О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    ……

 

гр.Бургас  19.04.2011г.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.БУРГАС, в закрито заседание на деветнадесети април, две хиляди и единадесета година, в състав:

 

                                                                                                          СЪДИЯ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                         

като разгледа адм.д.№ 478 по описа на Административен съд-Бургас за 2011г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по повод възражение на Н.П.М. *** против Заповеди № 3506/13.12.2010г. и № 3507/13.12.2010г., и двете издадени от заместник кмета на Община Бургас, с които поотделно е разпоредено премахване на преместваеми обекти, поставени без съответното разрешение за това. Възражението е подадено до кмета на Община – Бургас, с копие до заместник кмета на общината и в него оспорващият е изложил съображения, поради които желае заповедта да бъде преразгледана, без да конкретизира относно кой от двата цитирани административни акта е искането му.

Административният орган е приел, че производството пред него е приключило с издаването на посочените по-горе заповеди, поради което и отчитайки, че възражението има характер на жалба, го е препратил на Административен съд – Бургас, ведно с административната преписка по издаване на оспорените актове. С разпореждане № 434 от 09.03.2011г., съдът е оставил оспорването без движение, като е указал на жалбоподателя да посочи кой административен акт обжалва, в какво твърди, че се състои незаконосъобразността му, да посочи какво е искането му до съда и да представи доказателства за внесена държавна такса в размер на 10 лева.

В срока, предоставен за отстраняване на нередовностите, по делото е постъпила молба вх.№3220/11.04.2011г. от процесуалния представител на жалбоподателя, в която той заявява, че Н.П. е адресирал жалбата единствено до администрацията на община Бургас, не желае разглеждането й пред съда и иска прекратяване на производството по адм.д. № 478/2011г. по описа на Административен съд – гр.Бургас.

С оглед волеизявлението на жалбоподателят в представената молба, съдът намира, че не е бил сезиран по надлежния ред с жалба, подадена от Н.П.М.. По тези съображения производството по образуваното адм.д. № 478/2011г. по описа на Административен съд – гр.Бургас е недопустимо и следва да се прекрати, поради липса на надлежно оспорване.

Мотивиран от горното, Административен съд – гр. Бургас

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№478/2011г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

   СЪДИЯ: