ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 29.05.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,       ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и девети май                             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 479 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И УСЛУГИ“ ЕООД, представлявано от  Н.К.К., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адв.Д., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

          ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  ОДОП  БУРГАС, редовно уведомен, не се явява, изпраща за представител  ю.к.Л.И., редовно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

 

          Явява се вещото лице С.А..

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:    

          АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

          Ю.К.И.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

            Съдът  ДОКЛАДВА, че по делото е представено заключението  по възложената съдебно-счетоводна експертиза, депозирано с вх.№5068/19.05.2017г., т.е. в рамките на законоустановения седемдневен срок посочен в чл.199 от ГПК, вр.с чл.144 АПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото  лице, като снема самоличността му  както следва:

 

С.В.А. – 53г., българка, български гражданин, неосъждана, с висше икономическо  образование, без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

Обещава да даде заключение по знание и съвест.

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-  Поддържам  депозираното от мен заключение.

ВЪПРОС НА АДВ.Д.- По коя декларация  задължението е погасено чрез прихващане?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. - В заключението съм отбелязала, че в данъчната сметка липса задължение по цитираната в ревизионния акт декларация, която завършва на 858, а е посочена друга декларация, която съм описала по- горе. Така, че погасяване на задължения чрез прихващане  следва да е извършено по записаната в данъчната сметка декларация.

ВЪПРОС НА АДВ.Д. - Как е осъществено прихващането - с акт на органа на приходите или автоматично в системата на НАП?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Мисля, че прихващането е извършено автоматично и е направено от системата. Не  установих да има акт за прихващане или някакъв друг документ на база на който да е извършено прихващането.

ВЪПРОС НА АДВ.Д. - Общо надвнесените от жалбоподателя сума  към 31.12.2012 година  3 113.39 лв ли са?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Да, това е сумата.

ВЪПРОС НА Ю.К.И.- Имам въпрос по отговора на въпроса №1 – За сумата в размер на 1.51 лв. Такава констатация не се съдържа в обжалвания ревизионен акт,а по данъчната сметка на лицета има ли такава сума?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. - Да, по данъчната сметка има посочена към 31.12.2012 година сума в размер на 1.51 лв,  чието прихващане отново е започнало на 01.01.2013 година, отново със суми, които представляват  надвнесени суми.

АДВ.Д. - Нямам  повече въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ И.- Нямам повече въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

Съдът след като изслуша заключението на  вещото лице и направените изявления от процесуалните представители на страните

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото заключението на вещото лице С.А., изготвена по назначената по делото съдебно-счетоводна експертиза.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице С.А. възнаграждение в размер  на 300.00 /триста/ лв от внесения по делото депозит.

АДВ.Д. - Искам да представя в подкрепа на факта, че има надвнесени суми от 01.10.2013г. Представям и моля да приемете  като доказателство по делото Акт за прихващане или възстановяване №140049/27.01.2014 година,като на последната страница към акта е  приложена тази справка, от която  е видно, че има надвнесени суми. Моля да бъде приета по делото. В предходно  съдебно заседание заседание бяхме направили и доказателствено  искане за представяне но доказателства от директора на ТД на НАП Бургас, което  поддържаме, тъй като видяхме, че определението, с което задъжавате директора на НАП не е изпълнено.

ЮРИСКОНСУЛТ И.- Да се приема приложения Акт за прихващане или възстановяване. Искам да отбележа, че на стр.2 от извлечението на данъчната сметка е видно, че се касае за плащания извършени от дружеството, които подлежат на уточнение. Тези плащания вероятно няма за тях  декларация  обр. №1 или  обр.№6 и лицето ги плаща,  но те няма с какво да бъдат обвъразани. Не се касае за надвнесени суми, а за такива, които  да се уточнят, но биха могли да се обвържат с тези декларации. Поемам ангажимента да проверя как стоят нещата, съгласно определението от предходното съдебно заседание и да бъдат представени по делото исканите документи.

Съдът намира, че представения в днешното съдебно заседание Акт за прихващане или възстановяване, заверено копие от процесуалния представител на  жалбоподателя е относим към предмета на разглеждане, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА  по делото  Акт за прихващане или възстановяване №140049/27.01.2014 година.

Съдът начмира, че делото не е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА  делото и го НАСРОЧВА за 12.06.2017 година от 13:30 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: