ПРОТОКОЛ

       

Година 2013,26.06.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и шести юни                             две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 47 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 14.07 часа се явиха:

 

         За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М..

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на МП „ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЦЕНТЪР”, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Т.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.В.Л., която е депозирала заключение в законоустановения срок.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Юрисконсулт М.: Да се изслуша вещото лице.

Юрисконсулт Т. Не възразявам да се изслуша вещото лице.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит вещото лице, на което снема самоличността, както следва:

Д.В.Л. - българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирала съм заключение, което поддържам.

 

Юрисконсулт М.: Може ли да потвърдите, че Централната митническа лаборатория не е акредитирана за прилагане на метода описан в Приложение А към Обяснителните бележки към Глава Двадесет и седма на Комбинираната номенклатура.

Има ли в България акредитирана лаборатория за извършване на изпитване по посочения метод?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: От последната справка в сайта на Българска служба по акредитация е установено, че Централната митническа лаборатория няма акредитация да извършва изпитване съгласно Приложение А към Обяснителните бележки на Комбинираната номенклатура, а така също и няма лаборатория акредитирана за изпитване нефтопродукти в България със сертификат от Българската служба по акредитация, която да извършва това изпитване. Причината е, че този показател, съдържание на ароматни съставки въглеводороди не е включен като стандартен показател за изпитване на стокови нефтопродукти, поради това, че липсва този показател в обхвата на лабораториите изпитващи нефтопродукти в България.

Юрисконсулт М.: Откъде правите извод за отговора на въпрос № 4 и частично на въпрос № 2, а именно, че за определяне на тегловното съдържание на ароматните съставки спрямо неароматните, Централната митническа лаборатория е използвала метод, посочен в Приложение А?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Заключението съм направила на база митническата лабораторна експертиза, която е част от материалите по делото.

Юрисконсулт М.: Възможно ли е да бъдат получени различни показатели на съотношението между ароматни въглеводороди спрямо неароматни въглеводороди от приетите в Митническата лабораторна експертиза, ако се отделят и определят асфалтените или пък се отделят нафтеновите въглеводороди, предвид изложеното на стр.5 от заключението.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Дала съм заключение относно метода за изпитване по Приложение А от Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура и затова, че той не е коректен.

Методът по Приложение А сам по себе си не е точен, самото Приложение А не е коректно. В заглавието на Приложение А се казва, че по този метод се определят ароматни съставки. Начинът, по който се провежда самото определяни и формулата приложената в него, съгласно използваните методи за разделяне, са определени неароматни въглеводороди и по презумпцията като разлика до 100% се приема, че останалото са ароматни въглеводороди, което е неточно. Приемането, че разликата до 100% са ароматни въглеводороди не е точно.

Двете понятия ароматни съставки и ароматни въглеводороди не са идентични. Приложение А не регламентира начинът за отделяне и определяне на асфалтените, които са част от асфалто-смолистите вещества във висококипящи нефтени фракции, а процесният продукт е такъв.

Това може да стане по метода, регламентиран в стандарт ASTM D 2007-98, при който първоначално от пробата се отделят и тегловно се определят асфалтените, а след това тя се разделя до получаване на тегловното количество на неароматните и ароматните съставки. Ако се приложи това разделяне съгласно международния стандарт ASTM, съотношението между ароматните и неароматните съставки по всяка вероятност ще се промени.

Приложение А не внася яснота между въглеводороди и съставки.

Юрисконсулт М.: Може ли без извършване на анализ на дестилацията на продукта да бъде определено съдържанието на ароматните съставки?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В митническата лабораторна експертиза са включени показатели като органолептично описание на продукта, качествена химическа идентификация, съдържание на ароматни съставки съгласно Приложение А и съдържание на сяра. За да се приложи методът по Приложение А трябва да имаме данни за дестилационните характеристики на продукта, а именно той трябва да има крайна температура на дестилация над 3150С, при което до 2500С трябва да дестилират по-малко от 65 обемни процента.

Съгласно Обяснителните бележки на Комбинираната номенклатура тези дестилационни характеристики се определят по стандарт различен на този, на който се позовава митническата лабораторна експертиза, цитирайки данни от сертификата за качество.

В самата митническа лабораторна експертиза не са правени дестилационни характеристики на продукта, въпреки че този показател влиза в обхвата на Централната митническа лаборатория. А данните от дестилационните характеристики са именно презумпцията да се приложи или не методът по Приложение А от Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура.

Юрисконсулт М.: Има ли разлика и ако „да” – каква, между понятието въглеводороден състав и въглероден състав, тъй като в обжалвания административен акт е посочено, че анализираният продукт е с въглероден състав?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, има разлика между двете понятия. Това са два различни метода за изпитване, като въглеродният състав е част от метода за определяне на елементарния състав на всяко едно химично съединение. Освен съдържание на въглерод по този анализ се определя съдържанието на въглерод, кислород, азот и други химични атоми в едно съединение.

Докато въглеводородният състав е метод за анализ на основните други въглеводороди, които се съдържат в нефтопродуктите, а тези други са парафинови въглеводороди, нафтенови въглеводороди, ненаситени въглеводороди, ароматни въглеводороди и голямата група асфалто-смолисти вещества. Това е разликата. Това са два различни метода на анализ.

 

Юрисконсулт Т. Ние не спорим по този въпрос. Допусната е техническа грешка, като записването „въглероден състав” следва да се чете „въглеводороден състав”. Завявам, че в решението е допусната техническа грешка. Изписано е грешно „въглероден състав”.

Юрисконсулт М.: Има ли данни в експертизата, от които да се направи извода дали една Централна митническа лаборатория е приложила правилно формулата по Приложение А от Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура, а именно при заместване по формулата на неароматните въглеводороди да се получи тегловното процентно съдържание на ароматните?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В посочената митническа лабораторна експертиза наистина е представен резултата за съдържание на неароматните въглеводорди и ароматни въглеводороди. Предполагам, че това е направено за спазване на метода за изпитване по Приложение А от Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура. Не съм присъствала на това изпитване.

Юрисконсулт М.: Нямам повече въпроси. Да се приеме експертизата.

 

Юрисконсулт Т. Това, че Централната митническа лаборатория не е акредитирана да извършва изследвания по метода на Приложение А от Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура, означава ли, че може да извършва проби?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Когато се извършва изпитване за съответствие, това трябва да стане в акредитирана лаборатория.

Юрисконсулт Т. Освен от находящата се в административната преписка митническа лабораторна експертиза, показателите за качество, които са цитирани, съответстват ли със сертификатите за качество, който придружава стоката.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: От показателите, които са включени в митническата лабораторна експертиза, единствено съдържанието на сяра присъства в сертификата за  качество. Дестилацията, за която се цитира в сертификата за качество, е правена по друг стандарт – ASTM D 1160. Споменах, че съгласно Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура, за да бъде приложено Приложение А от Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура, продуктът трябва да бъде изпитан по стандарт ASTM D 8667, различен от метода на изпитване.

Юрисконсулт Т. Няма въпроси. Оспорвам заключението. Не е от компетенцията на вещото лице да коментира дали методът, посочен в Приложение А е коректен или не или правилното тарифно класиране на стоката.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на 300 лева платими от внесения депозит.

 

Юрисконсулт М.: С оглед отговора на вещото лице на Въпрос № 6, че се съхранява проба, поддържам искането в частта „Особено искане” в жалбата за поставяне на допълнителна задача към вещото лице.

Юрисконсулт Т. Относно искането за извършване на допълнителна експертиза, моля да не се допуска.

Представям и моля да приемете писмени доказателства, представляващи надлежно заверен превод на съдържащите се в делото доказателства на чужд език.

 Предвид отправено преюдициално запитване по идентични дела, моля настоящото дело да бъде спряно. Искане за спиране на производството обосновавам с нарочна молба, която представям с препис за жалбоподателя.

Юрисконсулт М.: Не възразявам да бъдат приети представените доказателства в превод.

Относно искането за спиране, считам че не са налице предпоставките на чл.229, ал.1, т.4 от ГПК за спиране на производството, тъй като към настоящия момент няма данни, а и не се твърди за наличие на висящо съдебно производство в друг съд, решението по което ще има значение за правилното решаване на спора по настоящото дело. От друга страна, намирам, че не е налице идентичност във фазата, в която се намира производството, по което е зададено преюдициално запитване и развитието на производството по настоящото дело. Най-малкото, тъй като  по преюдициалния спор е правено изследване на продуктите по всички характеристики, т.е. извършена е основната експертиза, а доста от въпросите по преюдициалното запитване касаят тарифното класиране на конкретен продукт.

Поддържам искането за поставяне на допълнителни задачи към експертизата.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Оказа, се че количеството на взетите проби не отговаря на реално отбелязаното на бутилката. В протокола за вземане на проби в Митническия пункт е записано, че се съхранява една проба от един литър. Моята практика по други дела за анализиране на продукта, показва, че няма литър проба. Тази проба трябва са се раздели на няколко части за изследване на различни показатели в различни лаборатории.

Какво е количеството на пробата от продукта може да се установи в лаборатория, визуално не може да се установи. Единственото замерване е в лабораторни условия. Продуктът се отваря, има комисия, съставя се протокол, че аз предавам пробата, после разделяме пробата, като досега даваме една част в Института в София, друга част в лаборатория за изследване.

Трябва  да имам разпореждане от съда за вземане на пробата, след това разрешение от началника на Митница да получа пробата и т.н. Пробата е запечатана и не мога да кажа какво количество има в бутилката. Това става само в лабораторни условия.

 

 

 

По искането за спиране съдът КОНСТАТИРА, че предметът на оспорване в настоящото съдебно производство е идентичен с оспорването, проведено по административно дело № 2498/2012г. и обстоятелството, което  е служебно известно, че по административно дело № 2498/2012г. е отправено преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз, съдът намира, че решението на СЕС ще има значение за правилното разрешаване на настоящия съдебен спор и производството по настоящото дело следва да се спре до приключване производството пред Съда на Европейския съюз.

         С оглед на това и на основание чл.229, ал.1, т.4 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         СПИРА производството по административно дело № 47/2013 г. по описа на Административен съд – гр.Бургас до произнасяне на Съда на Европейския съюз по преюдициално запитване по административно дело № 2498/2012г. на Административен съд – гр.Бургас, отправено с Определение № 1148/28.05.2013г. по административно дело № 2498/2012г. по описа на Административен съд-гр.Бургас.


         Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес пред Върховен административен съд на Република България.

 

ОБЯВЯВА на страните, че по искането за назначаване на допълнителна съдебно-химическа експертиза съдът ще се произнесе след възобновяване на производството.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: