ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 19.03.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  деветнадесети март                              две хиляди и осемнадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 477 по описа за 2018 година

На именното повикване в 13:20 часа се явиха:

 

ЗА ОСПОРВАЩИЯ - ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС редовно и своевременно призован,  се явява ю.к.  И., надлежно упълномощена по делото, с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС, редовно и своевременно призован,  не се явява представител.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

Ю.К.И.: Да  се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки,  поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА  ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от Областен управител на област Бургас  против Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.32 от дневния ред на заседанието проведено на 30.01.2018г., отразено в Протокол № 37/30.01.2018г. в частта му по т.III., подт.10 със следното съдържание: I. В договора за продажба да бъдат включени минимум следните задължени за купувача:

…………………………………………………………………………………………

т.10 При прехвърляне правата по договора на трето лице, преди изтичане на 10 годишния срок, без съгласие от страна на общинския съвет, същият се прекратява по право;“.

Иска се отмяна на решението в оспорената му част като незаконосъобразно.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите най- късно до приключване на последното заседание пред настоящата съдебна инстанция.

                Съдът докладва, че по делото с входящ № 2466/27.02.2018  година от Общински съвет град Бургас е постъпила заверено копие на административната преписка по приемане на оспореното решение по т.32 от дневния ред на проведеното на 30.01.2018 година  заседание на Общински съвет град Бургас, отразено в протокол №37.

Съдът констатира, че представена с цитираното писмо преписка се отнася до решение, различно от оспореното и предмет на настоящето производство, поради което намира, че писмените документи, изпратени със  писмото не следва да бъде приемани като доказателства по делото.

Съдът докладва, че по делото с входящ № 3132/16.03.2018  година от Общински съвет град Бургас са постъпили писмени доказателства, както следва: Докладна записка от Д.Н.-кмет на Община Бургас с рег.№61-00-13/12.01.2018г., към която са приложени следните писмени документи: 1. Акт № 8796/01.11.2017г. за частна общинска собственост; 2. Акт № 8781/02.10.2017г. за частна общинска собственост; 3. Акт № 8782/02.10.2017г. за частна общинска собственост; 4. Акт № 8780/02.10.2017г. за частна общинска собственост. 5. Извадка от одобрен и влязъл в сила ПУП-ПРЗ; 6. Скица на поземлен имот, издадена от СГКК - гр. Бургас - 4 бр.; 7. Градоустройствен анализ; 8. Пазарна оценка, изготвена от независим лицензиран оценител; 9. Удостоверение за данъчна оценка, издадено от дирекция МПДТР при Община Бургас - 4 бр.

Съдът докладва, че по делото с входящ № 3150/19.03.2018 година в 09:06 часа е постъпила молба от ю.к.Г.Т.- процесуален представител на Общински съвет гр.Бургас, с която молят на осн. чл.159, т.3 от АПК да се остави без разглеждане оспорването на областен управител против решение  по т.32, в частта му по т.ІІІ, подт.10 от Протокол №37/30.01.2018 г.на Обищински съвет гр.Бургас и да се прекрати производството по делото. Заявяват, че с решение по т.29 от дн.ред, отразено в Протокол №38/27.02.2018г. Общински съвет град Бургас е изменил решения на ОС-Бургас, взети по т.32,т.33 и т.44 от дневния ред на проведеното на 30.01.2018 година заседание /Протокол№ 37/, в частта на точка ІІІ, подт.10. Към молбата са представени следните писмени документи: 1.Докладна записка от Д.Н.Н.- Кмет на Община Бургас, относно: Изменение на решения на Общински съвет - Бургас, взети по т.32, т.34 и т.44 от дневния ред на проведеното на 30.01.2018г. заседание (Протокол №37); Решение по т.32 от Протокол №37/30.01.2018г. на Общински съвет Бургас; Заповед №РД-09-10 от 15.02.2018г. на Областен управител на област Бургас; Решение по т.ЗЗ от Протокол №37/30.01.2018г. на Общински съветБургас; Заповед №РД-09-8 от 15.02.2018г. на Областен управител на област Бургас; Решение по т.44 от Протокол №37/30.01.2018г. на Общински съветБургас; Заповед №РД-09-11 от 15.02.2018г. на Областен управител на област Бургас; Протокол №38/27.02.2018г. по т.29 от дневния ред на заседанието на Общински съвет - Бургас, проведено на 27.02.2018г., с проведените обсъждания на докладната записка и взетото решение; Писмо изх.№ОбС 08-00-1956/02.03.18г. до Областен управител на област Бургас; Писмо изх.№06С08-00- 1955/02.03.18г. до Кмета на община Бургас.

Ю.К.И.: Не възразявам  да бъдат приети представените доказателства с изключение на първите, които са постъпили на 27.02.2018 година.

Предвид изложеното и изразеното становище от процесуалния представител на оспорващия, съдът

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените доказателства с писмо вх.№3232/16.03.2018 година и писмо вх.№3150/19.03.2018 година.

НЕ ПРИЕМА представените доказателства с писмо вх.№ 2466/27.02.2018 година.

 

Ю.К.И.: Процесното решение по т.29, с което е изменено решението на Общински съвет  по т.32, предмет на настоящето производство  в частта на т.ІІІ, подт.10 е изменено и не е оспорено в този си вид. Считам, че е  налице оттегляне на основание  на чл.156 от АПК, поради което и на осн. чл.159 от АПК настоящето производство моля да бъде прекратено.

Съдът с оглед наличието на оттегляне на оспорения административен акт и изразеното от процесуалния представител на оспорващия становище намира, че са налице основанията за оставяне на жалбата без разглеждане  и прекратяване на настоящето производство на осн чл.159, т.3 вр. с чл.156, ал.1 от АПК, поради което

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Областен управител Бургас против решение Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.32 от дневния ред на заседанието проведено на 30.01.2018г., отразено в Протокол № 37/30.01.2018г. в частта му по т.III., подт.10 със следното съдържание: I. В договора за продажба да бъдат включени минимум следните задължени за купувача:

…………………………………………………………………………………………

т.10 При прехвърляне правата по договора на трето лице, преди изтичане на 10 годишния срок, без съгласие от страна на общинския съвет, същият се прекратява по право;“.

 

Прекратява производството по административно дело № 477/2018г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

 

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от днес за оспорващия и от съобщаването му за ответната страна.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13:38  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: