О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

      659

             Бургас, 21.03.2018 г.                                                                                                                                                                                                                

 

Административен съд - Бургас, дванадесети  състав, в закрито заседание на двадесет и първи март  две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диана Ганева

 

след като разгледа докладваното от съдия Ганева адм. дело № 479  по описа за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 145 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по жалба на Н.Д.Т. ***, студент през учебната 2015/2016г. в Бургаския свободен университет, Център за юридически науки, специалност "Право", задочно обучение, срещу писмо от 09.02.2018г. на президента на Бургаския свободен университет (БСУ), с което във връзка с влязло в сила съдебно решение №1442/28.07.2016г. по адм.дело №2075/2015г. по описа на Административен съд – Бургас в полза на Т. е предоставено обезщетение в размер на 333.33 лв., равняващо се на една трета от семестриалната такса за учебната 2015г.-2016г.

С жалбата си до Административен съд Бургас, по която е образувано настоящето дело, Т.  обжалва цитирания по-горе акт с искане сумата, която да му бъде възстановена да бъде в размер на 1320 лв.(молба на л.19), представляваща една трета от семестриалната такса за 2015-2016г. в БСУ, а не сумата от 333.33 лв.

По делото няма спор, че със  съдебно решение №1442/28.07.2016г. по адм.дело №2075/2015г. по описа на Административен съд – Бургас е отменен изричния отказ на президента на БСУ , обективиран с резолюция по молба, с която е поискано намаление на семестриалната такса за учебната 2015/2016г. и преписката е върната на адм.орган за ново произнасяне (решение е приложено по преписката, представена по делото). С решение №380/10.01.2018г., постановено по адм.дело №10948/2016г. ВАС е оставил в сила решение 442/28.07.2016г. по адм.дело №2075/2015г. по описа на Административен съд – Бургас.

Според  чл. 38 от ЗВО, актовете на органите за управление на висшето училище могат да се обжалват пред съда по реда на АПК, а според чл. 24, ал.1 от ЗВО, органи за управление на висшето училище са Общото събрание, академичният съвет и ректорът.

Съгласно нормата на чл.26, ал.1 от ЗВО факултетът е основно звено на висшето училище, което обединява катедри за осигуряване на обучението на студенти, докторанти и специализанти в едно или няколко професионални направления от областите на науката, по които висшето училище е акредитирано да провежда обучение, а негови органи за управление съгласно ал. 2, изр. 1 са общото събрание, факултетният съвет и деканът. Законът не дава уредба на длъжността „президент“ на висше училище.

В случая предмет на оспорване е придружително писмо на президента на БСУ, с което Т. е уведомен за изплатено обезщетение в изпълнение на съдебно решение №380/10.01.2018г., постановено по адм.дело №10948/2016г., който акт не е от кръга на изчерпателно посочените актове, по отношение на които е допустимо съдебното оспорване (аргумент от чл.38 от ЗВО).

Съдът приема, че оспореното писмо не представлява индивидуален административен акт по смисъла на чл.21, ал. 1-3 от АПК. Това писмо не представлява и произнасяне на по-горестоящ административен орган по смисъла чл.81 от АПК, тъй като липсва решение на компетентен орган, т.е. няма постановен административен акт, който да подлежи на обжалване по административен ред, доколкото президентът не е орган на управление на университета съгласно действащите правни норми.

Следователно, като подадена при липсата на годен за оспорване акт, жалбата на Т.  се явява недопустима и като такава ще следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да бъде прекратено. Освен това не е налице и правен интерес. Жалбоподателят към настоящия момент е завършил обучението си в БСУ и не дължи семестриална такса.

     Предвид гореизложеното и на основание чл. 159, т.1 и т.4 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Д.Т. ***, студент през учебната 2015/2016г. в Бургаския свободен университет, Център за юридически науки, специалност "Право", задочно обучение, срещу писмо от 09.02.2018г. на президента на Бургаския свободен университет (БСУ), с което във връзка с влязло в сила съдебно решение №1442/28.07.2016г. по адм.дело №2075/2015г. по описа на Административен съд – Бургас в полза на Т. е предоставено обезщетение в размер на 333.33 лв., равняващо се на една трета от семестриалната такса.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 479 по описа на съда за 2018 г.

Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: