ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 26.04.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и шести април                         две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 477  по описа за 2017 година

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.С.В.- редовно и своевременно призован не се явява.За него се явява адв.М.       

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Л.С.С.- редовно и своевременно призован, не се явява. За него се явява адв. М., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно в днешното съдебно заседание.

          ОТВЕТНИКЪТ ОБЩИНА ПОМОРИЕ представлявана от кмета на общината, редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

          ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.Е.  Е.- редовно е своевременно призован, се явява лично  в съдебна зала.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Е.- Моля да бъда заличен като заинтересована страна по делото, тъй като съм се разпоредил с имота си, собственици на същия към настоящия  момент  са двамата жалбоподатели.

АДВ.М.- По приложеното към настоящето дело адм.дело №478/2017 година са налице  доказателсва за това обстоятелство, поради което не възразявам П.Е. да бъде заличен като заинтересована страна по делото.

Съдът като взе предвид становището  намира, че са налиц предпоставки за уважаване искането на  П.Е.Е. за заличаване на като заинтересована страна, тъй като същият не притежава право на собственост или сруги ограничени вещни права върху имота, чието сервитутно право е предмет на оценка, поради което  и воден от горното

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАЛИЧАВА лицето П.Е.Е.  като заинтересована страна по административно  дело №477/ 2017 година  по описа на Административен съд град Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в седмодневен срок от днес за явилите се страни, а за община Поморие от уведомяването й.

         

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО: 

 

Съдът   докладва, че по делото е постъпила молба входящ № 4150/26.04.2017 година от ответната страна-Община Поморие, чрез процесуалния представител адв.Димитър Грозев, че поради служебен ангажимент не може да присъства в днешното съдебно заседание.С цитираната молба изразява становище по заключението на експертизата и хода на делото.

          АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

         

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

          Производството по делото е образувано по възражение / жалба/  входящ № 94А-1717-1#1/16.02.2017 година от А.С.  В. и Л.С.С. относно цената на обезщетение по възникнало сервитутно право, определена  с решение от 25.03.2016 г. на Комисия по чл.210 от ЗУТ, назначена със Заповед на Кмета на община Поморие, за частта от имот, засегната от Подробен устройствен план- парцеларен план за обект: Изграждане на нова ВЛ 110Kv“Ахелой“.

          Указва на страните, че в  тежест на жалбоподателя  е да установи  твърдяното от него незаконосъобразно  и неправилно оценяване на обезщетеното ограничено  вещно право.

          Съдът докладва, че по делото с входящ № 3337/04.04.2017 година  ответната страна- Кмета на Община Поморие е изпратила заверено копие на протокол на Комисия от 19.04.2016 година, назначена със заповед №рд-16-258/20.03.2016 година относно засегнати  от парцеларен план имоти за обект „Изгражаден на нова ВЛ 110 Kv за присъединяване на подстанция „Поморие“ към ВЛ110 Kv „Ахелой“

АДВ.М.-  Поддържам жалбата.Да се приемат представените писмени доказателства.

По представените писмени доказателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА писмените доказатества, представени от жалбоподателя и ответната страна.

                Съдът  ДОКЛАДВА, че по делото е представено  заключение  по възложената съдебно- оценъчна експертиза, депозирана с вх.№3745/18.04.2017г., т.е.в рамките на законоустановения седемдневен срок, посочен в чл.199 от ГПК, вр.с чл.144 АПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

 

Б.К.К. – 59г., българка, български гражданин, неосъждана, с висше техническо образование, без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

Обещава да даде заключение по знания и съвест.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.- Изготвила съм заключение, което поддържам.

ВЪПРОС НА АДВ.М.- Числото 619 кв.м., като площ на сервитута, Вие ли достигате до тази цифра или сте я ползвали като готова от други документи?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.- Ползвала съм готова цифра, взета от протокол на Община Поморие, не съм правила  изчисления,тъй като не съм имала такава задача.

ВЪПРОС НА АДВ.М.-На стр.№3от заключението сте записала, че стойността на обезщетението  се определя по цитирана формула.Моля Ви да ни обясните  знаците които са между  компонентите на формулата, за умножение или за събиране са?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К. -За умножение.

ВЪПРОС НА АДВ.М. - В таблицата на пети ред отдолу нагоре  съкращението  „Кп. р.- 25%“ какво е това“

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К. - Това е коефициент за пазарна реализация, тъй като като аналогични имоти са ползвани такива, които се предлагат на пазара на недвижимите имоти.С този коефициент се отчита разликата между предлаганите офертни  пазарни стойности и реалните пазарни стойности,  на които се извършват  сделките.

ВЪПРОС НА АДВ.М. - Този коефициент „-25%“, от кое число от последната колона следва да извадим?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К. - Средна тежест на  единична стойност се намаля с 25 %.

ВЪПРОС НА АДВ.М.- Как е получено числото 6.37 лева като средна тежест на единична стойност?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.-Това е сума от цифрите в последната  колона  „тежестна стойност“ от аналогични  имоти  със съответните коефициенти се коригира едничната стойност на всеки от аналозите и тази тежестна стойност сумирана дава този резултат 6.37 лв.

ВЪПРОС НА АДВ.М.-Защо са необходими тези редукции от срадната цена за петте имота,които са ползвани-коефициент за специфична характеристика, второ- цената с корекцията- не ми е ясно?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К. – „КТ“ е коефициент на тежест.

ВЪПРОС НА АДВ.М. - Защо са различни тези коефициенти?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К. - Защото аналозите участват с различна  тежест  във формиране на пазарната стойност на процесния имот.Специфичните характеристики  са различни.Най-голяма тежеста има аналаг четири,  тъй като е в  мест.“Харманите“, в която се намира и процесния имот. Всички остнали имоти  участват с коефициент на тежест (Кт) 0.1 или 10 % тежест, поради  това, че по местоположенията се различат  от процесния.Ползвала съм и други, тъй като съм намерила само един имот, който се предлага в мест.“Харманите“.

ВЪПРОС НА АДВ.М.-Това офертни стойности ли са или реализирани?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.-Това се офертни стойности.

ВЪПРОС НА АДВ.М.-Какво налага  след като е получена средна тежестна цена  6.37 лева.В таблицата отдолу продължава да бъдат редуцирани – единична цена 4.78 лв , коефициент за срок 0.90  и Ксп 0.89.Как се постига число 2 371 лева.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К. – Като е използвана  формулата, която съм посочила на страница №3 от заключението:Цсерв.= Цзем*Кс*Ксп. Посочената формула касае определянето  на стойността на сервитута на един кв.м. от площта, която подлежи на обезщетение.Това е математическа формула.Аз съм дала междинното произведение, като умножени трите цифри  дават крайния резултат  3.83 лв. на кв.м.Това е фрмулата за сервитут.

ВЪПРОС НА АДВ.М. - Защо ползвате тази формула, има ли наредба, закон, постановление, защото всеки коефициент редуцира  предния?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.-Не съм търсила нормативно да установявам къде се намира тази формула.

АДВ.М. – Уважаеми господин съдия, моля да допуснете съдебно-техническа експертиза,  която  да установи дали това е площта на имота, тъй като никъде това нещо не е записано, нито моите клиенти са получили акт, от който да е видно,  че 619 кв.м.е площта.В последствие като  се установи дали това е размерът  ще преценим  дали ще искаме преизчисляване.

С оглед становището на процесуалния представител  на жалбоподателите съдът намира, че така назначената съдебно-техническа експертиза следва да бъде приета, поради което и воден от горното,съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА съдебно-оценъчната експертиза, изготвена от вещото лице Б.К.  К..

На вещото лице да бъде изплатено възнгаграждение  в размер на  240.00 /двеста и читиридесет/ лева,съобразно представената справка-декларация, като задължава жалбоподателите   в 7 дневен срок от днес да доплатят  сума в размер на 40.00/четиридесет/ лв.

Намира, че забележката на адв.М. относно липсата на доказателства за точния размер на площта от имота на жалбоподателите засегната със сервитутно право дава основание за  назначаване на съдебно-техническа експертиза, поради което и воден от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза /СТЕ/ вещото лице, по която след посещение на място при имота и след запознаване с  графична част на проект „Изграждане на нова  ВЛ 110 Кv за присъединяване на подстанция „Поморие“  към ВЛ 110 Кv „Ахелой“, представляваща  нераздална част от решение №1278/13.02.2015 година на ОС Поморие да установи точна площ от имота на жалбоподателите, засегната от процесния проект по учредяване на сервитутното право.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателите 7 дневен срок от днес да внесът  депозит в размер на 300.00 /триста/ лева за изготяване на така назначената експертиза,  която да бъде извършена на вещото лице Б.К.К., която в случай на установяване на разминаване на площта по решението за обезщетяване и по графичната част на решение №1278 от 13.02.2015г. на ОС Поморие, да преизчисли стойността на определеното сервитутно обезщетение.

Предоставя възможност за допълнителни въпроси към вещото лице в 10 дневен срок от днес.

Съдът като взе предвид обстоятелството, че делото не е пълно и всестранно изяснено от фактическа страна, намира че същото не следва да бъде приключвано  и делото следва да бъде отложено за друга дата, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за  31.05.2017 година от 13:30 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

Вещото лице да бъде уведомено незабавно след внасяне на депозита.

 

Протоколът изготвен в  съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: