ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 17.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На седемнадесети април                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 478 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

Оспорващият областен управител на Област Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

За ответника по оспорването Общински съвет Бургас, редовно призован, не се явява представител.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че производството е образувано по оспорване на областния управител на област Бургас на решение на Общински съвет Бургас, прието по т.44 от заседание, проведено на 30.01.2018г. и отразено в протокол № 37, в частта „V. В договора за продажба да бъдат включени минимум следните задължения за купувача:

т.1………………

т.2………………

т.10. При прехвърляне правата по договора на трето лице, преди изтичане на десетгодишния срок, без съгласие от страна на общинския съвет, същият се прекратява по право.”

Областният управител е възразил, че това решение противоречи на чл. 87, ал.3 от ЗЗД, съгласно който развалянето на договорите, с които се прехвърлят, учредяват, признават или прекратяват вещни права върху недвижими имоти, става по съдебен ред. По тази причина, според областния управител, клауза в договора за неговото разваляне по право, противоречи на закона.

На 19.03.2018г. по делото е постъпила молба от процесуалния представител на ответника, ведно с приложени към нея доказателства. Според молбата оспорването на областния управител следва да бъде оставено без разглеждане на основание чл. 159, т.3 от АПК – оттегляне на оспорения административен акт, тъй като с решение по т.29 от дневния ред, отразен в протокол № 38 от 27.02.2018г., Общински съвет Бургас е изменил свои решения, между които и атакуваното от областния управител решение по т.44 от дневния ред на заседанието, проведено на 30.01.2018г., в частта по т.V, подточка 10.

След изменението съдържанието на тази точка е следното: „При прехвърляне правата по договора на трето лице, преди изтичане на десетгодишния срок, без съгласие от страна на общинския съвет, същият се разваля по реда, определен в действащото законодателство на Република България.”

По-нататък в молбата се съдържат сведения за съобщаването на решение по т.29, взето на 27.02.2018г. на областния управител и обстоятелството, че това решение не е било оспорено и е влязло в сила на 17.03.2018г. С доказателствата е представено самото решение.

В молбата липсва волеизявление в писмен вид на административния орган, с което обжалваното решение по т.44 от дневния ред, взето на заседание, проведено на 30.01.2018г., да е оттеглено, нито е представено пълномощно, с което процесуалния представител изрично да е упълномощен от председателя на Общинския съвет да извърши такова разпореждане с предмета на спора, т.е. да оттегли административният акт, който е обжалван.

По тази причина съдът, след като съобщи на оспорващата страна, я задължи да посочи дали поддържа или оттегля оспорването. В отговор юрисконсулт Иванова, процесуален представител на областния управител, потвърждава, че решението, с което е изменено обжалваното пред съда решение на Общинския съвет, е съобщено на областния управител и той не го е оспорвал. Но във връзка с указанията на съда посочва само, че не възразява делото да бъде прекратено на основание чл. 159, т.3 от АПК.

Съдът счита, че в процесния случай не са налице основанията на чл.159, т.3 от АПК, тъй като липсва изявление на ответника или на неговия пълномощник за оттегляне на оспорения административен акт. С приетото последващо решение Общинският съвет не е оттеглил обжалваното по делото свое решение, а го е изменил в съответствие с възраженията на областния управител. В новата редакция текстът на решението е съобразен с нормата на чл.87, ал.3 от ЗЗД толкова, доколкото постановява, че договорът следва да се развали съобразно реда, регламентиран в действащото законодателство на Република България. По тази причина според съда, с влизане в сила на решението на Общинския съвет, с което е изменено оспореното по делото решение, е отпаднал правния интерес на областния управител да оспорва решението по т.44 от дневния ред, взето на заседание на Общински съвет Бургас, проведено на 30.01.2018г. За това, на основание чл.159, т.4 от АПК производството по делото следва да бъде прекратено.

Мотивиран от изложеното, Административен съд Бургас

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на областен управител на област Бургас, с което е обжалвано решение на Общински съвет Бургас, прието по т.44 от заседание, проведено на 30.01.2018г. и отразено в протокол № 37, в частта по т.V, подточка 10.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. 478/2018г. по описа на Административен съд Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 7 дневен срок от съобщаването.

 

                                                        СЪДИЯ:

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.36часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: