Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  №507

 

гр. Бургас, 17 март  2015 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на двадесет и шести февруари, през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

                                    ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                                            АТАНАСКА АТАНАСОВА

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора ТОНИ ПЕТРОВА, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД 47/2015 г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от РДГ гр.Бургас, представлявана от директора В. Н. Р. против Решение № 106 от 10.11.2014г., постановено по н.а.х.д. № 220 по описа за 2014г. на Районен съд гр.Поморие. С решението е отменено наказателно постановление № 1025/08.01.2013г., издадено от директора на РДГ гр.Бургас, с което на Д.З.З., на осн. чл. 266 ал.1 от ЗГ, за нарушение на чл. 104, ал.1, т.4 от ЗГ ,  е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева.

Касаторът, иска отмяна на решението и потвърждаване  на наказателното постановление. Твърди, че оспореното решение е постановено при неправилно приложение на материалния закон. В съдебно заседание не се явява.

Ответникът по касационната жалба редовно призован, не се явява.Представя писмени бележки, като застъпва тезата за неоснователност на оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас счита, че оспорването е неоснователно, поради което първоинстанционното решение следва да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба е допустима. Подадена в срока по чл.211 от АПК, от страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество е неоснователна.

За да отмени наказателното постановление, първоинстанционният съд е намерил, че не е доказано авторството на деянието, за което е наложена санкция.

Д.З.З. е бил санкциониран за това, че на 2.10.2012г. е отсякъл 13 бр. дървета от цер, без да са маркирани.

В хода на съдебното производство наказващият орган не е представил никакви доказателства, въз основа на които да се направи единствения възможен извод, че именно Д.З. е извършвал сечта.

Единствените доказани факти са, че немаркирана дървесина е била откарана с камион, собственост на санкционираното лице и разтоварена под навес на кошара. Доказано е и извършване на сеч в отдел 204- общински гори Поморие.

Разпитаният в хода на съдебното производство актосъставител категорично е заявил, че не е видял санкционираното лице да сече дърва, а акта е съставил въз основа на данни, получени от полицейски служител (неустановен) пред който З. „ си бил признал“.

При това положение, както правилно е преценил първоинстанционният съд, незаконосъобразно е била ангажирана административно наказателната отговорност на Д.З. за извършено нарушение по чл. 266 ал.1 ЗГ, защото не е доказано, че действието „сечене“ (на немаркирана дървесина) е било извършено от него.

По изложените съображения, съдът намира, че оспореното съдебно решение следва да бъде оставено в сила, тъй като не са налице отменителни основания.

На основание чл.221 и чл. 222 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р   Е   Ш   И  :

 

ОСТАВЯ В СИЛА  Решение № 106 от 10.11.2014г., постановено по н.а.х.д. № 220 по описа за 2014г. на Районен съд гр.Поморие.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ: