ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 27.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и седми септември                две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 479 по описа за 2016 година

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Баркод Бургас”ЕООД, редовно уведомен, се явява адвокат З., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Ректор на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, редовно уведомен, се явява юрисконсулт И., с пълномощно по делото.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Веронели” ЕООД, редовно уведомен, се явява адвокат М., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

НЕ СА ПОСТЪПИЛИ в указания от съда срок доказателства и не са направени доказателствени искания от страните.

 

АДВОКАТ З.: Няма да соча други доказателства. да се приключи събирането на доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Няма да соча други доказателства. да се приключи събирането на доказателства.

 

АДВОКАТ МИХОВ: Няма да соча други доказателства. да се приключи събирането на доказателства.

 

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ З.: Уважаема г-жо председател, от името на представляваното от мен дружество, Ви моля да уважите жалба и отмените заповед на Ректора на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, като незаконосъобразна. Твърдим, че допуснатият и класиран на първо място участник „Веронели” ЕООД не е отговарял на изискванията на чл.4 от заповедта за откриването на процедурата по отдаване на имот публична държавна собственост и по точно изискването посочено в чл.4.1 от заповедта, а именно посочено е че участникът следва да представи списък на основни договори за обществено хранене, изпълнени през последните 5 години. Видно от представената по делото административна преписка от „Веронели”ЕООД е представен списък на договори за обществено хранене от 01.11.2015г., т.е непосредствено преди процедурата и от 01.06.2015г.. Тоест налице е първото основание за недопускане на този кандидат, тъй  като не са представени договори за последните пет години за обществено хранене. Не е изпълнено и второто изискване на този член, а именно няма представени доказателства за професионален опит в експлоатацията на подобен вид обект не по – малко от 5години. Именно това е била целта на възлагащия орган, участниците да посочат наистина възможности и опит в извършването на подобен вид дейност. Посочените два договора не сочат и не отговарят на това изискване на възложителя, като дружеството „Вира 2013” ЕООД е свързано лице с „Веронели” ЕООД, за което представям извлечения от търговски регистър, от които е видно това обстоятелство. На второ място не е изпълнено и второто условие да се представи доказателства за професионален опит за подобни обекти, като отново е представен един списък, в който са цитирани обороти, като видно от същите става въпрос за коктейл бар - 2 броя, ресторант за бързо хранене, но без да е ясно в какво качество дружеството определено за спечелило търга е експлоатирало тези обекти. Не са предоставени и релевантни доказателства за категоризация на тези обекти, за да се види заведение за обществено хранене ли са, дружеството не е посочило контрагенти, ако са по договор за наем или документ за собственост. Изрично тези условия за допускане на участниците не са изпълнени и предвид това, че като е допуснал до участие дружеството „Веронели” ЕООД, административният орган е допуснал съществени процесуални нарушения, които водят до незаконосъобразност на издадената заповед. Предвид горното, моля да уважите жалбата и ни присъдите направените по делото разноски. За сведение представям извлечения от търговския регистър на „Веронели” ЕООД и „Вира 2013” ООД.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Уважаема г-жо съдия, оспорвам жалбата. Същата както беше депозирана е неоснователна. В нея са бланкетно изброени всички възможни пороци на един административен акт, без да се посочат конкретни нарушения. От протокола се вижда, че в залата са присъствали и двамата участника и на същите бе дадена възможност заедно да прегледат документите на своите така наречени противници в търга и нито един от тях не изрази никаква забележка. След това те напуснаха залата и комисията продължи с разглеждането на самите представени доказателства. Комисията се спря на приложените в документите на „Веронели” ЕООД отчети за фискална памет за 2011г., 2012г., 2014г. и така нататък, от които се вижда, че дружеството е извършвало така дейност и комисията е приела за достатъчно тези отчети за участника „Веронели” ЕООД за доказателство за професионален опит за такъв вид обект. За нас отчетите от фискалната памет бяха по важни от декларирането на доказателства за професионален опит за такъв вид обект и по тази причина е допуснат. Предвид изложеното моля да оставите без уважение жалбата.

 

АДВОКАТ М.: Считам, уважаема г-жо председател, че не са налице основанията в жалбата за отмяна на атакувания акт. Налице са доказателства установяващи професионален опит на избрания кандидат, съгласно постановената заповед за допускане на кандидата, а от представените извадки от фискална памет безусловно се установяват  оборотите, които кандидата е постигал през последните години в сходни области. Предвид изложеното, считам че не са налице основания за уважаване на жалбата и моля да потвърдите обжалвания административен акт. Моля за присъждане на направените по делото разноски.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: