ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 11.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  единадесети април                               две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 47 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕН УАЙ ЕКСПЪРТ ПРОПЪРТИС ЕООД Н.Х., редовно уведомен не се явява , изпраща за представител  адв.Х.Х.Д. - П., надлежно    упълномощена по делото.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ПРИХОДИ – МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ – ПОМОРИЕ, редовно уведомен,  не се  явява  и не изпраща представител.

Адв. Д.-П. - Да са даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради  на което

 

     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Докладва, че по делото е постъпила заверено копие  на административната  преписка по издаване  на оспорения административен  акт, представена от Община Поморие с вх.№ 3677/07.04.2016 г., съгласно указанията дадени от съда в предходно съдебно заседание, а именно:    Акт за установяване  на задължения №АУ00065/12.08.2015г. издаден  от главен експерт в Дирекция „Приходи, местни данъци и такси” при  община Поморие, потвърден с решение №АУ000658#/15.12.2015 г. на директора на  Дирекция „Приходи, местни данъци и такси” при община Поморие.

Адв.П.- Поддържам  жалбата.Моля, да ми се даде срок да се запозная с представената административна преписка.  Нямам против да се приеме.

Съдът намира, че представената  по делото преписка следва да бъде приета като доказателство по делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА  и ПРИЛАГА по  писмените документи, представени по делото с цитираното писмо вх.№ 3677/07.04.2016 година, представени по опис от Община Поморие.

Адв.П.- Моля да бъде назначена съдебно-счетоводна експертиза по делото,  която да отговори  на въпросите, които ще представя  в писмен вид,  след  като се запозная с представените  в дн.с.з. писмени доказателства.

Съдът намира, че искането на процесуалния представител на жалбоподателя  е основателно, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на процесуалният представител на жалбоподателя да се запознае  с приетите в днешно съдебно заседание писмени доказателства като в случай, че направи  искане съобразно  депозираната жалба.

ДОПУСКА и ВЪЗЛАГА по делото  съдебно-счетоводна експертиза,  която да отговори на въпросите, представени в писмен вид допълнително  от процесуалния  представител на жалбоподателя.

 Жалбоподателят  следва  да представи  писмена молба с въпросите, на които  евентуално да отговори  вещото лице, както и да внесе депозит  за заплащане на възнаграждението на вещото лице  в размер на 300 лева в 5-дневен срок от днес. След внасяне на  депозита в посочения срок  ще  се произнесе по искането за определяне на вещо лице.

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа  страна предвид необходимостта от събиране на допълнителни  доказателства, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 16.05.2016 год. от 14.15 часа, за която дата и час страните са уведомени.

 

Протоколът написан в съдебно заседание

Заседанието приключи в 13.15 часа

 

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: