ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 12.06.                                                                        град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  дванадесети юни                                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 479 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И УСЛУГИ“ ЕООД, представлявано от  Н.К.К., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адв.Д., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

          ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  ОДОП  БУРГАС, редовно уведомен, не се явява, изпраща за представител  ю.к.Л.И., редовно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

 

          ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:    

          АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

          Ю.К.И.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

            Съдът  ДОКЛАДВА, че по делото  с писмо входящ № 5779/07.06.2017 година, в изпълнение на указанията на съда, ТД на НАП град Бургас е изпратила исканите писмени доказателства, както следва: 1. Постановление за налагане на обезпечителни мерки, изх.№ ИТ-00-17912/17.12.2012 година, ведно с разписка за връчване на упълномощено лице на „МЕССУ“ ЕООД; 2.Запорно съобщение с изх.№ ИТ-00-17912/17.12.2012 г. до РС КТИ-Бургас, ведно с обратна разписка № 210001586277; 3.Съобщение с изх.№ ИТ-00-17912/2012 г. до ЦРОЗ, ведно с обратна разписка № 2100015086276.

          АДВ. Д.: Да се приемат изпратените писмени доказателства.

Ю.К.И.: Нямам възражения да се приемат.

Съдът намира, че представените писмени документи са относими към предмета на делото, поради което

    О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото изпратените  писмени документи с изх.№11-03-376ж/07.06.2017г.на ТД на НАП Бургас.

АДВ. Д.: Нямам да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Ю.К.И.: Нямам да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ. Д.: Уважаеми господин съдия, представям договор за правна защита и съдействие, във връзка с  доплащане по пълномощното представено по делото. Моля да отмените издадения ревизионен акт, като неправилен и незаконосъобразен, тъй  като считам, че в хода на съдебното производство  се установи, че има надвнесени суми към 31.12.2012 година, с които органа по приходите би могъл да осъществи прихващане. Установи се, че в цитираната декларация към 31.12. няма  задължения. Допълнителни мотиви ще изложа в писмена защита. Представям опис на  разноските,  направени в хода на съдебното производство, които са  в общ размер на 3374.00 лева.

Ю.К.И.: Уважаеми господин съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и  недоказана  и да потвърдите  обжалвания ревизионен акта. Моля да ми дадете възможност за писмена защита и да ми присъдите  ю.к.възнаграждение.

Съдът определи 7 дни срок за представяне на писмени бележки по делото.

Съдът   счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе  с решение в законния срок.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: