ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 30.03.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На тридесети март                                     две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 477 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  МБАЛ ЛАЙФ ХОСПИТАЛ ЕООД, редовно и своевременно призован, се представлява от  ю.к.Ж.., надлежно упълномощена, с пълномощно представено по делото в днешно съдебно заседание.

За ОТВЕТНИКА - Директор на РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА гр.Бургас, редовно  и своевременно уведомен, се явява юрисконсулт С., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно в днешно съдебно заседание.

СТРАНИТЕДа се даде ход на делото

Съдът, като взе предвид становищата на страните, намира, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото в днешно съдебно заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Докладва жалбата на „МБАЛ „ЛАЙФ ХОСПИТАЛ” ЕООД против писмена покана за възстановяване  на суми,  получени без  правно основание  на Директора на РЗОК –Бургас, с изх.  29-02-145/11.02.2016 г.,  с която се иска  възстановяване на сума по Клинична пътека №7/ т.1- т.5 от Писмената покана/ в  размер на 2305,00 лева.

УКАЗВА на  страните в настоящето производство следната доказателствена тежест: Доколкото  жалбоподателят „МБАЛ Лайф Хоспитал” твърди   отрицателен факт, а именно, че не дължи   сумите,  в тежест на ответния  орган е  да установи  влязло в сила Наказателно постановление, обстоятелствата  по изплащане на претендираните суми,   а при наличие  на твърдение от страна на жалбоподателя, че същите са върнати  и по тази причина не се дължат, последния следва да докаже  твърденията.

 Ю.к.Ж.- Поддържаме  жалбата си. Няма да соча други  доказателства

 Ю.к.С.- Оспорвам жалбата. Моля да приемете под опис доказателства, относими към настоящия спор и касаят обстоятелството, че въпросните суми   са отчетени  от лечебното заведение и съответно  са  заплатени  на същото от РЗОК Бургас.

Ю.к.Ж. - По представените  доказателства  нямам  против да се приемат.Ние не оспорваме факта, че са  заплатени.

Съдът, като взе предвид становищата на страните  счита, че представените  с административната  преписка доказателства,  както  и тези  представени  в днешното съдебно заседание  са относими към предмета на спора  и следва  да бъдат приети.Предвид горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената  административна  преписка в цялост, ведно с представените  по опис в днешното съдебно заседание  писмени доказателства .

Ю.к.Ж.- Няма да соча други доказателства.Да се  приключи събирането на доказателства.

Ю.к.С. - Няма да соча други доказателства.Да се  приключи събирането на доказателства.

Съдът, като  взе предвид  изявленията на страните  и обстоятелството,  че делото е пълно, всестранно  и обективно изяснено от фактическа  страна

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА  ход на делото  по същество

 

 Ю.к.Ж.- Моля да отмените процесната писмена покана, тъй като считам, че същата  незаконосъобразна–писмената покана  е издадена  на осн. чл.76б, ал.2 от ЗЗО, съгласно  същия член,  ал.1  директора  налага определените  в този закон наказания. В разпоредбата  не се съдържа  изричен срок,  означава,  че  двата  административни  акта са издадени  едновременно.Съгласно ал.2 директора издава  писмената  покана  след влизане в сила НП. Имуществената санкция е  заплатена. Административният  орган е посочил правното  основание чл.228 от НРД за 2015 год., но посочените  в  поканата  деяния касаят  лечение на пациенти към 2014 г., поради което   приложим е НРД от 2014 година, който  не е бил в сила. НП на основание  на което  е издадено   е за деяние по чл.105з, ал.3 от ЗЗО, действащ към деня на издаване на НП.Към датата  на издаване  на писмената покана същият член  е отменен с ДВ бр.48 от 2015 г., отмяната действа занапред към дена на издаване  на поканата .

Ю.к.С. –Моля да оставите  жалбата без уважение. Моля да потвърдите писмената покана, както и да ми бъде присъдено ю.к.възнаграждение. Моля да приемете писмените бележки,  в които подробно излагам аргументи.

         Ю.к.Ж. – Моля да отхвърлите  искане за присъждане на разноските,   тъй като  чл.143  АПК определят реда за възлагане на разноски.Представям  и моля да приемете  определение на Конституционния съд,  с което  е допуснато по същество искането на омбудсмана  на Република Българияза установяване на протовоконституционност на чл.78, ал.8 ог ГПК и чл.161, ал.1, изр.3 от ДОПК. Моля да  ми дадете  срок за писмени бележки.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе  с решение в законния срок.

Съдът дава 7- дневен  срок за представяне на  писмени бележки, считано от днес.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание

Заседанието приключи в 15:00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ