ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 08.05.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На осми май                                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 477 по описа за 2015 година.

 

На именното повикване в 12.10 часа се явиха:

 

Жалбоподателите А.Т.К. и С.К.П. не се явяват, редовно уведомени.

За ответника- началник на РДНСК Югоизточен район се явява юрисконсулт Д., надлежно упълномощен.

За заинтересована страна главен експерт „Архитектура и строителство” при дирекция ЦАУ „Изгрев” се явява юрисконсулт Р., надлежно упълномощена.

За заинтересована страна Всестранна земеделска Кооперация „Христо Ботев” се явява адвокат В.Х., с приложено по делото пълномощно.

Не се явяват заинтересовани страни И.Н.В., М.П.В., Х.М.Х., Х.Д.Х. и Г.Ж.И., редовно уведомени.

Не се явява заинтересованата страна Г.Н.К., нередовно уведомен. Призовката до същия е върната в цялост с отбелязване, че при многократни посещения на адреса лицето не е открито и на оставени съобщения и телефон същото не се отзовава.

 

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба от адвокат В.Х., с искане да бъде заличен Г.Н.К. като заинтересовано лице в настоящото производство. Молбата се предостави на присъстващите в съдебната зала страни за запознаване.

СЪДЪТ докладва постъпила молба от жалбоподателя А.К. с искане да бъде отложено разглеждането на делото за друга дата, поради внезапно заболяване и невъзможност на същата да присъства в съдебното заседание. Към молбата е приложен болничен лист, издаден на 07.05.2015 г., с който е разрешен на К. два дни отпуск по болест, поради общо заболяване. Липсва удостоверение, съобразно изискванията на чл. 18, ал.2 от Наредбата за медицинската експертиза.

 

Адвокат Х.- Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Д.- Моля да не се дава ход на делото, поради нередовното призоваване на заинтересованата страна Г.Н.К..

Юрисконсулт Р.- Считам, че лицето Г.К. не е сред кръга от лицата, имащи право да обжалват заповедта, поради което ход на делото следва да се даде.

 

СЪДЪТ, след като изслуша страните и като взе предвид нередовното призоваване на заинтересованата страна Г.Н.К., намира, че е налице процесуална пречка за даване ход на делото в днешното съдебно заседание. Молбата на адвокат Х. за заличаване на К. като заинтересована страна съдът намира за неоснователна, доколкото процесната заповед е издадена по негова жалба срещу разрешението за строеж и с оглед на това същият се явява заинтересована страна в производството по оспорването и́ пред съда. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 12.06.2015г. от 14.00ч., за които дата и час заинтересованата страна Г.Н.К. да се уведоми чрез залепване на уведомление по реда на чл. 47 от ГПК. Останалите страни се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.20 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: