Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№ 832                           28.04.2016г.                            гр. Бургас,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд – гр.Бургас                                                     IІІ състав

На тридесети март                              две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател: Чавдар Димитров

Секретар: И.Л.

Прокурор:

като разгледа докладваното от Чавдар Димитров

административно дело № 477 по описа за 2016 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.145 и следващите от Административно-процесуалния кодекс (АПК), вр. чл.76б, ал.2, вр. ал.1 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).     

Образувано е по жалба на МБАЛ „Лайф Хоспитал“ ЕООД с ЕИК 147138653 против Писмена покана N29 – 02 –145/11.02.2016г. на директора на РЗОК, гр. Бургас., за възстановяване на неоснователно получени суми в размер на 3019,00 лева. В жалбата се твърди, че оспореният индивидуален административен акт е незаконосъобразен. Наведени са доводи, че физикалното лечение по посочените случаи е неприложимо и противопоказно. Твърди се, че са спазени критериите за хоспитализация и дехоспитализация по клиничните пътеки. Неясно било, защо за дата на извършване на нарушенията при всички случаи е приета датата на хоспитализиране на пациентите. Липсвала каквато и да е обосновка за причинно-следствена връзка между извършеното административно нарушение и получените суми.  Навежда доводи за недоказаност лечебното заведение да е получило неоснователно суми, поради незавършена клинична пътека по смисъла на ЗЗО и НРД 2014 г. Моли да се отмени писмената покана.

Пред съда жалбоподателят, редовно призован се представлява от юриск. Ж., която поддържа жалбата по изложените в нея съображения. Моли да се отхвърли искането за присъждане на разноските, предвид допуснатото по същество искане на омбудсмана на РБългария за установяване на противоконституционност на чл. 78, ал. 8 от ГПК.

Ответникът по жалба, Директорът на РЗОК-Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт С., която изразява становище за неоснователност на жалбата. Развиват се съображения в подкрепа на това становище.

 

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът намира за установено следното:

Със заповед № РД-09-1168/12.09.2014г. на директора на РЗОК-Бургас (л.9), е разпоредено извършването на медицинска проверка на „МБАЛ- Лайф Хоспитал“ ЕООД по изпълнението на Индивидуален договор (ИД) № 020623/18.02.2014г. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки, със срок до 20.10.2014г. и задача: медицински контрол относно спазване изискванията на националния Рамков договор за медицинските дейности за 2014г. и Закона за здравното осигуряване на  извършени дейности, приложени медицински изделия и лекарствена терапия през м. юли 2014г. от лечебното заведение за Б.П., надвишило утвърдената стойност с Решение № РД-НС – 04 – 79/15.07.201. на Надзорния съвет НЗОК. Заповедта е връчена на дружеството на 12.09.2014г.

 За резултатите от извършената проверка е съставен констативен протокол № 1123/12.09.2014г. (л.12-13), в който по т.1. е отразено, че при проверка на отчетената от лечебното заведение дейност за м. юли 2014г., заплатена до утвърдената за месеца стойност се констатира нарушение на условията и реда за оказване на медицинска помощ по чл.55, ал.2, т.2, т.3 от ЗЗО, определени в Националния Рамков Договор за медицинските дейности  за 2014г. в ИЗ N 3623 на ЗЗОЛ с ЕГН **********, хоспитализирано във Н.О. от 01 до 06.07.2014г. по Клинична Пътека N 7 с  диагноза увреждане на междупрешленните дискове в поясен отдел с радикулопатия с МКБ код М50.1. Констатирано е неспазване на т. 2 от диагостично-лечебен алгоритъм, подточка2.3 болести на нервните коренчета и плексуси – при тези заболявания на пациента следва да бъде приложено физиотерапевтично лечение, което при болния не е назначено и не е проведено.

По т.2. е констатирано нарушение на условията и реда за оказване на медицинска помощ по чл.55, ал.2, т.2, т.3 от ЗЗО, определени в Националния Рамков Договор за медицинските дейности  за 2014г. в ИЗ N 3537 на ЗЗОЛ с ЕГН **********, хоспитализирано във Н.О. от 20.06.2014 г. до 02.07.2014г. по Клинична Пътека N 7 с  диагноза увреждане на междупрешленните дискове в поясен отдел с радикулопатия с МКБ код М51.1. Констатирано е неспазване на т. 2 от диагостично-лечебен алгоритъм, подточка 2.3 болести на нервните коренчета и плексуси – при тези заболявания на пациента следва да бъде приложено физиотерапевтично лечение, което при болния не е назначено и не е проведено.

По т.3. е констатирано нарушение на условията и реда за оказване на медицинска помощ по чл.55, ал.2, т.2, т.3 от ЗЗО, определени в Националния Рамков Договор за медицинските дейности  за 2014г. в ИЗ N 3767 на ЗЗОЛ с ЕГН **********, хоспитализирано във Н.О. от 07.07.2014 г. до 12.07.2014г. по Клинична Пътека N 7 с  диагноза увреждане на междупрешленните дискове с радикулопатия с МКБ код М51.1. Констатира но е неспазване на т. 2 от диагостично-лечебен алгоритъм, подточка 2.3 болести на нервните коренчета и плексуси – при тези заболявания на пациента следва да бъде приложено физиотерапевтично лечение, което при болния не е назначено и не е проведено.

По т.4. е констатирано нарушение на условията и реда за оказване на медицинска помощ по чл.55, ал.2, т.2, т.3 от ЗЗО, определени в Националния Рамков Договор за медицинските дейности  за 2014г. в ИЗ N 4031 на ЗЗОЛ с ЕГН **********, хоспитализирано във Н.О. от 17.07.2014 г. до 22.07.2014г. по Клинична Пътека N 7 с  диагноза увреждане на междупрешленните дискове с радикулопатия с МКБ код М50.1. Констатирано е неспазване на т. 2 от диагостично-лечебен алгоритъм, подточка 2.3 болести на нервните коренчета и плексуси – при тези заболявания на пациента следва да бъде приложено физиотерапевтично лечение, което при болния не е назначено и не е проведено.

По т.5. е констатирано нарушение на условията и реда за оказване на медицинска помощ по чл.55, ал.2, т.2, т.3 от ЗЗО, определени в Националния Рамков Договор за медицинските дейности  за 2014г. в ИЗ N 3596 на ЗЗОЛ с ЕГН **********, хоспитализирано във Н.О. от 30.06.2014 г. до 05.07.2014г. по Клинична Пътека N 7 с  диагноза увреждане на междупрешленните дискове в поясен отдел с радикулопатия с МКБ код М51.1. Констатирано е неспазване на т. 2 от диагостично-лечебен алгоритъм, подточка 2.3 болести на нервните коренчета и плексуси – при тези заболявания на пациента да бъде приложено физиотерапевтично лечение, което при болния не е назначено и не е проведено.

По т.6. е констатирано нарушение на условията и реда за оказване на медицинска помощ по чл.55, ал.2, т.2, т.3 от ЗЗО, определени в Националния Рамков Договор за медицинските дейности  за 2014г. в ИЗ N 4148 на ЗЗОЛ с ЕГН **********, хоспитализирано във Н.О. от 22.07.2014 г. до 24.07.2014г. с  диагноза илеус механикус с МКБ код М56.4. Констатирано е неспазване на индикациите за хоспитализация – диагнозата илеус не е доказана.

По т.7. е констатирано нарушение на условията и реда за оказване на медицинска помощ по чл.55, ал.2, т.2, т.3 от ЗЗО, определени в Националния Рамков Договор за медицинските дейности  за 2014г. в ИЗ N 3961 на ЗЗОЛ с ЕГН **********, хоспитализирано във Н.О. от 14.07.2014 г. до 18.07.2014г.  с  диагноза исхемичен мозъчен инсулт във вертебро-базиларната област с МКБ код І 65,2.1. Констатирано е неспазване на индикациите за хоспитализация - диагнозата инсулт не е доказана.

Със съдържанието на констативния протокол е запознат управителя на дружеството-жалбоподател С.И. на 18.09.2014г. (л.13 гръб).

Последвало е съставяне на акт за установяване на административно нарушение (АУАН) № 1123-А/18.09.2014г. (л.14-15), в който описаните шест случая по констативния протокол, са релевирани като административни нарушения. Съставеният АУАН е връчен лично на управителя на „МБАЛ-Лайф Хоспитал“ ЕООД на 18.09.2014г. Въз основа на акта е издадено наказателно постановление (НП) № 02/НП-107 от 12.03.2015г. от директора на РЗОК-Бургас, с което релевираните по АУАН случаи на административни нарушения са квалифицирани като пет нарушения на чл.55, ал.2, т.2 и 3 от ЗЗО, чл.182, във вр. чл.188, т.6б от НРД за 2014г. и едно по чл.55, ал.2, т.2 и 3 от ЗЗО, чл.182, във вр. чл.188, т.6а от НРД за 2014г., и на основание чл.105а, ал.3 от ЗЗО, са наложени шест имуществени санкции – първите пет от 200 лв., а последната от 300 лв. Наказателното постановление е връчено на 16.03.2015 г.

Срещу НП не е постъпила жалба и като необжалвано е влязло в сила на 24.03.2015г. (7 дни след връчването му).

Въз основа констатациите от извършената проверка е съставен Протокол за неоснователно получени суми № 1124/12.09.2014г. (л.10-11). В същия е посочено, че вследствие на извършените нарушения, изпълнителят на медицинска помощ е получил неоснователно суми в размер общо на 3019,00 лева, които е длъжен да възстанови. Последвало е издаване на оспорената писмена покана с изх. № 29-02-145 от 11.02.2016г., с която е разпоредено възстановяване на неоснователно платените суми. Писмената покана е връчена на дружеството-жалбоподател на 12.02.2016г., а жалбата срещу нея е постъпила на 24.02.2016г.

По делото са приети като доказателства медицински документи – истории на заболяване, епикризи, резултати от извършени изследвания и т.н., въз основа на които се установяват по несъмнен и безспорен начин изложените в писмената покана обстоятелства

Административен съд Бургас в настоящия си състав, въз основа на приетите за установени факти, счита следното относно допустимостта и основателността на предявената жалба:

Жалбата е подадена в срока по чл.149, ал.1 АПК от търговско дружество, което е адресат на издадения срещу него индивидуален административен акт. Това обстоятелство обуславя наличието на правен интерес от оспорването. Налице са и останалите предпоставки за редовност и допустимост на съдебното оспорване.

Оспорената писмена покана е издадена от директора на РЗОК-Бургас в рамките на установената от закона материална, териториална и времева компетентност, при липса на съществени нарушения на административно-производствените правила и в законоустановената форма. Административният орган е разпоредил възстановяване на неоснователно получени суми чрез издаване на оспорената писмена покана при условията и предпоставките по чл.76б, ал. 1 от ЗЗО, като той е притежавал материалната и времева компетентност по чл.76б, ал. 1 от ЗЗО да издаде писмена покана, с оглед влязлото в сила към момента на постановяване на Поканата наказателно постановление.

Оспореният индивидуален административен акт е и материално-законосъобразен. Налице е единствената предвидена в приложимата норма на чл.76б, ал.1 ЗЗО предпоставка за удържане на неоснователно получените суми, а именно получаването им без правно основание в резултат на извършено административно нарушение. Влязлото в сила НП против „МБАЛ-Лайф Хоспитал“ ЕООД, също е валиден административно-санкционен акт. Издадено е от компетентен орган в кръга на неговите материални, териториални и времеви правомощия и не е нищожен, поради което поражда целеното с него правно действие. Следователно оспорената писмена покана е издадена при наличие на предвидените в приложимата разпоредба материалноправни предпоставки. Жалбата е неоснователна и подлежи на отхвърляне.

В хипотезата на чл.76б ЗЗО, когато изпълнителят на медицинска помощ е получил суми без правно основание в резултат на извършено нарушение по същия закон, директорът на РЗОК удържа неоснователно платените суми и налага определените в този закон наказания. Според ал.2 на същия текст, когато е направено възражение по чл.74, ал.4 от ЗЗО, директорът на РЗОК издава писмена покана за възстановяване на сумите след влизане в сила на наказателното постановление. Действията на административнонаказващия орган и събраните доказателства в производството по издаването на наказателното постановление имат значение и за издаване на писмената покана за възстановяване на неоснователно получени суми. Констатациите в наказателното постановление относно нарушението, вида и характера му и причинените вреди съвпадат с размера на неоснователно получените суми в настоящия случай. Поради това не е нужно от фактическа страна да бъде установено отново отсъствието на основанието за получените суми като предпоставка за издаване на писмената покана. В този смисъл процесната покана отговаря на изискванията да породи последиците, за които е издадена.

Наред с това следва да се има предвид, че представеният от жалбоподателя аргумент, че не дължи сумите, понеже клиничните пътеки са завършени, по смисъла на ЗЗО и НРД, е неоснователен. За оборването му органът е представил НП, което е връчено, необжалвано и влязло в сила. Посоченият акт има характера на присъда. Както приема това Съдът по правата на човека в Страсбург по делото Фалк с-у Холандия, 19/10/2004 „дори дребно административно нарушение на правилата за движение представлява "престъпление" по смисъла на член 6 от Конвенцията (виж Öztürk об. Germany, решение от 21 февруари 1984 г., серия А, №. 73, стр. 17-21, § § 46-54) и счита, че, следователно, производствата, свързани със санкциониране на адм. нарушения се считат за наказателни производства и попадат в приложното поле на член 6, § 2 от Конвенцията.“ В тази връзка валидни са разпоредбите на чл.413, ал.1 и ал.2, НПК, вр. чл.84 ЗАНН и чл.300 ГПК, вр. чл. 144 АПК.

Според първата,

(1) Влезлите в сила присъди, решения, определения и разпореждания са задължителни за всички учреждения, юридически лица, длъжностни лица и граждани. (2) Влезлите в сила присъди и решения са задължителни за гражданския съд по въпросите:

1. извършено ли е деянието;

2. виновен ли е деецът;

3. наказуемо ли е деянието.

Съгласно втората разпоредба влязлата в сила присъда на наказателния съд е задължителна за гражданския съд, който разглежда гражданските последици от деянието, относно това, дали е извършено деянието, неговата противоправност и виновността на дееца.

Предвид изложеното настоящият съдебен състав намира, че въпросът за това извършено ли е административното нарушение не подлежи на преразглеждане и следва да бъде преценен съобразно представените по делото писмени доказателства. В тази връзка Съдът е преценил за безпредметно изготвянето на експертиза, която напрактика да изследва наличието на елементите от фактическия състав на административното нарушение, доколкото съдебния състав се явява обвързан по тези въпроси от влязлото в сила наказателно постановление.

С оглед изложеното и забраната за пререшаване на спор, разрешен с влязло в сила решение, следва да се приеме, че процесната покана е издадена в приложимия за случая ред на чл.76б, ал.2 ЗЗО и е съобразена с характера на нарушенията. След влизане в сила на НП, следва да се приеме, че нарушенията действително са били извършени и спорът в тази връзка е окончателно решен.  Настоящото съдебно производство между същите страни има за предмет покана, която има същите фактически основания, както и цитираното НП. От това следва, че приетото за установено във връзка с нея, не подлежи на ново оспорване, съответно доказване.

При посочения изход на спора, на основание чл.143, ал.4 от АПК, на РЗОК-Бургас се дължат извършените разноски по осъществената юрисконсултска защита. Те се констатират в размер на 441,33 (четиристотин четиридесет и един лева и тридесет и три стотинки) лева, съгласно чл.8, ал.1, т.2 от Наредба № 1 от 9.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Неоснователно е искането за спиране на производството в частта за разноските, поради образувано дело за преценка конституционосъобразността на разпорадбата на чл.78, ч.8 от ГПК, тъй като произнасянето за разноските е обусловено от движението по главното производство. Доколкото последното не е спряно, то следва, че разноски следва да бъдат присъдени.

Воден от изложените съображения и в резултат на извършената съдебна проверка по чл.168 АПК, на основание чл.172, ал.2 АПК, Административен съд Бургас, седми състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Многопрофилна болница за активно лечение Лайф Хоспитал“ ЕООД с ЕИК 147138653 против Писмена покана N29 – 02 – 145/11.02.2016г. на директора на РЗОК, гр. Бургас, за възстановяване на неоснователно получени суми в размер на 3019,00 лева.

 

ОСЪЖДА Многопрофилна болница за активно лечение Лайф Хоспитал“ ЕООД с ЕИК 147138653, да заплати на Районната здравноосигурителна каса-Бургас разноските по делото в размер на 441,33 (четиристотин четиридесет и един лева и тридесет и три стотинки) лева.

 

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                                             СЪДИЯ: