ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 04.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  четвърти юли                                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 47 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕН УАЙ ЕКСПЪРТ ПРОПЪРТИС ЕООД Н.Х., редовно уведомен не се явява, изпраща за представител  адв.Х.Х.Д. - П., надлежно    упълномощена по делото.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ПРИХОДИ – МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ – ПОМОРИЕ, редовно уведомен,  не се  явява  и не изпраща представител.

 

Адв. Д.-П. - Да са даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради  на което

 

     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Адв. Д.-П.- Исках да обърна внимание, че по изслушаните съдебно-счетоводни експертизи и по двете дела бяха установи  несъответствие  на заявеното на Директора на  Дирекция Приходи МДТ /ДПМДТ/ –Поморие,  а таксата  смет по обжалваните актове  е определна едиствено по компонента поддържане  на депо отпадъци. Това твърдение се оказа невярно. Моля да кредитирате заключението на вещото лице. По отношение   органа по приходите  ДПМДТ приема ,че докато не бъде построен един имот не може да бъде характеризиран  като жилище. В случая  те не отчитат задължието на собственика  на земята  да декларира промяната в имота това не може да бъде довод предварително да се определи, да се приеме, че не може да бъде определено   предназначението на имота, защото би могло се промени впоследствие. Съгласно чл.14 , ал.2 от ЗМДТ  при промяна  в обстоятелствата, собственикът   е длъжен да декларира тази промяна в реда и сроковете  по ал.1, т.е. в двусемесеч срок да подаде нова декларация и едва тогава за общинската  администрация  ще възникнат обстоятелства  за промяна  на дължимия данък и такса.Други  доказателства нямам, да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено  от фактическа страна, поради което

                         О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене

ДАВА ход на делото по същество.

Адв. Д.-П. – Считаме, че обжалваните   актове са издадени  в противоречие с материалноправните разпоредби, а именно  чл.21 ал.1 предложение второ от ЗМДТ,  както и в нарушение на  производствените правила при издаването  на акта. Дирекция „ПМДТ” не   е приложила  по-блогоприятните  мерки по чл.6, ал.3 от АПК. Самата общинска администрация от една страна е определила имотите като жилищни на стр.№6 от декларациията по чл.14, тази справка се заверява   служебно при подаване на декларацията, а впоследствие е обложило имотите като нежилищни, като е приложила  за данъчна основа отчетната им стойност, а не по приложение №2. Считаме,  че поради изложеното по- горе  далъжимите данъци върху  недвижимите  имоти и такса битови отпадъци , както и лихвите към тях, установени в процесните актове са неправилно определени. Допуснати са грешки при определяна на такса смет,  която трябва да бъде определена  само върху компонента  поддържене  на депо отпадъци. Моля да отмените процесните  актове като изцяло незаконосъобразни и неправилни и задължите дирекция „ПМДТ” при Община Поморие да определи данък недвижими имущество съгласно чл.21, ал.1, предл.2 от ЗМДТ и съобрази размера  на лихвата с така опредления данък и да определи дължимата такса смет, съгласно Наредбата на  Общината  върху компонента поддържане  на депо отпадъци.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:08 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: