ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2010, 09.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На девети март                                                          две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: СТАНИМИР ХРИСТОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 47 по описа за 2010 година

 

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „СТАРЕКС” ЕООД, редовно призован, представител не се явява.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Директор на дирекция ОУИ – гр. Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт М., с пълномощно от днес.

 

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Станимир Христов.

 

ПРОКУРОР ХРИСТОВ: На основание чл. 159, ал. 1 от ДОПК правя искане за конституиране на Окръжна прокуратура – гр. Бургас и встъпването и като страна в настоящото производство.

 

Съдът, с оглед така направеното искане и на основание чл. 159, ал. 1 от ДОПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА Окръжна прокуратура – гр. Бургас като страна в производството по настоящото дело.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по жалба на „СТАРЕКС” ЕООД – гр. Бургас, против Ревизионен акт № 2900884/29.09.2009 година, издаден от главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Бургас и потвърден с Решение № РД-10-307/09.12.2009 година от Директора на дирекция ОУИ – гр. Бургас, в частта, относно определения корпоративен данък и лихви върху него за 2006 година в резултат на непирзнат разход за платена неустойка в размер на 200 000 лева по предварителен договор от 04.04.2006 година с ЕТ „ДАР – А.Д.” – гр. София.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА:

 

Постъпила е молба от адвокат С. Е., с приложено към нея пълномощно от жалбоподателя „СТАРЕКС” ЕООД, в която заявява, че поддържа жалбата и прави искане да бъде задължена ТД на НАП – гр. София, район „Овча купел” да предостави данни за регистрираните на името на ЕТ „ДАР – А.Д.” електронни касови апарати с фискална памет за периода от 06.12.2004-22.09.2006 година.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам възражение по така поставените искания.

Няма да сочим други доказателства.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че жабата е подадена от лице с надлежна процесуална легитимация, в законоустановения срок, поради което намирам, че е процесуално допустима.

Да се приемат представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

Не се противопоставям на доказателствените искания, направени в нарочна молба.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

ЗАДЪЛЖАВА ТД на НАП – София – град в 7-дневен срок от уведомяването да представи справка, относно регистрираните и дерегистираните на името на ЕТ „ДАР – А.Д.”, с БУЛСТАТ 130433948, електронни касови апарати с фискална памет за периода от 06.12.2004-30.09.2006 година.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 11.05.2010 година от 10:20 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: