ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 21.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и първи юни                         две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 479 по описа за 2016 година

На именното повикване в 11:20 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Баркод Бургас”ЕООД, редовно уведомен, се явява адвокат З., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Ректор на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, редовно призован, се явява юрисконсулт Илиева, с пълномощно по делото.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Веронели” ЕООД, редовно призован, представител не се явява.

 

АДВОКАТ З.: Г-жо съдия, тъй като съм ангажиран от вчера и нямах възможност да се запозная с делото и исках да погледна административна преписка, моля да не се дава ход на делото и отложи за нова дата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ ИЛИЕВА: Не възразявам. Предоставям на съда.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, тъй като съгласно чл.139, ал.1 от АПК, условия за отлагане на делото са налице, ако страната и пълномощникът и  не могат да се явят поради препятствие, което страната не може да отстрани. В случая, не се сочат такива обстоятелства, а жалбоподателят се представлява от адвокат З. в днешното съдебно заседание. Мотивиран от изложеното,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

НЕ СА направени по делото доказателствени искания от страните и не са постъпили писмени доказателства.

АДВОКАТ З.: Моля да ми се даде възможност да се запозная с делото и да ангажирам доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ ИЛИЕВА: Предоставям на съда по направеното искане.

 

Съдът счита, че на жалбоподателя следва да се даде възможност да ангажира доказателства и направи доказателствени искания като това следва да бъде сторено в 10-дневен срок от днешното съдебно заседание. С оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя да се запознае с делото като му УКАЗВА, че в 10-дневен срок от днешното съдебно заседание следва да изчерпи доказателствените си искания и представи наличните при него доказателства.

 

УКАЗВА на жалбоподателя, че ако не бъдат направени доказателствени искания в определения срок и това доведе до отлагане на делото, на основание чл.92а от ГПК ще му бъде наложена санкция в размерите на чл.91 от ГПК.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 27.09.2016г. от 10,10 часа, за която дата и час страните редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.31 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: