О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  1012

град Бургас, 14 юни 2012г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на седемнадесети май, през две хиляди и дванадесета година, в състав:

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                     СТАНИМИРА ДРУМЕВА

при секретар: Г.Ф. и с участието на прокурор: ЖЕЛЯЗКО ГЕОРГИЕВ изслуша докладваното от съдия Г.Радикова по КАНД № 477/2012г. за да се произнесе, взе предвид  следното:

Делото е образувано по частна жалба, подадена от В.Г.Г. против определение, постановено на 08.02.2012 година по н.а.х.д. № 4853 по описа за 2011 година на Районен съд – гр. Бургас, с което производството по делото е прекратено поради просрочие на жалбата.

Жалбоподателят счита, че определението е незаконосъобразно. Твърди, че пред Районен съд гр. Бургас е обжалвал два електронни фиша, получени от него на 5.12.2011г., като жалбите против тях са подадени на една и съща дата чрез административно наказващия орган. По едно от образуваните съдебни производства съдът е обявил, че ще произнесе в срок по същество на спора. По второто / н.а.х.д. № 4853 /- производството е прекратено.

За първи път пред настоящата инстанция, представя писмени доказателства в подкрепа на становището си, че жалбата е подадена в предвидения от закона 14 дневен срок.

Съдът, като взе предвид наличните по делото доказателства и представените с касационната жалба, намира последната за основателна.

1.      електронния фиш е получен от В.Г.Г. на 5.12.2011г.

2.      жалбата срещу фиша е подадена на 14.12.2011г. чрез „Български пощи”АД на 14.12.2011г.

3.      получена в ОДМВР Бургас на 15.12.2011г.

4.      върху жалбата е поставена резолюция на 16.12.2011г. със съдържание „ г-н Б. Ж. за комплектоване на преписката и изпращане в РС Бургас.

5.      печат, удостоверяващ регистриране на жалбата в ОДМВР е поставен на 21.12.2011г., която дата и първоинстанционния съд приема като такава на подаване на жалба против електронния фиш.

Очевидно е, че този извод противоречи на доказателствата, тъй като е невъзможно при положение, че жалбата е получена на 21.12.2011г. да бъде разпредена за комплектоване на 16.12.2011г., който факт е удостоверен с подпис на дл. лице.

По тези съображения, съдът намира, че неправилно първоинстанционният съд е намерил подадената срещу наказателното постановление жалба за просрочена и е прекратил съдебното производство.

Затова и на основание чл. 235 АПК, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ  определение, постановено на 08.02.2012 година по н.а.х.д. № 4853 по описа за 2011 година на Районен съд – гр. Бургас.

Изпраща делото на същия състав на съда за продължаване на съдопроизводствените действия.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: