ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 12.06.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На дванадесети юни                                   две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 477 по описа за 2015 година.

 

На именното повикване в 14.20 часа се явиха:

 

Жалбоподателите А.Т.К. и С.К.П. не се явяват, редовно уведомени.

За ответника- началник на РДНСК Югоизточен район се явява юрисконсулт Д..

За заинтересована страна главен експерт „Архитектура и строителство” при дирекция ЦАУ „Изгрев” се явява юрисконсулт Р..

За заинтересована страна Всестранна земеделска кооперация „Христо Ботев” се явява адвокат В.Х..

Не се явяват заинтересовани страни И.Н.В., М.П.В., Х.М.Х., Х.Д.Х., Г.Н.К. и Г.Ж.И., редовно уведомени.

 

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба от жалбоподателя С.К.П., с искане да бъде отложено разглеждането на делото, поради внезапно заболяване на същия. Към молбата е приложен болничен лист за домашен амбулаторен режим на лечение, считано от 11.06.2015г. до 15.06. 2015г.

 

Юрисконсулт Д.: Моля да дадете ход на делото, като не уважите молбата за отлагане.

Юрисконсулт Р.: Моля да дадете ход на делото и да не бъде уважавана молбата на жалбоподателя.

Адвокат Х.: Моля да дадете ход на делото. Молбата за отлагане е неоснователна. В представения болничен лист отсъства удостоверяване, че лицето не може да се явява пред органите на съдебната власт.

 

СЪДЪТ, след като изслуша становищата на страните и като взе предвид, че към молбата на С.К.П. липсва приложено удостоверяване съгласно изискванията на чл.18, ал.2 от Наредбата за медицинската експертиза, а и липсва отбелязване в болничния лист, че състоянието на лицето не позволява явяване в съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА

Производството по делото е образувано по повод жалбата на А.Т.К. и С.К.П. против заповед № ДК-10-ЮИР-7/30.01.2015г. на началника на РДНСК ЮИР, с която е отхвърлена като недопустима жалбата на А.К., И.В., М.В., Х.Х., Х. Х., С.П. и Г.К., всички в качеството на член-кооператори в Всестранна земеделска кооперация „Христо Ботев” против разрешение за строеж № И-55/21.10.2014г., издадено от главен експерт „Архитектура и строителство”, дирекция „ЦАУ Изгрев”, община Бургас, на името на Всестранна земеделска кооперация „Христо Ботев” гр. Бургас.

По делото е постъпила административната преписка по издаване на оспорения акт.

 

Юрисконсулт Д.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да приемете представената административна преписка. Доказателствени искания нямам.

Юрисконсулт Р.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Нямам доказателствени искания. Във връзка с промяна на наименованието на дирекцията към община Бургас, представям ново пълномощно.

Адвокат Х.: Оспорвам жалбата като неоснователна, въпреки че, с оглед становището ни за липсата на активна легитимация у жалбоподателите и оплакванията им за материалноправна незаконосъобразност на обжалваната заповед, би следвало да са ирелевантни. Все пак искам да взема становище по фактическите твърдения. Оспорвам фактическите твърдения, че не е установено качеството на собственик на поземления имот. Оспорвам тези фактически твърдения, че доверителят ми не е собственик на имота, оспорвам, че е налице съдебно решение влязло или не влязло в сила, с което да е отменено решението за избор на Д. М. като представляващ кооперация. В подкрепа на оспорването представям и моля да приемете документ за собственост- договор за продажба на недвижим имот, който е приложен в административната преписка, кадастрална схема - скица от СГКК Бургас № 13521/05.04.2013г., доказваща идентичността му с имота по документа за собственост. Представям и три решения по гр.д. №1082/2012г., цитирани от жалбоподателя , но непредставени, въззивното решение по същото дело, решение по гр.д. №2228/2013г., както и решение на ВАС, с което жалбата на доверителя ми против въпросните решения, в частта неизгодна за него, е допусната до касационен контрол. Нямам други доказателствени искания и моля да се приключи събиране на доказателства.

 

СЪДЪТ, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към административната преписка писмени доказателства, както и днес представените от пълномощника на заинтересованата страна Всестранна земеделска кооперация „Христо Ботев” гр. Бургас документи, както следва: договор за продажба на недвижим имот от 09.04.1996г., скица на ПИ №12521/05.04.2013г., решение №1459/23.08.2013г. по гр.д. №1082/2012г., решение №1611/07.10.2013г. за поправка на очевидна фактическа грешка по гр.д. №1082/2013г., решение №1870/07.11.2013г. за поправка на очевидна фактическа грешка по гр.д. №1082/2013г., както и решение № ІІ-4/21.03.2014г. по в.гр.д.№2328/2013г. на Окръжен съд Бургас и определение №220/28.04.2015г. по т.д.№1913/2014г. на ВКС на РБ.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Юрисконсулт Д.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна, тъй като наличието на висящ гражданско-правен спор с предмет избор на председател на юридическо лице, не рефлектира върху законосъобразна на заповедта на Началника на РДНСК ЮИР, тъй като решението за избор на председател е надлежно вписан в Търговския регистър и вписаното лице разполага с правомощията дадени му по закон, както по отношение на третите лица, така и по отношение на съкооператорите. Дори евентуалното решение за избор на председател да търпи промяна при съдебния спор, то не би се ползвал със сила в бъдеще и отново не би рефлектирало върху законосъобразността на издадената заповед. Моля да постановите решение, с което да потвърдите заповедта на началника на РДНСК ЮИР, както и моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

Юрисконсулт Р.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и да постановите решение, с което да потвърдите заповедта на Началника на РДНСК ЮИР. Напълно поддържам казаното от процесуалния представител на ответника. Безспорно се установи в производството по делото, че към момента на издаване на разрешението за строеж и към момента на издаване на процесната заповед няма влязло в сила съдебно решение, като моля да постановите решение в този смисъл.

Адвокат Х.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите подадената жалба освен по съображенията, изтъкнато от колегите и поради това, че жалбоподателите не са легитимирани да обжалват строителното разрешение, тъй като не попадат в кръга на лицата по чл.149 от ЗУТ. Твърдяното качество на член-кооператори не обосновава права на жалбоподателите да оспорват строителното разрешение. Моля да отхвърлите жалбата, като подробни съображения съм изложила в писмена защита. Моля да съобразите също, че освен висящия спор по отношение представителната власт на представителя на кооперацията, действително има други висящи спорове по отношение общото събрани на член-кооператорите, но първо те са неотносими към спора, и второ, както подчерта процесуалния представител на ответната страна, евентуалната отмяна на тези решение ще имат значение само в бъдеще, в който смисъл представям и практика, а именно решение от 30.10.2012г. на ВКС по гр.д.1613/2011г. на ІІІ г.о.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: