О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

     Номер  776               01.04.2015г.              град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, първи състав, на първи април две хиляди и петнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 478 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на К.И.Д. *** против заповед за полицейско задържане рег.№ 3388зз-83/05.03.2015г., издадена от полицейски орган в Пето РУП – Бургас. С определение от 11.03.2015г. жалбата е оставена без движение и на Д. е указано в 7-дневен срок от уведомяването да представи доказателство за внесена държавна такса в размер на 10 лева по сметка на Административен съд – Бургас.

Съдебният състав констатира, че нередовностите не са отстранени в срока по чл.158, ал.1 от АПК. Установеното обстоятелство съставлява основание да се приложи разпоредбата на чл.158, ал.3 от АПК, според която процесуалното бездействие на жалбоподателя има за последица прекратяване на производството по делото. Доказателства за плащане на изискуемата държавна такса не са представени и към момента на произнасяне на настоящия съдебен акт.

Предвид гореизложеното, на осн. чл.158, ал.3 от АПК, Бургаският административен съд, първи състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.И.Д. *** против заповед за полицейско задържане рег.№ 3388зз-83/05.03.2015г., издадена от полицейски орган в Пето РУП – Бургас.

            ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 478/2015г. по описа на Административен съд– гр.Бургас.

Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

                                                                                              СЪДИЯ:………………………