ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 06.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  шести юни                                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 478 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.В.Л., редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

         За ОТВЕТНИКА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС, редовно и своевременно призован,  се явява ю.к.Т., с представено по делото пълномощно.

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба с вх.№5831/03.06.2016 г.  от името на процесуалния представител на жалбоподателя да не се дава ход на делото  в посочения час и да се изчака, тъй като същия е ангажиран с явяване пред Административен  съд гр.Бургас по административно дело № 953/2016 година,  насрочено за 13.00 часа.

Съдът намира искането за основателно и представя 15 минути  на процесуалния  представител на жалбападателя за явяването му по настоящето дело.

         На повторно  повикване в 13:45 часа се явиха:

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.В.Л., редовно и своевременно призован, не се явява  за него се явява адв.М..

         За ОТВЕТНИКА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС, редовно и своевременно призован,  се явява ю.к.Т., с представено по делото пълномощно.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.М.- Да се даде ход на делото

ю.к.Т.-  Да се даде ход на делото

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  вр. с чл.144 от АПК, съдът  извърши доклад по делото.

Административното дело е образувано по жалба от Б.В.Л., ЕГН **********, с постоянен адрес: *** против Решение на Общински съвет Бургас по Протокол №3, прието по т.14 от дневния ред на проведеното на 26.11.2015 година  заседание, с което е одобрен ПУП –ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.1.1147 по КК на гр.Бургас, за обособяване на УПИ ХХХVІ-1147, кв.7, местност Ъгъла /бивша местност Кюшето/, землището на кв.Сарафово, землище Бургас.

Иска се обявяване  нищожността на оспорения административен  акт или алтернативно отмяната му.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспоренената заповед.  

Указва на административния орган, че в негова тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че ако претендират разноски следва да представят списък на същите  най-късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

          АДВ.М.-Поддържам жалбата, както в частта за нищожност на решението, тъй като считам, че същото е било в компетентността  на кмета на Общината  и следвало да се издаде заповед. Поддържам  възраженията  за незаконосъобразност,  тези възражения ние сме обосновали в сезиращата жалба и се свеждат до неправилно и без основание  приложен  процент на редукция 25.  Неправилно предвидени устройствени показатели, в противоречие на закона,  част от имота  се отрежда за озеленяване   при положение,  че може да се  обособи  самостоятелно УПИ. Решението, което оспорваме   е издадено, след като  предходното  е отменено с влязло в сила решение № 162/04.02.2013г.  по административно  дело № 2067/2012 година на Административен съд град Бургас.  Считаме, че при  преработка на плана административния  орган е допуснал съществения нарушения. Според нас това не е цялата преписка, която е приложена по делото. Ще поискам с допълнителна молба експертиза, оспорваната от нас необходимост до 25% от имота да се отнемат,  но вещото лице следва  да работи с цялата преписка. Моля да ми се даде възможност  да представя  молба.

ю.к.Т. -  Оспорвам жалбата,  считам същата за неоснователна. Моля да приемете представената  административна  преписка. По отношение  на посканата съдебно-техническа експертиза, предоставям  на съда, като моля да ми дадете възможност, след   като се запозная с въпросите на жалбоподателя до поставя  и аз въпроси към вещото лице.

АДВ.М. - Тази преписка  е само част от преписката.

Съдът намира   направеното искане от процесуалния  представител на жалбоподателя за назначаване по делото на съдебно-техническа експертиза /СТЕ/ за основателно,  поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА и ВЪЗЛАГА по делото съдебно-техническа експертиза, която  да отговори  на въпросите,  поставените от процесуалния  представител на жалбоподателя.

ОПРЕДЕЛЯ  3-дневен  срок,  в който  оспорващата страна следва да представи писмено въпросите, както и да  внесе  първоначален депозит в размер на 300.00 /триста/ лева за възнаграждение на вещото лице по делото.

Съдът дава възможност  на  процесуалния  представител на ответника  в 3-дневен  срок от запознаване с молбата на жалбоподателя с поставените въпроси, да се запознае с тях и да изрази становище.

При евентуално  поставяне  на допълнителни  въпроси от страна на ответника  същия следва да   внесе депозит за възнаграждение  на вещото лице в размер на 200.00/двеста/ лева в 3-дневен  срок от запознаване  с молбата с въпросите на жалбоподателя.

След внасяне на депозит по делото ще бъде назначено вещото лице за изготвяне на заключението по допусната СТЕ.

Съдът намира, че делото не  изяснено от фактическа  страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА   и НАСРОЧВА делото за 12.09.2016 година от 13.00 часа, за която дата и час страните са уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:00 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: