ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,05.11.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На пети ноември                                         две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор: Галина Колева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 477 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Ищецът Д.П.С., редовно призован, се явява лично.

Ответникът Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София, редовно призован, се представлява юрисконсулт С., с представено пълномощно на л.19 от делото.

За прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Колева.

 

СТРАНИТЕ и ПРОКУРОРА – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по искова молба против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”. С исковата молба са предявени шест обективно съединени иска, с които ищецът претендира обезщетение за претърпени от него неимуществени вреди причинени от незаконосъобразни действия и бездействия на администрацията и началника на Затвора Бургас. Всяка от исковите претенции по отношение на размера й е уточнена на л.15 от делото.

 

Съдът към ответника - Получили ли сте копия от исковата молба и другите две уточнения към исковата молба.

ЮРИСКОНСУЛТ С. – Запозната съм с всичките молби.

 

ИЩЕЦ С. – Поддържам исковата молба. Поддържам и исканията в исковата молба за събиране на доказателства.

Относно искането ми за разпит на двама свидетели – с техния разпит ще искам да се установи, че съм работил всеки ден без прекъсване в продължение на два месеца, за условията в килията, те бяха в същата килия. Относно посочените свидетели – в момента К.А.М. е в затвора, а М.К.С. ***.

Относно искането ми за записи от видеокамерата – над офиса има поставена видеокамера и от записите ще се установи, без разпита на тези свидетели, че съм работил тези два месеца всеки ден, без прекъсване.

 

Съдът пояснява на свидетеля, че обстоятелствата от записите на видеокамерата, могат да бъдат изяснени чрез разпита на свидетели.

 

ИЩЕЦ С. – Тогава да остане искането ми за разпит на свидетелите. И двамата работеха с мен. Работих като чистач-столовар, това са лица, които отговарят за столовата и прехраната, към него (столовара) има 7-8 помощника - бакари и сутрин, обед и вечер, под мое ръководство се слиза в столовата, те взимат баките с храна. Единият е в затвора, мисля че трябва да е осъден.

Нямам други искания по доказателствата, освен тези посочени в молбата.

Представям писмено становище, в което съм изразил становище по писмения отговор на ответната страна.

ЮРИСКОНСУЛТ С. – Поддържам становището си, представен в писмен отговор. Възразила съм срещу част от исканията, доказателствените искания на ищеца.

В момента представям писмени доказателства, предоставени от затвора, в които са описани условията, при които е настанен Д.С. в затвора. Описани са размер на килии, колко човека са пребивавали във въпросната килия, има заверено копие от заповед за назначаване на работа, копие на седмичния график, от който е видно, че е осигурена почивка на ищеца, и заповед за разпределение съгласно чл.166 от ППЗНЗС, а също така и медицинска справка, от която е видно, че лицето не е декларирало и не е имал оплаквания, единствено след инцидент, при който са взети мерки, поради което считам, че не е необходимо да се разпитват свидетели. По отношение на видеонаблюденията – има давностен срок.

От придружителното писмо изх.1341/11.06.13г. е видно, че са зачетени от работа три месеца и 12 дни (203 работни дни), взето е предвид представянето на работните дни от лишаването от свобода.

Аз нямам други доказателствени искания.

ПРОКУРОР КОЛЕВА – Исковата молба считам за процесуално допустима и не са налице пречки за разглеждането й. Да се приемат представените доказателства.

По направените доказателствени искания считам, че следва да бъдат допуснати до разпит двамата свидетели, тъй като показанията ще допринесат за изясняване на обективната истина, а именно, дали ищеца е полагал повече труд, отколкото е следвало от назначения от страна на административния орган.

По отношение на другите доказателствени искания – предоставям на съда.

ЮРИСКОНСУЛТ С. Искам да уточня, че доказателството, което представих е седмичния график, и този график е целогодишен и няма промени в него.

ИЩЕЦ С. – По повод представения седмичен график на чистач-столовар, за мен се отнася това, което е записано за чистач втори етаж, ред 2. В продължение на два месеца не съм почивал, описал съм го в исковата молба. Описал съм дата по дата, кога не съм почивал и може да се провери.

По тази справка трябваше да си изляза много по-рано. Твърдя, че съм работил повече и ефективно да излежа по-малко.

Може ли да допълня нещо, във връзка с тази медицинска справка, която се представи днес - ако стане въпрос за операция, тогава се вади медицинска бележка. Но когато сутрин отива лишения от свобода при лекаря се записва в книга и в тази книга се записваше какви са оплакванията. Искам тази справка от тази книга, защото многократно съм записван там и в нея се записва от какво съм се оплаквал.

А относно направеното ми искане за експертиза, това е за да се уточни колко човека на колко квадратни метра сме били, да се установи, че сме били на 27 кв.м. 7 човека. А те не знам какво лъжат, става въпрос, че ако излъжат в бройката, знае се колко помещения са и няма как да се излъже кой с колко квадратни метра е разполагал.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника Правилник за вътрешния ред в затворите и затворническите общежития от закрит тип, писмо от началника на затвора Бургас изх.№1341/11.06.2013г., становище от П. И.Л. - ст.инспектор СДВР към затвора гр.Бургас, заповед №42/13.06.2012г. на началника на Затвора Бургас, седмичен график на чистач - столоварите в корпус, заповед № 66/13.06.2013г. на началника на затвора Бургас и медицинска справка от директор МЦ – д-р И. В. относно ищеца.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника, в 14-дневен срок от днес, да представи по делото:

Справка за броя на лишените от свобода в трета група за периода 30.05.2012г. – 01.02.2013г. по месеци.

Да представи заверено копие от регистъра, в който се отразява кои лишени от свобода са посетили медицинския център при Затвора Бургас за периода 15.11.2012г. – 15.12.2012г., както и да представи справка, от която да се установява, какви лекарства е получил ищеца и за какво заболяване през време на престоя си в Затвора Бургас.

 

ДОПУСКА до разпит чрез призоваване от съда на М.К.С.,*** и К.А.М.,***, по данни на ищеца, последния понастоящем се намира в Затвора Бургас.

УКАЗВА на ищеца, че фактите, по отношение на които иска да бъде назначена експертиза се установяват с гласни доказателства.

 

Поради необходимостта от събиране на нови доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 25.02.2014г. от 11.30ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се призоват допуснатите двама свидетели.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: