ПРОТОКОЛ

       

Година 2013,17.04.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На седемнадесети април                              две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 47 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД, редовно уведомен, за него се явява юрисконсулт М. с представено по делото пълномощно находящо се на стр.18 от делото.

ОТВЕТНИКЪТ Началник МП „ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЦЕНТЪР”, редовно уведомен,  за него се явява юрисконсулт Т., която представя пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Юрисконсулт М.: Поддържам жалбата изцяло на основанията изложени в нея, както и направените с нея доказателствени искания, така, както са заявени.

         Във връзка с искането ни ответната страна да представи като част от административната преписка писмо № 6064/08.10.2012г. на Централно митническо управление, цитирано в решението, след справка по делото, установих, че същото не е приложено, поради което моля да задължите ответника да го представи.

         Юрисконсулт Т.: Моля да отхвърлите жалбата. Считам същата неоснователна.

         По отношение искането за допускане на експертиза, моля да не се допуска такава. Считам, че решението на началника на митническия пункт се основа на експертиза, изготвена от Централната митническа лаборатория, която прави авализи във връзка с изследвания на стоки, които се намират под митнически надзор и контрол и за целите на тарифното класиране, какъвто е конкретния случай. Централната митническа лаборатория е извършила анализ на стока с цел тарифно класиране съгласно Комбинираната номенклатура. На база същата експертиза е изготвено и решението на началника на митническия пункт. Считам, че така поставените въпроси и конкретно особеното искане изложено в жалбата, имат правен характер и моля да не бъдат допуснати.

Моля да се приемат приложените към административната преписка писмени доказателства.

По отношение  искането на жалбоподателя да представим писмо № 6064/08.10.2012г. на ЦМУ, заявявам, че същото е приложено на стр.67 от преписката.

Ако допуснете извършването на експертиза, моля да ми се даде възможност да поставя допълнителни въпроси към вещото лице.

 

 

Съдът КОНСТАТИРА, че писмо с вх.№ 6064/08.10.2012г., за което жалбоподателят настоява да бъде изискано от ответната страна се съдържа на стр.89 по делото, поради което

 

 О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без уважение искането на жалбоподателя да бъде задължен ответника да представи цитираното писмено доказателство.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

         ДОПУСКА извършване на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на въпросите формулирани в жалбата от т.1 до т.5.

         Експертизата да се извърши от вещото лице Д. Л. след внасяне на депозит в размер на 300лв. от жалбоподателя в 3-дневен срок, считано от днес.

 

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на ответната страна в 7-дневен срок, считано от днес, да постави допълнителни задачи към експертизата, формулирани в нарочна молба с препис за жалбоподателя.

         ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 26.06.2013г. от 13.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

         Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.35 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: