Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер            24.06.2011г.      град Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, тринадесети състав, на двадесет и шести май две хиляди и единадесета година в публично заседание в следния състав:

 

 

Председател:   Таня Евтимова

        Членове:   1. Павлина Стойчева

                            2. Даниела Драгнева

 

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Станимир Христов, като разгледа докладваното от съдия Евтимова касационно наказателно административен характер дело номер 47 по описа за 2011 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208– чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на началника на Митница Бургас чрез юрисконсулт К.. против решение № 159/23.11.2010г., постановено по НАХД № 242/2010г. по описа на Районен съд – Карнобат, с което е отменено издаденото от касатора наказателно постановление № 135/10.05.2010г. и наложената на „СИС Индустрийс” ООД със седалище и адрес на управление в гр.***, представлявано от управителя Р. М.С. имуществена санкция в размер на 5 000 лева на основание чл.114 от Закона за акцизите и данъчните складове за нарушение на чл.61, ал.1 от същия закон. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и да потвърди наказателното постановление. Наведените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.209, т.3 от АПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост.

Ответникът - „СИС Индустрийс” ООД не изразява становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас изразява становище за неоснователно проведено оспорване.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Касационната жалба изхожда от надлежна страна, подадена е в срока по чл.211 от АПК и е съответна на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд - Карнобат е образувано по жалба на „СИС Индустрийс” ООД против наказателно постановление № 135/10.05.2010г., издадено от началника на Митница Бургас, с което на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лева на основание чл.114 от ЗАДС за нарушение на чл.61, ал.1 от същия закон. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт състав на КРС отменя наказателното постановление като приема, че към момента на съставяне на акта за установяване на административното нарушение и наказателното постановление не са определени специфичните изисквания за средствата за измерване, както изисква разпоредбата на чл.61, ал.2 от ЗАДС.

 

Решението на Районен съд – Карнобат е правилно и следва да се остави в сила.

Съгласно разпоредбата на чл.114 от ЗАДС лице, което наруши правилото на чл.61 от ЗАДС, се наказва с имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лева, а при повторно нарушение – от 10 000 лева до 50 000 лева. Нормата на чл.61, ал.1 от ЗАДС в редакцията, обн. в ДВ, бр. 91 от 2005г. повелява, че производителите на стоки по чл.2 са длъжни да използват в производството средства за измерване, отговарящи на изискванията на Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането му. Според алинея втора специфичните изисквания и контролът върху средствата за измерване по ал.1 се определят от министъра на финансите. В настоящия случай е безспорно установено, че на 09.10.2009г. в данъчният склад на „СИС Индустрийс” ООД, находящ се в с.Венец, общ. Карнобат с идентификационен номер BGNCA00149001 липсва измервателно средство на входа на спиртохранилището с предназначение по чл.5 от Закона за измерванията, а монтираният по-рано разходомер тип VORTEX е демонтиран за ремонт и последваща проверка. Правно значимите обстоятелства са установени пред първоинстанционния съд чрез гласни и писмени доказателства. Към момента на констатиране на нарушението - 09.10.2009г. е в сила разпоредбата на чл.61, ал.2 от ЗАДС, но в правния мир не съществуват специфични изисквания към средствата за измерване, определени от министъра на финансите. При това положение изводът на районния съд, че е налице непълнота на състава на административното нарушение, което изключва реализирането на административнонаказателна отговорност е правилен и съответен на приложимия материален закон. Отделно от това следва да се има предвид, че в акта за установяване на административно нарушение и в обстоятелствената част на наказателното постановление не се съдържа описание на средствата за измерване, които дружеството е длъжно да поддържа, както и условията, на които трябва да отговарят, за да се прецени съставомерността на деянието. След като не са конкретизирани относимите към административнонаказателната отговорност факти, съдът е поставен в обективна невъзможност да прецени тяхната съставомерност. Като е достигнал до изводи, аналогични на изложените, Карнобатският районен съд е постановил законосъобразен съдебен акт, който следва да се остави в сила.

 

 

Мотивиран от това, Бургаският административен съд, ХІІІ състав

 

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 159/23.11.2010г., постановено по НАХД № 242/2010г. по описа на Районен съд – Карнобат, с което е отменено наказателно постановление № 135/ 10.05.2010г., издадено от началника на Митница Бургас и наложената на „СИС Индустрийс” ООД със седалище и адрес на управление в гр.***, представлявано от управителя Р.М.С. имуществена санкция в размер на 5 000 лева на основание чл.114 от Закона за акцизите и данъчните складове за нарушение на чл.61, ал.1 от същия закон.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1……………………..

 

                                                                                                                 2……………………...