ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 26.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и шести април                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  479 по описа за 2016 година

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Баркод Бургас”ЕООД, редовно призован, представител не се явява.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Ректор на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, редовно призован, се явява юрисконсулт И., с пълномощно от днес.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Веронели” ЕООД, редовно призован, се явява адвокат М., с пълномощно от днес.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се даде ход на делото.

 

АДВОКАТ М.: Не са налице процесуални пречки, поради което моля да дадете ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Баркод Бургас” ЕООД против  заповед №РД-35 от 12.02.2016г. на Ректора на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, с която е обявена за приключила процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване за срок от 5 години на ресторант „Парк” - съставляващ част от недвижим имот - публична държавна собственост, находящ се на територията на Университет Проф. д-р Асен Златаров” Бургас, „Парк Езерото”, с площ 450 кв.м., оборудван и определен за спечелил търга „Веронели”ЕООД.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Оспорвам жалбата. Нямам доказателствени искания.

 

АДВОКАТ М.: Оспорвам жалбата, уважаема  г-жо съдия, от името третото заинтересовано лице в настоящото производство. Жалбата е неоснователна, бланкетна е и не се държа конкретика досежно сочените нарушения на процедурата.  Няма да соча други доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че следва да ангажира доказателства за твърдяната от него нищожност и незаконосъобразност на обжалваната заповед.

 

На основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на ответника и заинтересованата страна, че тяхна е доказателствената тежест за установяване на фактическите основания посочени в обжалваната заповед и спазването на законовите изисквания при издаването и́.

 

Съдът, с оглед така дадените указания, ОПРЕДЕЛЯ на страните 7-Дневен срок от днес за присъстващите, а на жалбоподателя от уведомяването, за да посочат допълнителни доказателства и изчерпят доказателствените си искания.

УКАЗВА на страните, че ако това не бъде сторено в определения срок и доведе до отлагане на делото, на основание чл.92а от ГПК, на съответната страна ще бъде наложено глоба, в размерите по чл.91 от ГПК. В случай, че не бъдат ангажирани никакви доказателства и не се направят доказателствени искания, в следващото съдебно заседание ще бъде приключено събирането на доказателствата и делото решено с наличните.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

АДВОКАТ М.: Нямам доказателствени искания към момента.

 

Съдът с оглед становището на страните и дадените указания в днешното съдебно заседание ОТЛАГА делото и ГО НАСРОЧВА за 21.06.2016година от 11.20часа, за която дата и час страните уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

 

Да се ИЗПРАТИ нарочно съобщение на жалбоподателя с дадените в днешното съдебно заседание  указания.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.37 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: