ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 26.03.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и шести март                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 476 по описа за 2018 година

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

ЗА ОСПОРВАЩИЯ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ редовно и своевременно призован,  се явява ю.к.  И., надлежно упълномощена по делото, с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУЕН редовно и своевременно призован,  не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОФИЯ- редовно и своевременно призована не изпраща представител.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

Ю.К.И.: Да  се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки,  поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА  ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

 

Административното дело е образувано по жалба от Областен управител на област Бургас  против Решение № 295 на Общински съвет – Руен, прието по т.5 от дневния ред на заседанието проведено на 30.01.2018г., отразено в Протокол № 30/30.01.2018г. в частта му със следното съдържание: I. Общински съвет Руен променя и допълва Годишна програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Руен за 2018г., както следва: 1. Да се отдаде под наем за срок до 10 год. без търг или конкурс на юридическо лице с нестопанска цел „Център за обучение и развитие“ със седалище и адрес гр.София, ул.“Капитан Тодор Ночев“ № 32, помещение общинска собственост актуван с АОС 1240/31.03.2011г. с площ от 22 кв., представляващо част от сграда, находяща се в УПИ Х и ХI-273, кв.11 по одобрен регулационен план на гр.Руен. II. Упълномощава кмета на Община Руен да предприеме всички необходими действия за реализирането на Годишната програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Руен за 2018г.

Иска се отмяна на решението в оспорената му част като незаконосъобразно.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите най- късно до приключване на последното заседание пред настоящата съдебна инстанция.

Ю.К.И.: Нямам възражение по доклада. Да се приеме преписката и становището на областен управител, с което не се възразява  по прекратяване на настоящето производство.

Съдът докладва, че по делото е пистъпило писмо с входящ №2763/08.03.2018 година от Общински съвет Руен, с което е изпратено заверено копие на преписката по приемане на Решение №307/27.02.2018 година на Общински съвет  Руен, с което се отменя Решение №295/30.01.2018 година.

Съдът докладва, че по делото е постъпило писмо с входящ № 3321/21.03.2018 година, подадено от оспорващия Областен управител на Област Бургас, с която зявява, че с Решение №307, отразено с протокол №31/27.02.2018г. на Общински съвет Руен е отменил обжалваното решение №295, отразено в Протокол №30/30.01.2018г. в неговата цялост и прави искане за прекратяване на производството по делото на основание чл.159,т.3 от АПК.

 

          Ю.К.И.: Поддържам становището на Областен управител на област Бургас.

         

Съдът намира, че документите приложени по делото с цитираните писма са относими към предмета на разглеждане, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА писмени документи изпратени с цитираните писма, а именно: писмо от Общински съвет Руен вх.№ 2763/08.03.2018г. и  писмо вх.№ 3321/21.03.2018г. на Областен управител на област Бургас.

Ю.К.И.: Поддържам изразеното становище, поради оттегляне на оспорения акт.

Съдът с оглед наличието на оттегляне на оспорения административен акт и изразеното от процесуалния представител на оспорващия становище намира, че са налице основанията за оставяне на жалбата без разглеждане  и прекратяване на настоящето производство на осн. чл.159, т.3 във вр. с чл.156, ал.1 от АПК, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Оставя без разглеждане жалбата от Областен управител на област Бургас  против Решение № 295 на Общински съвет – Руен, прието по т.5 от дневния ред на заседанието проведено на 30.01.2018г., отразено в Протокол № 30/30.01.2018г. в частта му със следното съдържание: I. Общински съвет Руен променя и допълва Годишна програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Руен за 2018г., както следва: 1. Да се отдаде под наем за срок до 10 год. без търг или конкурс на юридическо лице с нестопанска цел „Център за обучение и развитие“ със седалище а адрес гр.София, ул.“Капитан Тодор Ночев“ № 32, помещение общинска собственост актуван с АОС 1240/31.03.2011г. с площ от 22 кв., представляващо част от сграда, находяща се в УПИ Х и ХI-273, кв.11 по одобрен регулационен план на с.Руен. II. Упълномощава кмета на Община Руен да предприеме всички необходими действия за реализирането на Годишната програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Руен за 2018г.

         

Прекратява производството по административно дело № 467/2018г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

 

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от днес за оспорващия и от съобщаването му за ответната страна.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13:57 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: