ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 03.04.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,       ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  трети април                                          две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 479 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И УСЛУГИ“ ЕООД, представлявано от  Н.К.К., редовно и своевременно призован, не се явява. За него се явява адв.Д., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно в днешното съдебно заседание.

          ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  ОДОП  БУРГАС, редовно и своевременно призован, не се явява, изпраща за представител  ю.к.Л.И., редовно упълномощена, с представено пълномощно по делото по делото в днешното съдебно заседание.

         

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:    

          АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

          Ю.К.И.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

          На основание чл.145, ал.3 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК, съдът извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от  „Механизация на селското стопанство и услуги“ ЕООД, ЕИК 102005545, със седалище и адрес на управление: гр.Сунгурларе, ул.“Акации“ № 3, представлявано от управителя Н.К.К. против Ревизионен акт № Р-0200021600179-091-001/19.12.2016г., издаден от Р.К.Т. на длъжност началник сектор „Ревизии“ - възложил ревизията и И.И.Г. – ръководител на ревизията, на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП, потвърден с Решение № 21/06.02.2017г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас при ЦУ на НАП.

Иска се отмяната му изцяло като незаконосъобразен.

Указва на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици, включително  и  чрез искане за назначаване на съдебно-техническа и съдебно-счетоводна експертиза.

Указва на ответника, че в негова тежест е да установи съществуването на фактическите основания, посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че ако претендират разноски следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

                АДВ.Д. - Поддържам жалбата, поддръжам доказателственото искане за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза, по въпроси, поставени в жалбата. Моля да задължите директора на ТД на НАП да представи доказателства относно това кога са предприети действия  от публичен изпълнител при ТД на НАП Бургас за вписване в ЦРОЗ гр.София на постановление за налагане на обезпечителни мерки с изх.№ ИТ-00-17912 от 17.12.2012 година, с което видно  от Решение №453/18.12.2012 г. на Директора на дирекция ОДОП Бургас е спряно изпълнението на РА№ 0121201452/ 13.11.2012 година. Представям молба с  въпросите  към вещото лице при назначаване на исканато от мен съдебно-счетоводна експертиза,  както и направеното в днешното съдебно заседание доказателствено искане за представяне на доказателства от Директора на ТД на НАП. Нямам забележки по доклада.

ЮРИСКОНСУЛТ И. - Оспорвам жалбата. По доклада нямам възражение.Аз доказателствени искания нямам. По така  направените доказателствени искания не възразявам,  както по допускане на съдебно-счетоводна експертиза, така  и за представяне на доказателства. Няма да задавам допълнителни въпроси, ако бъде назначена експертиза.

Съдът намира, че направенитие от процесуалния представител на жалбоподателя доказателствени искания  следва да бъдат уважени,  поради което

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА и ВЪЗЛАГА по делото извършването на съдебно-счетоводна експертиза по делото, която да отговори на поставените  от процесуалния представител на жалбоподателя въпроси.

ОПРЕДЕЛЯ  депозит за изготвяне на експертизата в размер на 300.00/триста/лева, вносими от жалбоподателя по сметка на Административен съд Бургас в 7-дневен срок, считано от днес.

НАЗНАЧАВА  за вещо лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза С.А., която след запознаване с материалите по делото да отговори на поставените от процесуалния представител на жалбоподателя въпроси, като указва на вещото лице, че следва да представи заключението не  по-късно от 7 дни преди насроченото  следващо открито съдебно заседание.

ЗАДЪЛЖАВА  директора на ТД на НАП Бургас да представи посочените от процесуалния представител на жалбоподателя писмени доказателства, съгласно  представеното в дн.с.з.  писмено искане.

След внасяне  на депозита делото да бъде предоставено на вещото лице за изготвяне на допусната съдебно-счетоводна експертиза.

 

Съдът като счете, че делото не е изяснено от фактическа страна

                            

                              О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 29.05.2017 година от 11:00 часа, за която дата и час страните  по делото се считат  уведомени.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: