лице.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

  Заседанието приключи в  14:30 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: