ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 31.05.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На тридесети и първи май                           две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 477 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.С.В.- редовно уведомен,  не се явява.За него се явява адв.М. надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.      

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Л.С.С.- редовно уведовен, не се явява. За него се явява адв. М., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

          ОТВЕТНИКЪТ ОБЩИНА ПОМОРИЕ представлявана от Кмета на Общината, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

Явява се вещото лице Б.К.К.         

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО: 

Съдът докладва, че по делото с входящ № 5512/31.05.2017 година е постъпила молба от ответната Община Поморие, чрез пълномощника адв.Грозев, с която уведомява съдебния състав, че поради служебен ангажимент не може да присъства в насроченото съдебно заседание, но не възразява да бъде даден ход на делото.Изразява стоновище по доказателствата, като моли да бъде назначена допълнителна съдебно-оценъчна експертиза, по която вещото лице да изготви оценката по метода на пазарния аналог, като използва реално изповядани сделки в същото землище или близко до това на жалбоподателя през периода на първото тримесечеие на 2016 година.

          АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

         

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

         

                Съдът  ДОКЛАДВА, че по делото е представено  заключение  по възложената съдебно-техническа експертиза, депозирана с вх.№5243/23.05.2017г., т.е.в рамките на законоустановения седемдневен срок, посочен в чл.199 от ГПК, вр.с чл.144 АПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

 

Б.К.К. – 59г., българка, български гражданин, неосъждана, с висше техническо образование, без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

Обещава да даде заключение по знания и съвест.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.- Изготвила съм  заключение, което поддържам, ведно с комбинирана скица към същото.

АДВ.М.- Въпроси нямам. Установихте, че няма разминаване и сега вече установихте надлежно след като са извършени измерванията и сте отговори на допълнителния въпрос,  който поставихме – свободната част извън обхвата на бъдещия сервитут  остава 2300 кв.м. от неговата площ, повече от половината от имота ще бъде в обхваната на двата сервитута.

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ К. - Да.

АДВ.М.: Нямам въпрос към  вещото лице.Не виждам смисъл от извършването на такава допълнителна експертиза. Считам, че е неосвоевременно това искане и второ не са налице аргументи защо следва да се изследва визирания период и точно по този метод. В светлината на днешното заключение бих поставил допълнителни въпроси, ако бъде допуснато  искането от Община Поморие за нова оценъчна експертиза.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.- Не съм правила проучване за реализирани сделки, тъй като пазарната стойност се  прави или на база на реални  сделки или на база на офертни стойности – т.е. допустими са и двата способа и аз съм приела като по-често приложим този метод за изследване на пазара на предлагане. Това е така защото при реализиране на сделки не винаги фиксираната стойност в нотариалните актове се покрива с реалната стойност при продажбата. Това е характерно за черноморието. Спестяват  се разходи за такси при изповядването сделките и това деформира стойността. Не може да се разчита, че цените по нотариалните актове са автетнични.

 

Съдът намира за небоходимо да приеме заключението на вещото лице Б.К.К.,  като пълно и компетентно изготвено, поради което

                             О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА съдебно-техническата експертиза, изготвена от вещото лице Б.К.К..

На вещото лице   Б.К. да бъде изплатено възнаграждение  в размер на 300.00 /тристи /  лева,  съобразно представената  справка- декларация.

Относно искането за назначаване на  допълнителна  оценъчна експертиза съдът намира, че в депозираната по факс молба от процесуалния представител на Община Поморие не се излагат аргументи, за това защо използвания от вещото лице метод е неточен,  а се иска единствено  използване на алтернативен метод като съдът намира, че  въпрос на преценка на експерта кой  от методите  да бъде използван  при определяне на пазарната цена на спорния сервитут.Само за яснота следва да бъде припомнено,  че  в оспорененото от  жалбоподателя решение Комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Поморие е използвала същия  метод,  изполван и от вещото лице при определяне на пазарната стойност на сервитута по настоящето дело.

За съдът е неясно, по каква причина  процесуалния представител на ответния орган се домогва да обоснове приложение на метод за оценка, уреден в ЗОС и ЗДС, които се явяват специални по отношение на  разпоредбите на  чл.210 от ЗУТ и в тази връзка са неприложими в настоящето производство.Поради изложеното и воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за назначаване  на  допълнителна съдебно-оценъчна експертиза, чрез използване на описания в молбата на Община Поморие метод.

АДВ.М.- Няма да соча други доказателства.Да се пиключи събиренато на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.М.-Уважаеми господин съдия, моля да  бъде отменено решението, което е обжалвано от доверителите ми.Считаме, че не е налице  справедливо обезщетение за бъдещия сервитут на предстоящия за изграждане далекопровод, което след приемане на СТЕ на днешното съдебно заседание,  че ако се разглежда  единствено и само този бъдещ сервитут вероятно би могло да се приеме това, което предлага общината като компенсация, но в съвпукност със съществуващия, бъдещия такъв се явява прекалено голямо и  непреодолимо ограничение в ползването на имота.Считаме, че няма как сумата, която се предлага като оценка да бъде приемлива и справедлива. Още повече, че при изграждането на този далекопровод  драстично намалява пазарната стойност при бъдеща реализация на този имот, отделно от всички други огранчения.Повече от половината от площта на имота  попада в обхвата на  съществуващия и бъдещия сервитут,  поради което стойността на обезщетението в никакъв случай на може да бъде приета за  справедлива. Моля за решение в този смисъл и за присъжданате на разноските, представляващи  заплатения адвокатски хонорар и заплатените суми за депозити за извършените на експертизи  по делото.

Съдът определи 7 дни срок  за писмени бележки на двете страни по делото.

Съдът  счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе  с решение в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:45  часа.

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: