О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

 

гр.Бургас, 26.03.2010г.

 

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, състав, в закрито заседание на двадесет и шести март, през две хиляди и десета година, в състав:

 

                                                                                                          СЪДИЯ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

като разгледа адм.д.№478 по описа за 2010г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба, наименувана “искова молба” на Е. *** против Държавно горско стопанство гр.Айтос. В жалбата се излагат твърдения, че не са му връчвани наказателни постановления № 311 и 312 от 05.11.2008г., не е подписвал съответните АУАН и, че не е извършил вменените му нарушения, съответно не дължи визираните в тях суми. Направено е искане да се приеме за установено по отношение на ответника, че не е извършил нарушенията посочени в наказателните постановления и съответно не дължи сумата от 705,78 лв. към 25.01.2010г. по изпълнителното дело, което е образувано за събиране на сумите по наложените с наказателните постановления административни наказания.

Въпреки че сезиращият съда акт е наименуван искова молба, настоящият съдебен състав, като съобрази направените в него оплаквания и изложените искания намира, че се оспорва законосъобразността на посочените наказателни постановления  издадени по реда на ЗАНН.

Съгласно чл.59, ал.1 от ЗАНН наказателното постановление подлежи на обжалване пред районния съд, в района на който е извършено или довършено нарушението. В ЗАНН е определен ред за съдебно обжалване, различен от реда предвиден в АПК и в настоящия случай поради приложение на специалния закон – ЗАНН, Административен съд гр.Бургас не е компетентен да се произнесе по жалбата на Е. ***.

Родовата подсъдност е абсолютна процесуална предпоставка, за която съдът следи служебно. В случай, че констатира, че делото не му е подсъдно, съдът е длъжен да го изпрати на родово компетентния съд, който в настоящата хипотеза е Районен съд гр.Айтос. 

Мотивиран от изложеното и на основание чл.135 ал.2 от АПК, Административен съд гр.Бургас,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 478/2010г. по описа на Административен съд – Бургас.

ИЗПРАЩА делото по компетентност на Районен съд гр.Айтос.

Определението не подлежи на обжалване.

 

                                                                          СЪДИЯ: