ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 21.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и първи ноември                  две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 478 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.В.Л., редовно  уведомен, не се явява, изпраща  за представител адв.М., надлежно упълномощен.

ЗА ОТВЕТНИКА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС, редовно  уведомен,  се явява ю.к.Т., с представено по делото пълномощно.

         Явява се  вещото лице арх.В.Д..

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.М.- Да се даде ход на делото.

ю.к.Т.-  Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата и възложена съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано с вх.№ 10276/08.11.2016г., т.е. в предвидения седмодневен срок, посочен в чл.199 от ГПК, вр. с чл.144 АПК.

 

Съдът сне  самоличността на вещото лице, както следва:

В.Й.Д.- 60г., българка, български гражданин, неосъждана,  без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

Съдът ПРИСТЪПИ към изслушване на експертизата.

ВЕЩО ЛИЦЕ Д.- Поддържам  изготвеното  от мен  заключение.

ВЪПРОС НА АДВ.М.- В техническото задание, което коментирате и сте приложили и приложения, бихте ли отговорили какво е предназначението на техническото задание, представлявали  то условия за проектирането и в него трябва ли да има изчерпателност на параметрите?

ВЕЩО ЛИЦЕ Д.- Техническото  задание е даде   параметрите  за проектиране, предназначението на  бъдещия  план,  дали да е вилно строителство, за жилищно строителство и т.н. Също така определя  параметрите на инфраструктурата, обема и обхвата на проекта.

ВЪПРОС НА АДВ.М. - Как бихте характеризирали  посочената от Вас липса  на приложен коефициент на изземване, след като  той не е зададен  в заданието? 

ВЕЩО ЛИЦЕ Д. – След като в техническото задание  не е коментиран процента на отнетите площи за инфраструктура, това е оставено да бъде преценено от проектантския колектив. Тези 25 % са субективна преценка на проектантите. Към проекта  не открих таблица с  изредени всички земеделски имоти с техните отнети площи, за да се направи пълна преценка дали от всички имот е отнет от 25 % или по- малко, дали този процент е спазен за всички.

ВЪПРОС НА АДВ.М. -За конкретния имот. За този имот има ли отделно издадено задание за проектиране, само за този имот?

ВЕЩО ЛИЦЕ Д. - Само за този имот няма задание, той е изготвен служебно и има обяснителна записка. В нея е посочено решението на съда,  че   проекта  се отменя в тази му част,  поради липса на оценка по чл.210.

ВЪПРОС НА АДВ.М. -  Когато Ви питам  за пълнота на проекта, Вие пишете, че той представлява само графична част на застроителния план. 

ВЕЩО ЛИЦЕ Д. - Има и обяснителна записка, този проект  касае само план за застрояване и неговия обхват е само този имот, поради  което и предвид това, че по отношение на инфраструктурата  за съседните имоти плана е влязъл в сила, аз съм посочила че  комплектоваността  е достатъчна. Има план за застрояване, геодезическа снимка и обяснителна записка.

ВЪПРОС НА АДВ.М. - Пишете, че от имота на жалбоподателя са отнети 922.14 кв.м., как ги изчислихте?

ВЕЩО ЛИЦЕ Д. - Аз ползвах плана в дигиталния му  вид и така направих изчислението.

ВЪПРОС НА АДВ.М. - Как разбирате,  че имота не съвпада  по границата?

ВЕЩО ЛИЦЕ Д. - Аз съм приложила по делото частта на застъпване на отреденото УПИ, тя е приблизително 1/3. Възможно е новообразуваните парцели да не са по границите на старите  земеделски имоти,  а дори и въобще да не се припокриват.

ВЪПРОС НА АДВ.М. - Тези отнети 922.14 кв м. достатъчни ли са за образуване  на самостоятелно УПИ в рамките на заданието?

ВЕЩО ЛИЦЕ Д. - Като площ да, а тази квадратура отговаря за образуване  на УПИ и  би могло да се  отреди.

ВЪПРОС НА АДВ.М. - Ако вземем очертанията на земеделския  имот и одобрения застроителен план, какво попада освен част от УПИ-то, имаме ли улица и терен за озеленяване?

ВЕЩО ЛИЦЕ Д. - Върху бившия земеделски имот попада застроителното петно на УПИ 25 в северната част  на земеделския имот, на юг попада в имот УПИ 28 и върху терен отреден за инфраструктура.

ВЪПРОС НА АДВ.М. – Има ли част от терена за озеленяване?

ВЕЩО ЛИЦЕ Д. –Много малка част.

ВЪПРОС НА АДВ.М.- В теренът,  отреден за озеленяване  УПИ VІ може ли да се образува самостоятелно УПИ, за отнетата част.

ВЕЩО ЛИЦЕ Д. - Върху целия VІ-ти хипотетично е възможно,  но така както визуално възприемам плана този парцел за озеленяване е с твърде малка ширина и в тези си очертания не може да бъде отреден за застрояване, но като площ той е много дълъг.

ВЪПРОС НА АДВ.М. - За какво би могло да се отреди?

ВЕЩО ЛИЦЕ Д. – За КОО може.

ВЪПРОС НА АДВ.М. - Липсва таблица за отнетите площи.

ВЕЩО ЛИЦЕ Д. - Такова изискване в Наредба №7 няма, но ако е поръчано  по задание,  може.

ВЪПРОС НА АДВ.М. -  Ако цитирам чл.26,ал.2 от ЗУТ, който казва когато към улицата  има локални платна, външната линия на застрояване може да съвпадне с уличната регулационна линия. Това допустима хипотеза ли е?

ВЕЩО ЛИЦЕ Д. - По чл.26, ал.2 от ЗУТ стига да се третира като локално платно /оцветено в бяло- трасе за градски транспорт/, тогава може границата да е там. Структурата на улицата е: тротоар с размери 3 м., трасе за обществен градски транспорт-6 метра, банкет ивица-2 метра, улица за автомобилно движение -7 метра, пешеходна алея-4 метра, и вело алея, но не мога да преценя. Има основно платно и допълнително за градски транспорт, отделени с банкетна ивица. С предходния акт съдът  е отменил плана в частта на земеделския имот, с който се отрежда новия УПИ. За новото УПИ  планът е направен само за новия имот и не третира инфраструктурата. Не мога да преценя, че след като е отменил е отменил  и в тази му част за улицата.

ВЪПРОС НА АДВ.М. - Как са изследвани свлачищните зони?

ВЕЩО ЛИЦЕ Д. - Направено е едно проучване в този регион и има геотехническа експертиза с графичен матирал към нея  - това  приложение №6 към експертизата, според която  има четири зони. Изследвали са свлачището, което се намира от юг-югоизток,  то е цялата местност „Кьошето” и са определени четири зони- А1, А2, В1 и В2 с  определени характеристики.Това изследване е приложено към плана за мест.”Кьошето” и от него се вижда че, от процесния земеделски имот попада в трите зони – А1, А2 и В1.

ВЪПРОС НА АДВ.М. - Това означава ли частично имота попада  в тази свлачищна зона?

ВЕЩО ЛИЦЕ Д. - Попада,  но това означава, че с укрепване   може  да се реализира  вида на строителството.

ВЪПРОС НА АДВ.М. - Свлачищната зона по правило забранява  ли строителство?

ВЕЩО ЛИЦЕ Д. - Има определен ред, но не забранява строителството.

ВЪПРОС НА АДВ.М. - Цитирате освен свлачищната зона, за  да не се достига пълната височина и  близостта с Летище „Сарафово”. Какво  са ползвали  при проекта.

ВЕЩОТО  ЛИЦЕ Д.- Не мога да посоча норматив, това е становище  взето предвид от експертния съвет, но той е трябвало да бъде придружен с графичен материал с коридорите на прелитане. Няма графична част към становището.

АДВ.М. – Нямам повече въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на вещото лице.

ю.к.Т.- Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме  заключението на вещото лице.

Съдът след изслушването на вещото лице и изразеното от процесуалните  представители  становища

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото заключението на вещото лице арх.В.Й. Драганов, заедно с приложенията към него.

На вещото лице  арх.В.Й.Д. Да се изплати възнаграждение   в размер на 300.00/триста/ лева.

АДВ.М.- Нямам други искания, да се приключи събирането на доказателства, представям списък на разноските.

ю.к.Т. - Нямам други искания,  да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА  ход на делото по същество.

АДВ.М. – Уважаеми господин съдия, моля да отмените  обжалваното  решение на Общински съвет гр.Бургас. Моля да обсъдите  от правна гледна точка доводите в жалбата, относно компетентността на общинския съвет. Това сочи нищожност на акта. По отношение на законосъобразността  считаме, че има съществени пороци, което налага отмяната. Моля за срок за  представяне  на писмена защита. Моля  да съобразите обстоятелството, че приложения коефициент на изземване  е субективен и извън заданието за проектиране и липсват данни за приложението спрямо всеки отделен имот. Моля да ни се присъдят  разноските.

ю.к.Т.- Моля да отхвърлите  жалбата като неоснователна и недоказана. Видно от представените доказателства и от заключението на вещото лице стана ясно, че са предвидени показатели съобразно допустимите, при съобразяване с ограниченията на ГД ГВА. По отношение на компетентността считам, че общинския съвет  е компетентен,  предвид това, че с решение №162/04.02.2013 година Административен съд гр.Бургас  връща за ново разглеждане  по отношение  на процесния имот. Моля за срок за писмени бележки и моля да ми се присъди  ю.к.възнаграждение.

Съдът определя  10 дни за представяне на  писмени бележки от страните по делото.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

         Протоколът изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13:34 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: