ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

               Номер 632        Година 02.03.2010      Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, десети състав, на втори март две хиляди и десета година в закрито  заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

Секретар  

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Драгнева административен характер дело № 479 по описа за 2010 година, за да се произнесе взе в предвид следното:

 

Производството е образувано по повод жалба, наименована “искова молба” на Х.И.А. с ЕГН: ********** *** против Държавно горско стопанство гр.Айтос. В жалбата се излагат твърдения, че не са му връчвани наказателни постановления № 292 и 293 от 27.01.2008г., не е подписвал съответните АУАН и, че не е извършил вменените му нарушения, съответно не дължи визираните в тях суми. Направено е искане да се приеме за установено по отношение на ответника, че не е извършил нарушенията посочени в наказателните постановления и съответно не дължи сумата от 1681,63 лв. към 25.01.2010г. по изпълнителното дело, което е образувано за събиране на сумите по  наложените с наказателните постановления наказания.

 Въпреки че подаденият до съда документ е наименован искова молба, настоящият съдебен състав, като съобрази направените в него оплаквания и изложените искания намира, че се оспорва законосъобразността на посочените наказателни постановления, който са издадени по реда на ЗАНН. Съгласно чл.59, ал.1 от ЗАНН наказателното постановление подлежи на обжалване пред районния съд, в района на който е извършено или довършено нарушението. Видно от изложеното в ЗАНН е определен ред за съдебно обжалване, различен от реда предвиден в АПК и в настоящия случай поради приложение на специалния закон – ЗАНН, Административен съд гр.Бургас не е компетентен да се произнесе по жалбата на Х.И.А..

Родовата подсъдност е абсолютна процесуална предпоставка, за която съдът следи служебно. В случай, че констатира, че делото не му е подсъдно, съдът е длъжен да се отведе поради липса на материална компетентност и да изпрати делото на родово компетентния съд, който в настоящата хипотеза е Районен съд гр.Айтос. 

Мотивиран от изложеното и на основание чл.135 ал.2 от АПК, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, десети състав

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ИЗПРАЩА делото по компетентност на Районен съд гр.Айтос, като ПРЕКРАТЯВА пред Административен съд гр.Бургас производството по адм.д.№ 479 от 2010 год..

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

СЪДИЯ: